लोक सेवा आयोग¸ लम्बिनी अञ्चल कार्यालय, बुटवलको वि.नं. १३५०५-१३५११/०७३-७४ (खुला तथा समावेशी), एकीकृत खरिदार वा सो सरहकाे पदमा प्रथम चरणको परीक्षामा उत्तीर्ण भएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको दोस्रो चरणको परीक्षाको लागि परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन