लोक सेवा आयोग प.क्षे.नि. पोखराको वि.नं. १३०६४-१३०६५/०७२-०७३ (खुला तथा समावेशी) नेपाल इन्जि सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी सिनियर मेकानिक्स पदको प्रयोगात्मक परीक्षा सम्वन्धी सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन