लोक सेवा आयोग¸ लुम्बिनी अञ्चल कार्यालय, बुटवलबाट वि.नं. १२९०२-१२९०८/०७३-७४ (खुला तथा समावेशी) एकीकृत तथा संयुक्त¸ना.सु. वा सो सरह पदमा प्रथम चरणको परीक्षामा उत्तीर्ण सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको दोस्रो चरणको परीक्षाको लागि परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन