लोक सेवा आयोग, प.क्षे.नि. पोखराबाट स‌ंचालन हुने सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको ‍ लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन