राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक) शाखा अधिकृत वा सो सरहको स्थगित भएको जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको पुनः आवेदन सम्बन्धी सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन