पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको वि.नं. १०१५७।०७२।०७३ (महिला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, निर्माण उपकरण संभार उपसमूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, सिनियर मेकानिक्स (प्रा.), पदकोे परीक्षा केन्द्र - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन