लोक सेवा आयोग, नारायणी अञ्चल कार्यालय, हेटाैंडाको वि.नं. १२५५५-१२५६१/०७३-७४ (खुला/समावेशी) रा.प.अनं.द्धितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको वीरगञ्ज परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परिक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन