लोक सेवा आयोग , लुम्बिनी अञ्चल कार्यालय, बुटवलको स्वास्थ्य सेवाको चौथो तह र रा.प.अनं.द्धितीय श्रेणी (प्राविधिक) खरिदार वा साे सरह पदहरुको बुटवल परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन