लोक सेवा आयोग राप्ती अञ्चल कार्यालय, दाङ परीक्षा केन्द्र राखी लोक सेवा आयोग, मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, सुर्खेतको वि‍.नं. १४३८८-१४३९१/०७३-७४, नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, कम्प्युटर अपरेटर पदमा अनलाइन दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन