परीक्षा केन्द्र

लाेक सेवा अायाेग, राप्ती अञ्चल कार्यालय, दाङको नेपाल स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, जनरल आयुर्वेद उपसमूह, सहायक चौथो तह,वैद्य तथा नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा,सर्भे समूह,रा.प.अनं.द्धितीय श्रेणी,अमिन पदको दाङ परीक्षा केन्द्र राखी online बाट दरखास्त फाराम स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र ताेकिएकाे सूचना परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन