लाेक सेवा आयोग लुम्बिनी अञ्चल कार्यालय बुटवल परीक्षा केन्द्र राखी रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, कम्प्युटर अपरेटर र महिला विकास निरीक्षक पदमा Online दरखास्त दिन उम्मेदवारको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन