लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालय, नया बानेश्वरको वि. नं. ११९०२-११९०८/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी), एकिकृत तथा संयुक्त, रा.प. अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक) नायव सुब्बा वा सो सरह पदको लागि परीक्षा केन्द्र हेटौंडा राखी Online बाट दरखास्त फाराम स्वीकृत गराएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षा परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन