मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडौको वि.नं. ११४१८-११४२५/०७३-७४ (खुला-समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन समूह, पाँचाैं तह, हेल्थ असिष्टेण्ट वा साे सरह पदको जलेश्वर परीक्षा केन्द्र राख्ने उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन