विभिन्न सेवाका राजपत्रांकित प्रथम र द्वितीय श्रेणी प्राविधिक र अप्राविधिक पदहरुका वढुवा सूचनाका साथै आ.प्र., खुला र समावेशी प्रतियोगिताको विज्ञापन एवं स्वास्थ्य सेवाको एघारौं र नवौं तहका विभिन्न पदको बढुवाको सूचना र आ.प्र., खुला र समावेशी प्रतियोगिताको विज्ञापनहरु - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन