लोक सेवा आयोग, म.प.क्षे.नि., सुर्खेतबाट संचालन हुने वि.नं. १-७३/७४, सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन