पोखरा कार्यालयले संचालन गर्ने स्थानीय तहको वि.नं. १२८६५-१२८६७/०७५-०७६ (खुला तथा समावेशी) एकीकृत (प्रशासन/लेखा/आ.ले.प.)¸ पाँचौ तह¸ सहायक/लेखापाल/आ.ले.प. सहायक (अप्राविधिक) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन