लोक सेवा आयोग, जनकपुर अञ्चल कार्यालय, जलेश्वरकाे वि.नं. १२२०५-१२२१०/०७३-७४ (खुला/समावेशी) रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको Online दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परिक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन