लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालय, इलामको वि. नं. १०६०३-१०६०५/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी), एकिकृत तथा संयुक्त, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको परीक्षाका लागि Online बाट दरखास्त स्वीकृत गराएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरू (रोल नं‍. १०००१-१०८८१) को प्रथम चरणको परीक्षा भवन श्री महेन्द्र रत्न बहुमुखी क्याम्पस, इलाम कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन