म.क्षे.नि. काठमाडौको वि.नं. ११३०२-११३०८/०७३-७४ (खुला/समावेशी), रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदमा वीरगञ्ज परीक्षा केन्द्र राख्ने उम्मेदवारहरुको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन