सुरक्षा / संगठित संस्था - परीक्षा कार्यक्रम

मिति सुचनाहरु
2075/08/05 2017-06-30 10:49:42
पूर्वी पृतना हे‍.क्वाटर इटहरी भर्ना केन्द्र भर्इ लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयले स‌ंचालन गर्ने नेपाली सेनाकाे वि‍.न‌ं. ७५।७६।११, अधिकृत क्याडेट पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन
2075/08/03 2017-06-30 10:49:42
नेपाल धितोपत्र बोर्डको मिति २०७५/०६/२६ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2075/08/02 2017-06-30 10:49:42
नेपाल आयल निगम लिमिटेडको मिति २०७५/०६/१९ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको आ.प्र/खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2075/07/14 2017-06-30 10:49:42
नेपाल प्रहरीको मिति २०७५/०६/१५ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको सूचना
2075/07/14 2017-06-30 10:49:42
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको मिति २०७५/०५/२२ र २०७५/०६/१९ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको सूचना
2075/07/09 2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेनाको मिति २०७५/०५/२१ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार अधिकृत क्याडेट पदको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको सूचना
2075/07/09 2017-06-30 10:49:42
राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडको मिति २०७५/०५/०८ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2075/06/23 2017-06-30 10:49:42
नगर विकास कोषको मिति २०७५/०५/०८ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2075/06/23 2017-06-30 10:49:42
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको मिति २०७५/०५/०८ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2075/06/09 2017-06-30 10:49:42
नेपाल खाद्य संस्थानको विज्ञापन नं. २८/२०७४/७५, खुला र समावेशी, सहायक (प्रशासन), तह ४ को २०७५/६/१३ गते सञ्चालन हुने लिखित परीक्षाको दोस्रो पत्रको परीक्षा समय संशोधन गरिएको सूचना
2075/6/7 2017-06-30 10:49:42
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको मिति २०७५/०४/३० गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2075/06/04 2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेनाको मिति २०७५/०४/२० गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको आन्तरिक तथा खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2075/6/2 2017-06-30 10:49:42
नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको वि.नं. १-५/०७४-७५ को प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2075/6/2 2017-06-30 10:49:42
रेडियो प्रसार सेवा विकास समितिको वि.नं. ४/०७४-७५ तथा ५/०७४-७५ को प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम संशोधन गरिएको सूचना
2075-05-15 2017-06-30 10:49:42
नेपाल टेलिकमको वि.नं. ७१।०७४-७५ टेलिकम इञ्जिनियर (कम्प्युटर) पदको परीक्षा भवन संशोधन सम्बन्धी सूचना
2075-05-13 2017-06-30 10:49:42
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2075-05-13 2017-06-30 10:49:42
राष्ट्रिय बीमा संस्थानको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2075-05-09 2017-06-30 10:49:42
रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति (रेडियो नेपाल)को पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2075-05-06 2017-06-30 10:49:42
गोरखापत्र संस्थानको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2075-05-03 2017-06-30 10:49:42
नेपाल बैंक लिमिटेडको वि.नं. २०७४।७५।११६ (आ.प्र.), तह ६ सहायक प्रबन्धक (आइटी) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन संशोधन सम्बन्धी सूचना
2075-04-25 2017-06-30 10:49:42
नेपाल टेलिकमको पूर्व प्रकाशित परीक्षा कार्यक्रम अनुसारका विभिन्न पदहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७५/०४/२३ 2017-06-30 10:49:42
नेपाल राष्ट्र बैंकको वि.नं. २२/०७४-७५ (खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, सहायक द्वितीय पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७५/०४/१८ 2017-06-30 10:49:42
म.क्षे.नि. काठमाडौंबाट सञ्चालन हुने नेपाल बैंक लिमिटेडको प्रदेश नं ३ को वि.नं. २०७४/७५/७९-८५ (खुला/समावेशी), चौथो तह, सहायक पदको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७५/०४/१७ 2017-06-30 10:49:42
लोकसेवा आयोग ,महाकाली अञ्चल कार्यालय महेन्द्रनगर वाट सञ्चालन हुने नेपाल बैङ्क लिमिटेडकाे वि.नं.२०७४/७५/१०४-१०८(प्रदेश न‌ं.७ )खुला तथा समावेशी ,सहायक ४पदकाे लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2075-04-15 2017-06-30 10:49:42
नेपाल बैंक लिमिटेडको वि.नं. २०७४/७५/११५ (आ.प्र.) तह ६ सहायक प्रबन्धक पदको लिखित परीक्षा कार्यक्रम संशोधन सम्बन्धी सूचना
२०७५/०४/१६ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, जनकपुर अ‌ंचल कार्यालय जलेश्वरद्वारा संचालन हुने नेपाल वैंक लिमिटेडको २०७४/०७५/७२-७८ (प्रदेश नं. २) (खुला/समावेशी) तह ४, सहायक पदको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
२०७५।०४।१५ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, प.क्षे.नि. पोखराद्वारा संचालन हुने नेपाल वैंक लिमिटेडको २०७४/७५/८६-९१ (प्रदेश नं. ४) (खुला/समावेशी) तह ४, सहायक पदको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
2075-04-14 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाद्वारा नेपाल वैंक लिमिटेडको मिति २०७५।०१।२१ गते प्रकाशित वि.नं. २०७४।७५/६५–७१ (प्रदेश नं.१) (खुला/समावेशी) तह ४, सहायक पदको परीक्षा भवन
२०७५/०४/०८ 2017-06-30 10:49:42
लुम्बिनी अञ्चल कार्यालय बुटवलले संचालन गर्ने मध्य पश्चिम पृतना हे.क्वा. योगिकुटी बुटवल र रामबाण गुल्म म्यालपोखरी ब्यारेक अर्घाखाँचीबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका परीक्षार्थीहरुको परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको सूचना ।
२०७५/०४/०४ 2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेना, भर्ना छनौट निर्देशनालय, कार्यरथी विभाग, जंगी अड्डा काठमाडौंबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका प्रा.सु. सैनिक उपचारिका, लेखा जम.क., अ.क., सैन्य, सैन्य ड्राइभर र सैन्य वाद्यवादन पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७५/०४/०४ 2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७४/७५/५४, सैन्य पदमा नन्दाबक्स गण, रामेछाप ब्यारेक, रामेछापबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७४/०४/०४ 2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७४/७५/५४, सैन्य पदमा नं ९ बाहिनी अड्डा, माझिटार ब्यारेक, सिन्धुलीबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७५/०४/०४ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग,राप्ती अञ्चल कार्यालय,तुलसीपुर,दाङ बाट संचालन हुने श्री भैरव प्रसाद गण,ईमाननगर ब्यारेक,नेपालगञ्ज बाँके भर्ना केन्द्रको सैन्य पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन तोकिएको सूचना ।
२०७५/०४/०४ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग,राप्ती अञ्चल कार्यालय,तुलसीपुर,दाङ बाट संचलन हुने श्री भैरव प्रसाद गण,ईमाननगर व्यारेक,नेपालगञ्ज ,बाँके भर्ना केन्द्रको सैन्य पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन तोकिएको सूचना ।
2075/4/3 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय,दिपायलबाट संचालन हुने शत्रुमर्दन गुल्म बैतडी भर्ना केन्द्रको सैन्य पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन तोकीएको सूचना
२०७५।०४।।३ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय,दिपायलबाट संचालन हुने सग्राम शार्दुल गुल्म बझाङ भर्ना केन्द्रको सैन्य पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन तोकीएको सूचना
२०७५।०४।०३ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय,दिपायलबाट संचालन हुने सु.प.पृतना हे.क्वा. राजपुर,व्यारेक दिपायल भर्ना केन्द्रको सैन्य पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन तोकीएको सूचना
2075-04-03 2017-06-30 10:49:42
नेपाल राष्ट्र बैंकको वि.नं. २१।२०७४ सहायक निर्देशक पदको प्रथम चरणमा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको द्वितीय चरणको परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2075-4-3 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाले स‌ंचालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.न. ०७४/७५-५४ सैन्य पदको पूर्वी पृतना हेडक्वाटर इटहरीमा संचालित बियरिङ तथा प्रि-मेडिकल र शारीरिक परीक्षा उतीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र
२०७५।०४।०२ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, सगरमाथा अञ्चल कार्यालय, दिक्तेल, खोटाङबाट सञ्चालन हुने नेपाली सेनाको वि.नं.२०७४/७५/५४ सैन्यपदको अरिदमन गण, सोलुखुम्बु र नं.१८ वाहिनी अड्डा भुल्के व्यारेक, उदयपुरवाट शारीरिक परीक्षामा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम
२०७५/०४/०१ 2017-06-30 10:49:42
लोकसेवा आयोग ,महाकाली अञ्चल कार्यालय महेन्द्रनगर वाट सञ्चालन हुने नेपाली सेनाको वि.नं.२०७४/७५/५४ सैन्यपदको श्री नं.५वाहिनी अड्डा तेघरी व्यारेक कैलालीवाट वियरिङ्ग र शारीरीक परीक्षामा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
२०७५।०३।३२ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, प.क्षे.नि. पोखराले संचालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.न. ०७४-७५/५४ सैन्य पदको लागि पश्चिम पृतना हेडक्वाटर, विजयपुर ब्यारेक, पोखराबाट संचालित बियरिङ तथा प्रि-मेडिकल र शारीरिक परीक्षा उतीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम
२०७५।०३।३२ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, प.क्षे.नि. पोखराले संचालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.न. ०७४-७५/५४ सैन्य पदको लागि श्री नं. ३ बाहिनी अड्डा, खैरेनीटार व्यारेक, तनहुँबाट संचालित बियरिङ तथा प्रि-मेडिकल र शारीरिक परीक्षा उतीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र
२०७५।०३।३२ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, प.क्षे.नि. पोखराले संचालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.न. ०७४-७५/५४ सैन्य पदको लागि श्री रणसि‍ंहदल गण¸ गोरखामा संचालित बियरिङ तथा प्रि-मेडिकल र शारीरिक परीक्षा उतीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
2075-03-29 2017-06-30 10:49:42
नेपाल खाद्य संस्थानको २०७४।१०।१२ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षा कार्यक्रम
2075-03-29 2017-06-30 10:49:42
नेपाल बैंक लिमिटेडको २०७५।०१।२१ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षा कार्यक्रम
२०७५/०३/२६ 2017-06-30 10:49:42
लाेक सेवा आयाेग, जनकपुर अंचल कार्यालय जलेश्वरबाट संचालन हुने सैन्य पदकाे लिखित परीक्षाकाे परीक्षा केन्द्र ताेकिएकाे सूचना
2075-03-25 2017-06-30 10:49:42
नेपाल टेलिकमको २०७४।११।२५ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षा कार्यक्रम
2075/03/25 2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेनाको मिति २०७५।०२।०१ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षा कार्यक्रम
२०७५/०३/२२ 2017-06-30 10:49:42
लुम्बिनी अञ्चल कार्यालय बुटवलबाट मिति २०७५/०४/०५ गते देखि मिति २०७५/०४/१४ गते सम्म नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक स्तरका विभिन्न पदहरुको परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको सूचना ।
२०७५/०३/२४ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, म.क्षे.नि. काठमाडौंबाट मिति २०७५/४/५ देखि २०७५/४/१४ सम्म सञ्चालन हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक स्तरका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2075-03-21 2017-06-30 10:49:42
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मिति २०७४।०८।०१ गते प्रकाशित सूचना बमोजिमका विभिन्न पदहरुको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७५।०३।२१ 2017-06-30 10:49:42
पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, पोखराबाट स‍ंचालन हुने नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको मिति २०७४/०८/०१को विज्ञापन अनुसार सहायकस्तरका विभिन्न पदहरुको लागि पोखरामा दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
२०७५/०३/१८ 2017-06-30 10:49:42
लोकसेवा आयोग, महाकाली अञ्चल कार्यालय महेन्द्रनगर बाट सञ्चालन हुने नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको मिति २०७४/०८/०१को विज्ञापन अनुसार अत्तरिया कैलाली क्षेत्रका सहायकस्तरका पदमा दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2075/03/18 2017-06-30 10:49:42
नेपाल विद्युत प्राधिकरणकाे मिति 2074/08/01 मा प्रकाशित विभिन्न विज्ञापनहरुकाे नेपाल विद्युत प्राधिकरण लोक सेवा आयोग, अंचल कार्यालय जलेश्वर परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त बुझाएका उम्मेदवारहरुकाे परीक्षा केन्द्र ताेकिएकाे सूचना
2075-03-17 2017-06-30 10:49:42
नेपाल आयल निगम लिमिटेडको २०७४।१०।१२ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2075-03-12 2017-06-30 10:49:42
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको वि.नं. ३/०७५-७५ मानव अधिकार अधिकृत पदको दोस्रो पत्रको परीक्षा मिति र परीक्षा भवन संशोधन भएको अत्यन्त जरुरी सूचना
२०७५/०३/१० 2017-06-30 10:49:42
नेपाल राष्ट्र बैंकको वि.नं. २२/०७४-७५ (खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, सहायक द्वितीय पदको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७५/०३/१० 2017-06-30 10:49:42
नेपाल राष्ट्र बैंकको वि.नं. २३/०७४-७५ (खुला/समावेशी), प्राविधिक सेवा, सूचना प्रविधि समूह, सहायक द्वितीय पदको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2075-03-07 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाले संचालन गर्ने नेपाल विधुत प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरमा दरखास्त फाराम स्वीकृत गराएका उम्मेद्वारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2075-02-24 2017-06-30 10:49:42
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको मिति २०७५।०१।२१ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2075-02-24 2017-06-30 10:49:42
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विभिन्न पदहरुको परीक्षा भवन संशोधन गरिएको सूचना
2075-02-24 2017-06-30 10:49:42
नेपाल राष्ट्र बैंकको वि.नं. २१।२०७४, सहायक निर्देशक (अधिकृत तृतीय) पदको प्रथम चरणको परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2075-02-22 2017-06-30 10:49:42
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको मिति २०७५।०१।०५ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2075-02-22 2017-06-30 10:49:42
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. ०७४-७५, प्रा.१०/२ प्रबन्धक पदको लिखित परीक्षाको मिति र समय संशोधन सम्बन्धी सूचना
2075-02-22 2017-06-30 10:49:42
गोरखापत्र संस्थानको वि.नं. ४७-४८।०७३-७४, जुनियर आर्टिष्ट र ५०/०७३-७४ कनिष्ठ बुक बाइण्डर पदको लिखित परीक्षाको मिति र समय संशोधन सम्बन्धी सूचना
2075-02-16 2017-06-30 10:49:42
वी.पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2075-02-09 2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेनाको पदिक/हुद्दा अधिकृत क्याडेट पदको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2075-02-09 2017-06-30 10:49:42
गोरखापत्र संस्थानको वि.नं.११।०७३-७४ लेखा अधिकृत र वि.नं. ३४-३६।०७३-७४ बरिष्ठ कम्प्युटर अपरेटरको लिखित परीक्षाको दोस्रो पत्रको समय संशोधन गरिएको सूचना
2075-02-05 2017-06-30 10:49:42
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको वि.नं. ६८।०७४-७५ बरिष्ठ अधिकृत एरोनटिकल इञ्जि पदको लिखित परीक्षा संशोधन सम्बन्धी सूचना
2075-02-05 2017-06-30 10:49:42
२०७५।०२।०५- नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको मिति २०७४।१०।२६ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2075-1-28 2017-06-30 10:49:42
२०७५।०१।२८- नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2075-01-26 2017-06-30 10:49:42
२०७५।०१।२६- गोरखापत्र संस्थानको मिति २०७३।०८।२५ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2075-1-12 2017-06-30 10:49:42
२०७४।०१।१२- नेपाल राष्ट्र बैंकको २०७४।११।११ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना
2075-01-12 2017-06-30 10:49:42
२०७५।०१।११- नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको परीक्षा केन्द्र संशोधन सम्बन्धी जरुरी सूचना
2075-01-06 2017-06-30 10:49:42
२०७५।०१।०६- नेपाल खाद्य संस्थानको वि.नं. २८।०७३-७४ तह ५ बरिष्ठ सहायक पदको लिखित परीक्षाको दोस्रो पत्रको परीक्षा समय संशोधन गरिएको सूचना
2075-01-02 2017-06-30 10:49:42
राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको मिति २०७४।०७।३० गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2075-01-02 2017-06-30 10:49:42
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको मिति २०७४।०९।२८ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2074-12-27 2017-06-30 10:49:42
२०७४।१२।२७- दुग्ध विकास संस्थान तर्फको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2074-12-27 2017-06-30 10:49:42
२०७४।१२।२७- नेपाल टेलिभिजनको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2074-12-22 2017-06-30 10:49:42
२०७४।१२।२२- नेपाल खाद्य संस्थानको पूर्व प्रकाशित परीक्षा कार्यक्रम अनुसारका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2074-12-22 2017-06-30 10:49:42
२०७४।१२।२२- नेपाल पर्यटन बोर्डको पूर्व प्रकाशित सूचना अनुसार स्थगित भएको वि.नं. २/०७४-७५ आ.प्र., निर्देशक पदको लिखित परीक्षा मिति कायम गरिएको सूचना
2074-12-20 2017-06-30 10:49:42
२०७४।१२।२०- नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (CAAN) तर्फको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षा कार्यक्रम
2074-12-20 2017-06-30 10:49:42
२०७४।१२।२०- नेपाल वायुसेवा निगमको पूर्व प्रकाशित परीक्षा कार्यक्रम अनुसारका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2074-12-20 2017-06-30 10:49:42
२०७४।१२।२०- हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७४/१२/१० 2017-06-30 10:49:42
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि. को वि.नं. १६/०७४/७५, प्रशासन सेवा, नगद समूह, तह ४, सहायक (नगद) पदमा काठमाडौं केन्द्रबाट दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७४/१२/१० 2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेना, भर्ना छनौट निर्देशनालय, कार्यरथी विभाग, जंगी अड्डा काठमाडौंबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका अमल्दार कर्मचारी र सहायक पण्डित हुद्दा पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2074-12-07 2017-06-30 10:49:42
२०७४।१२।०७- राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन (२०७४।८।२२) अनुसारका विभिन्दन पदहरुको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७४/१२/०६ 2017-06-30 10:49:42
लुम्बिनी अञ्चल कार्यालय, बुटवलबाट संचालन हुने वि.नं.०७४/०७५/४१ सैन्य पदको मध्य पश्चिम पृतना, रुपन्देही वाट छनौट भएका परीक्षार्थीहरुको परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरीएको सूचना ।
२०७४।१२।७ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय,दिपायलबाट संचालन हुने सु.प.पृतना हे.क्वा. राजपुर,व्यारेक दिपयालको नेपाली सेना तर्फको सैन्य पदको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७४/१२/६ 2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेना, भर्ना छनौट निर्देशनालय, कार्यरथी विभाग, जंगी अड्डा काठमाडौंबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका सैन्य, सैन्य ड्राइभर र सैन्य वाद्यवादन (ब्रास ब्याण्ड) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७४/१२/६ 2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७४/७५/४१, सैन्य पदमा दि फेमस महिन्द्रदल गण, चितवनबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७४/१२/६ 2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७४/७५/४१, सैन्य पदमा नं ९ बाहिनी अड्डा, माझिटार ब्यारेक, सिन्धुलीबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७४।१२।०६ 2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेनाको विज्ञापन नम्बर ०७४/०७५/४१ सैन्य पद श्री श्रीजंग गण भर्ना केन्द्र¸उदिपुर¸लमजुङबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
२०७४/१२/०६ 2017-06-30 10:49:42
लाेकसेवा अायाेग, महाकाली अञ्चल कार्यालय, महेन्द्रनगरबाट सञ्चालन हुने नेपाली सेनाकाे बिज्ञापन नं‍.२०७४/७५/४१ अनुसारकाे श्री नं.२५ वाहिनी अड्डा कञ्चनपुरबाट लिखित परीक्षाका लागि छनाैट भएका उम्मेदवारहरुकाे लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना
2074/12/6 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग धवलागिरी अञ्चल कार्यालय, बागलुङबाट संचालन हुने नेपाली सेना, सैन्य पदको विज्ञापन नं. ७४/७५/४१ अन्तर्गत श्री नं. २३ वाहिना अड्डा शेराडिल व्यारेक बागलुङबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
2074/12/06 2017-06-30 10:49:42
जनकपुर अञ्चल कार्यालय, जलेश्वरबाट संचालन हुने नेपाली सेना तर्फ सैन्य पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना !!
२०७४/१२/६ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय,दिपायलबाट संचालन हुने दुर्गाबक्स गण मंगलसेन,अछामको नेपाली सेना तर्फको सैन्य पदको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2074/12/06 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग,नारायणी अञ्चल कार्यालय, हेटौंडाबाट संचालन हुने श्री इन्द्र बक्स गण, भर्ना छनौट केन्द्र रौतहटको नेपाली सेना तर्फको सैन्य पदको लागि लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2074/12/06 2017-06-30 10:49:42
• लोक सेवा आयोग,नारायणी अञ्चल कार्यालय, हेटौंडाबाट संचालन हुने श्री मध्य पृतना हे.क्वा. भर्ना छनौट केन्द्र सुपारेटार व्यारेक हेटौंडाको नेपाली सेना तर्फको सैन्य पदको लागि लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2074-12-06 2017-06-30 10:49:42
पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाले स‌ंचालन गर्ने नेपाली सेना पृर्वी पृतना हे‍डक्वाटर इटहरी र रणबम गण, भोजपुरकाे सैन्य पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2074/12/06 2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेनाको विज्ञापन नम्बर ०७४/०७५/४१ सैन्य पदमा पश्चिम पृतना हेडक्वाटर, विजयपुर ब्यारेक, पोखराबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको लागि परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
२०७४/१२/०५ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग,राप्ती अञ्चल कार्यालय,तुलसीपुर,दाङ बाट संचालन हुने श्री गोरख वक्स गण,खलंगा ब्यारेक,प्यूठानको नेपाली सेना तर्फको सैन्य पदको लागि लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2074-12-03 2017-06-30 10:49:42
२०७४।१२।०४- नेपाल वायुसेवा निगमको २०७४।०६।२९ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको आन्तरिक तथा खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम
2074-12-04 2017-06-30 10:49:42
२०७४।१२।०५- काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (KUKL) को पूर्व प्रकाशित परीक्षा कार्यक्रम अनुसारका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2074-11-22 2017-06-30 10:49:42
२०७४।११।२२- नेपाल पर्यटन बोर्डको वि.नं. २।०७४-७५ आ.प्र., निर्देशक पदको लिखित परीक्षा स्थगित गरिएको सूचना
2074/11/20 2017-06-30 10:49:42
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.नं. २/०७४/७५, सशस्त्र प्रहरी जवान पदमा काठमाडौं केन्द्रबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2074-11-20 2017-06-30 10:49:42
२०७४।११।२०- कर्मचारी सञ्चय कोषको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार तह ५ प्रमुख सहायक प्रशासन पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७४/११/१६ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग लुम्बिनी अञ्चल कार्यालय, बुटवलबाट संचालन हुने वि.नं. २/०७४/७५ सशस्त्र प्रहरी जवान पदको नेपाल युक्ति तालिम महाविद्यालय बर्दघाट, नवलपरासी वाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरीएको सूचना ।
2074/11/20 2017-06-30 10:49:42
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको बिज्ञापन नं.२/०७४/७५ (खुला तथा समावेशी) अनुसार सशस्त्र प्रहरी जवान पदको लागि मध्य क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरीबल नेपाल,मुख्यालय रुद्र बाहिनी पथलैया, बारामा दरखास्त फाराम बुझाइ विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणमा उत्तिर्ण भई हेटौडा परीक्षा के
2074-11-16 2017-06-30 10:49:42
२०७४।११।१६- नेपाल खाद्य संस्थानको मिति २०७४।०२।२८ गते प्रकाशित सूचना अनुसारका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षा कार्यक्रम कायम गरिएको सूचना
२०७४।११।१५ 2017-06-30 10:49:42
सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल तालिम महाविद्यालय¸ लामपाटन पोखराबाट प्रहरी जवान पदको लागि शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षा र विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षामा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
२०७४/११/१५ 2017-06-30 10:49:42
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको बिज्ञापन नं.२/०७४/७५ (खुला तथा समावेशी) अनुसार सशस्त्र प्रहरी जवान पदको लागि सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरीबल नेपाल,मुख्यालय बैद्यनाथ वाहिनी अत्तरिया, कैलालीमा दरखास्त फाराम बुझाइ विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणमा उत्तिर्ण
2074-11-14 2017-06-30 10:49:42
२०७४।११।१४- नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मिति २०७४।०४।१३ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका आन्तरिक प्रतियोगिता तर्फका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2074-11-09 2017-06-30 10:49:42
२०७४।११।०९- नेपाली सेनाको मिति २०७४।१०।२१ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका सहायक पण्डित हुद्दा, अमल्दार कर्मचारी, सैन्य, सैन्य ड्राइभर र सैन्य वाद्यवादन (ब्रास व्याण्ड) पदको लिखित परीक्षा कार्यक्रम
2074-11-07 2017-06-30 10:49:42
२०७४।११।०७- नेपाली सेनाको अधिकृत क्याडेट पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2074-11-07 2017-06-30 10:49:42
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षा कार्यक्रम
2074-11-02 2017-06-30 10:49:42
नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (NATHAM) को पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षा कार्यक्रम
२०७४/११/०४ 2017-06-30 10:49:42
नेपाल प्रहरीको वि.नं. ०७४/७५/०३, प्रहरी जवान (जनपद) पदमा मध्यक्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र, दुधौली, सिन्धुलीबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७४/११/०४ 2017-06-30 10:49:42
नेपाल प्रहरीको वि.नं. ०७४/७५/०३, प्रहरी जवान (जनपद) पदमा महानगरीय प्रहरी शिक्षालय, महाराजगञ्ज, काठमाडौंबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2074/11/02 2017-06-30 10:49:42
प्रहरी तर्फको वि.नं. ३/०७४-७५ प्रहरी जवान(जनपथ) पदको जुनियर प्रहरी अधिकृत शिक्षाालय, भरतपुरवाट शारीरिक परीक्षामा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको हेटौडामा सञ्चालन हुने लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७४/११/०१ 2017-06-30 10:49:42
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि. को वि.नं. १२/०७४/७५, प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, तह ५, वरिष्ठ सहायक पदमा काठमाडौं केन्द्रबाट दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७४/१०/२९ 2017-06-30 10:49:42
नेपाल प्रहरी तर्फको वि.नं. ०७४/७५/०३ प्रहरी जवान (जनपद) पदको लोक सेवा आयोग, कर्णाली अञ्चल कार्यालय, जुम्लाबाट संचालन हुने लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना !
2074/10/25 2017-06-30 10:49:42
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि. को वि.नं. १५/२०७४/७५, प्रशासन सेवा, सहायक स्तर चौथो तह, सहायक पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2074-10-21 2017-06-30 10:49:42
२०७४।१०।२१- काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (KUKL) को पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षा कार्यक्रम
2074/10/19 2017-06-30 10:49:42
नेपाल खानेपानी संस्थानको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार आ.प्र./खुला विभिन्न पदहरुको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2074/10/19 2017-06-30 10:49:42
नेपाल पर्यटन वोर्डको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार आ.प्र./खुला विभिन्न पदहरुको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2074/10/19 2017-06-30 10:49:42
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार खुला/समवेशी विभिन्न पदहरुको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2074-10-10 2017-06-30 10:49:42
२०७४।१०।१०- नेपाली सेना तर्फको अधिकृत क्याडेट पदको लिखित परीक्षा कार्यक्रम
2074-10-10 2017-06-30 10:49:42
२०७४।१०।१०- नेपाल टेलिकम तर्फको विभिन्न पदहरुको परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2074-10-7 2017-06-30 10:49:42
पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाद्वारा संचालन हुने प्रशासन, सहायक स्तर, द्वितीय श्रेणी ४, लेखापाल पदको कृषि विकास वैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, विराटनगरमा दरखास्त फाराम दर्ता गर्ने उम्मेद्वारहरुको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन
२०७४/१०/०५ 2017-06-30 10:49:42
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको वि.नं. १४/०७४/७५, प्रशासन सेवा, सूचना प्रविधि समूह, तह ५, वरिष्ठ सहायक (कम्प्युटर अपरेटर) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७४/१०/०५ 2017-06-30 10:49:42
पोखरामा संचालन हुने, कृषि विकास वैंक लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय पोखराबाट दरखास्त फाराम दर्ता गराउने वि.नं. १०/०७४-७५, सहायकस्तर द्वितीय श्रेणी, तह - ४, लेखापाल पदको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
2074-10-04 2017-06-30 10:49:42
२०७४।१०।०३:- नेपाल धितोपत्र बोर्डको पूर्व प्रकशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको लिखित प्रतियोगितात्मक परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2074-10-03 2017-06-30 10:49:42
२०७४।१०।०३:- कर्मचारी सञ्चय कोषको पूर्व प्रकशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको लिखित प्रतियोगितात्मक परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७४/१०/०१ 2017-06-30 10:49:42
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको वि.नं. १७/०७४/७५, प्रशासन सेवा, सूचना प्रविधि, तह ४, सहायक (कम्प्युटर) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७४/१०/०१ 2017-06-30 10:49:42
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको वि.नं. १३/०७४/७५, प्रशासन सेवा, नगद, तह ५, वरिष्ठ सहायक (नगद) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७४/०९/२१ 2017-06-30 10:49:42
कृषि विकास बैंक लि. को वि.नं. ८/२०७४/७५, प्रशासन सेवा, सहायक स्तर प्रथम श्रेणी (५ तह), व्यवसाय सहायक पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2074-09-20 2017-06-30 10:49:42
२०७४।०९।२०- सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल तर्फको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार सशस्त्र प्रहरी जवान पदको लिखित प्रतियोगितात्मक परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम
2074-09-20 2017-06-30 10:49:42
२०७४।०९।२०- नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2074-09-20 2017-06-30 10:49:42
२०७४।०९।२०- नेपाली सेनाको विभिन्न ट्रेडका प्राविधिक/लेखा अधिकृत पदको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2074/09/20 2017-06-30 10:49:42
पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, पोखराले संचालन गर्ने अनुसन्धान सहायक पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2074-9-19 2017-06-30 10:49:42
पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाले संचालन गर्ने अनुसन्धान सहायक पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७४/९/१६ 2017-06-30 10:49:42
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं. २/०७४-७५ (खुला/समावेशी), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी सरह, अनुसन्धान सहायक पदमा नारायणी अञ्चल कार्यालय, हेटौंडा केन्द्रबाट प्रथम चरणको लिखित परीक्षा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७४/०९/१८ 2017-06-30 10:49:42
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं. २/०७४-७५ (खुला/समावेशी), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी सरह, अनुसन्धान सहायक पदमा काठमाडौं केन्द्रबाट प्रथम चरणको लिखित परीक्षा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2074-09-16 2017-06-30 10:49:42
२०७४।०९।१६:- नेपाल प्रहरी तर्फको मिति २०७४।०४।३१ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार प्रहरी जवान पदको लिखित परीक्षा कार्यक्रम
2074-09-16 2017-06-30 10:49:42
२०७४।०९।१६:- राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडको मिति २०७४।०६।२७ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षा कार्यक्रम
2074-09-14 2017-06-30 10:49:42
२०७४।०९।१४- राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागतर्फको अनुसन्धान सहायक पदको परीक्षा कार्यक्रम संशोधन गरिएको सूचना
२०७४/९/२ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा अायोग (हेटौंडा), प्रहरी सहायक निरीक्षक (जनपद) पदको लागि श्री जुनियर प्रहरी अधिकृत शिक्षालय, भरतपुरबाट लिइएको शारीरिक (स्वास्थ्य) परीक्षाबाट उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (संशाेधित)
2074-09-04 2017-06-30 10:49:42
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालीम परिषद्को पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको परीक्षा कार्यक्रम
२०७४।०९।०५ 2017-06-30 10:49:42
नेपाल प्रहरीको वि.नं. ०७४/७५/०२, प्रहरी सहायक निरीक्षक (जनपद) पदमा मध्यक्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र, दुधौली, सिन्धुलीबाट विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षामा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७४।०९।०५ 2017-06-30 10:49:42
नेपाल प्रहरीको वि.नं. ०७४/७५/०२, प्रहरी सहायक निरीक्षक (जनपद) पदमा महानगरीय प्रहरी शिक्षालय, महाराजगञ्जबाट विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षामा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2074-09-04 2017-06-30 10:49:42
२०७४।०९।०४: राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको २०७४।०६।०६ गते प्रकाशित सूचना अनुसारका विभिन्न पदहरुको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम
2074-09-04 2017-06-30 10:49:42
२०७४।०९।०४: राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको २०७४।०६।०६ गते प्रकाशित सूचना अनुसारका विभिन्न पदहरुको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2074-9-2 2017-06-30 10:49:42
पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाले संचालन गर्ने प्रहरी सहायक निरीक्षक (जनपद) पदको पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र रानी, विराटनगरमा सम्मिलित उत्तिर्ण भएका उम्मेद्वारहरुको लिखित परीक्षाकाे परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७४/८/२५ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, राप्ती अञ्चल कार्यालय दाङबाट स‌ंचालन हुने नेपाली सेनाको सैन्य पदमा खड्गदल गण रोल्पाबाट शारीरिक परीक्षण परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लागि परीक्षा भवन कायम गरीएको सूचना
२०७४।०८।२७ 2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७४-७५-१६, सैन्य पदमा रणभीम गण, चरिकोट ब्यारेक, दोलखाबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७४।०८।२७ 2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७४-७५-१६, सैन्य पदमा नं ९ बाहिनी अड्डा, माझिटार ब्यारेक, सिन्धुलीबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७४।०८।२७ 2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेना, भर्ना छनौट निर्देशनालय, कार्यरथी विभाग, जंगी अड्डा काठमाडौंबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका स.प.हु., अ.क., सैन्य र सैन्य ड्राइभर पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७४।०८।२६ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, प.क्षे.नि. पोखराले संचालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.न. ०७४-७५/१६ सैन्य पदको श्री रणसिंहदल गण¸ नाम्जालीडाँडा¸ब्यारेक¸गोरखाबाट संचालित बियरिङ तथा प्रि-मेडिकल र शारीरिक परीक्षा उतीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएक
२०७४।०८।२६ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, प.क्षे.नि. पोखराले संचालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.न. ०७४-७५/१६ सैन्य पदको श्री कृष्णदल गण¸चापाघाट बारेक¸ तनहुँमा संचालित बियरिङ तथा प्रि-मेडिकल र शारीरिक परीक्षा उतीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
२०७४।०८।२६ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, प.क्षे.नि. पोखराले संचालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.न. ०७४-७५/१६ सैन्य पदको श्री पश्‍चिम पृतना हेडक्वाटर, विजयपुर ब्यारेक, पोखराबाट संचालित बियरिङ तथा प्रि-मेडिकल र शारीरिक परीक्षा उतीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र काय
२०७४/८/१८ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, लुम्बिनी अञ्चल कार्यालय बुटवलबाट स‌ंचालन हुने वि.नं. ०७४/०७५/०२ प्रहरी सहायक निरीक्षक (जनपद) पदको श्री पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र बुटवल वाट शारीरिक परीक्षण परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लागि परीक्षा भवन कायम गरीएको सूचना
२०७४/८/१८ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, लुम्बिनी अञ्चल कार्यालय बुटवलबाट स‌ंचालन हुने नेपाली सेनाको सैन्य पदमा श्री नं.२२ बाहिनी अड्डा बुटवलबाट शारीरिक परीक्षण परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लागि परीक्षा भवन कायम गरीएको सूचना
२०७४/८/२५ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, जनकपुर अञ्चल कार्यालय जलेश्वरबाट स‌ंचालन हुने नेपाली सेनाको सैन्य पदमा गोरखनाथ गण, महेन्द्रनगर व्यारेक धनुषा र रणशेर गण, पाँचकुमारी व्यारेक सर्लाही केन्द्रबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लागि परीक्षा भवन कायम गरीएको सूचना
२०७४/८/२० 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, सगरमाथा अञ्चल कार्यालय दिक्तेलबाट स‌ंचालन हुने नेपाली सेनाको सैन्य पदमा शम्शेर दल गण¸ ओखलढुंगा व्यारेक¸ ओखलढुंगाबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लागि परीक्षा भवन कायम गरीएको सूचना
2074/08/24 2017-06-30 10:49:42
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान सहायक पदको हेटाैडा केन्द्र राखि दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारको परीक्षा मिति, समय र स्थानसम्वन्धी सूचना (रोलनम्बर संशोधन गरिएको)
2074-08-24 2017-06-30 10:49:42
२०७४।०८।२४-निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2074-08-24 2017-06-30 10:49:42
२०७४।०८।२४- कृषि विकास बैंक लिमिटेडको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्क्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७४/८/१८ 2017-06-30 10:49:42
२०७४/८/१८- नेपाल प्रहरी, वि.नं. ०७४-७५/३, प्रहरी सहायक निरीक्षक (जनपद) पदकाे श्री पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र, बुटवलबाट शारीरिक परीक्षण परीक्षा उत्तीर्ण गरेका परीक्षार्थीहरुकोे लिखित परीक्षाकाे परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना
२०७४/८/१८ 2017-06-30 10:49:42
२०७४/८/१८- नेपाली सेना, श्री नं. २२ बाहिनी अड्डा बुटवल बाट सैन्य पदका लागि शारीरिक परीक्षाबाट उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७४/८/१८ 2017-06-30 10:49:42
२०७४/८/१८- राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, अनुसन्धान सहायक पदका लागि परीक्षा केन्द्र हेटौ‌ंडा राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुकाे लिखित परीक्षाकाे परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना
२०७४/८/१८ 2017-06-30 10:49:42
२०७४/८/१८- नेपाली सेना, चन्दननाथ गण, व्रह्मपुरी व्यारेक, बाराबाट सैन्य पदका लागि शारीरिक परीक्षाबाट उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७४/८/१८ 2017-06-30 10:49:42
२०७४/८/१८- नेपाली सेना, मध्य पृतना हे.क्वा, भर्ना छनौट केन्द्र सुपारेटार व्यारेक, हेटौंडाबाट सैन्य पदका लागि शारीरिक परीक्षाबाट उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७४/०८/१३ 2017-06-30 10:49:42
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं. २/०७४/७५, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी सरह, अनुसन्धान सहायक पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2074-08-12 2017-06-30 10:49:42
२०७४।०८।१२- राष्ट्रिय बीमा संस्थानको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2074-08-12 2017-06-30 10:49:42
२०७४।०८।१२- कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2074-08-12 2017-06-30 10:49:42
२०७४।०८।१२- नेपाल टेलिभिजनको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2074-08-12 2017-06-30 10:49:42
२०७४।०८।१२- नागरिक लगानी कोषको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2074-08-08 2017-06-30 10:49:42
२०७४।०८।०८: नेपाल प्रहरीको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार प्रहरी सहायक निरीक्षक (जनपद) पदको लिखित प्रतियोगितात्मक परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको सूचना
2074-08-08 2017-06-30 10:49:42
२०७४।०८।०८: नेपाली सेनाको सहायक पण्डित हुद्दा, अमल्दार कर्मचारी, सैन्य र सैन्य ड्राइभर पदको लिखित प्रतियोगितात्मक कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको सूचना
2074-07-25 2017-06-30 10:49:42
२०७४।०७।२५: नेपाली सेनाको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार अधिकृत क्याडेट पदको काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राख्ने उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2074-07-24 2017-06-30 10:49:42
२०७४।०७।२४: रेडियो प्रसार सेवा विकास समितिको वि.नं.२१।०७३-७४, तह ४, कार्यक्रम सहायक पदको लिखित परीक्षा कार्यक्रम संशोधन गरिएको सूचना
२०७४/७/२१ 2017-06-30 10:49:42
नारायणी अञ्चल कार्यालय¸ हेटौंडाबाट सञ्चालन हुने नेपाली सेनाको¸ वि.नं. १३/०७४/७५¸ अधिकृत क्याडेड पदको परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको सूचना
2074-07-17 2017-06-30 10:49:42
२०७४।०७।१७: नेपाल प्रहरीको पूर्व प्रकाशित लिखित परीक्षा कार्यक्रम अनुसार विभिन्न प्राविधिक पदहरु र प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2074-07-17 2017-06-30 10:49:42
२०७४।०७।१७: उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2074-7-15 2017-06-30 10:49:42
२०७४।०७।१५: राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान सहायक पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको मिति संशोधन गरिएको सूचना
2074-07-15 2017-06-30 10:49:42
२०७४।०७।१५: राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान अधिकृत पदको दोस्रो चरणको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको संशोधित मिति सम्बन्धी सूचना
2074/07/07 2017-06-30 10:49:42
२०७४।०७।०७: राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान अधिकृत पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2074/06/23 2017-06-30 10:49:42
२०७४।०६।२३- नेपाल टेलिकमको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2074/06/22 2017-06-30 10:49:42
२०७४।०६।२२- नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको विभिन्न पदहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2074-06-09 2017-06-30 10:49:42
२०७४।०६।०९:- नेपाल प्रहरी तर्फको प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा कार्यक्रम
2074-06-08 2017-06-30 10:49:42
२०७४।०६।०८- नेपाली सेनाको अधिकृत क्याडेट पदको लिखित परीक्षा कार्यक्रम
2074-06-08 2017-06-30 10:49:42
२०७४।०६।०८- राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका अनुसन्धान अधिकृत पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2074-06-08 2017-06-30 10:49:42
२०७४।०६।०८- रेडियो प्रसार सेवा विकास समितिको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2074-06-08 2017-06-30 10:49:42
२०७४।०६।०८- सांस्कृतिक संस्थान (राष्ट्रिय नाचघर)को पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2074-06-03 2017-06-30 10:49:42
२०७४।०६।०३- नेपाल वायुसेवा निगमको जुनियर को-पाइलट पदको लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2074-05-22 2017-06-30 10:49:42
२०७४।०५।२२:- नेपाली सेनाको विभिन्न ट्रेडका प्राविधिक/प्राइलट/प्राड/लेखा अधिकृत पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीषा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2074-05-16 2017-06-30 10:49:42
२०७४।०५।१६:- नेपाल बैंक लिमिटेडको मिति २०७४।०६।०६ गतेदेखि संचालन हुने विभिन्न पदहरुको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७४।०५।१५ 2017-06-30 10:49:42
म.क्षे.नि. काठमाडौंबाट सञ्चालन हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक स्तरका विभिन्‍न प्रशासन तथा प्राविधिक सेवाका पदहरुको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७४।०५।१५ 2017-06-30 10:49:42
म.क्षे.नि. काठमाडौंबाट सञ्चालन हुने नेपाल प्रहरी (जनपद), प्रहरी जवान पदको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2074-05-15 2017-06-30 10:49:42
२०७४।०५।१५:- घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको मिति २०७३।०६।३० गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७४/५/५ 2017-06-30 10:49:42
नेपाल प्रहरीको वि.नं. ०७३/०७४/०५, प्रहरी जवान (जनपद) पदको हेटौडामा सञ्चालन हुने प्रतियोगितात्मक लिखितको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
२०७४/५/१४ 2017-06-30 10:49:42
नेपाल विद्युत प्राधिकरण, हेटाैंडा क्षेत्रीय कार्यालयमा दरखास्त बुझाउने सम्पूर्ण उम्मेदवारहरूकाे पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७४/५/१२ 2017-06-30 10:49:42
नेपाल प्रहरीको वि.नं. ०७३/०७४/०५, प्रहरी जवान (जनपद) पदको दुधौली केन्द्रबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको सिन्धुली जिल्लाको सदरमुकाममा लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७४/५/१२ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, जनकपुर अंचल कार्यालय, जलेश्वरद्धारा संचालन हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायकस्तरका विभिन्न पदहरुको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना
2074-05-07 2017-06-30 10:49:42
२०७४।०५।०७:- सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको प्रा.स.प्र.नि.(चिकित्सक) पदको लिखित प्रतियोगितात्मक परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2074-05-07 2017-06-30 10:49:42
२०७४।०५।०७:- राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान अधिकृत र अनुसन्धान सहायक पदको लिखित प्रतियोगितात्मक परीक्षा कार्यक्रम
2074-05-02 2017-06-30 10:49:42
२०७४।०५।०१:- नेपाली सेनाको विभिन्न ट्रेडका प्राविधिक/पाइलट/प्राड/लेखा अधिकृत पदहरुको प्रतियोगितात्मक परीक्षा कार्यक्रम
2074-05-01 2017-06-30 10:49:42
२०७४।०५।०१:- शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको २०७४।११।२४ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2074-04-29 2017-06-30 10:49:42
२०७४।०४।२९:- नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पूर्व प्रकाशित सूचना अनुसार आन्तरिक/खुला/समावेशी तर्फको विभिन्न पदहरुको परीक्षा कार्यक्रम
2074-04-29 2017-06-30 10:49:42
२०७४।०४।२९:- नेपाल प्रहरीको मिति २०७३।१०।२० गते प्रकाशित सूचना अनुसार प्राविधिक/अप्राविधिक प्रहरी जवान पदहरुको परीक्षा कार्यक्रम
2074-04-25 2017-06-30 10:49:42
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको २०७४।०५।०९ देखि संचालन हुने अधिकृतस्तर पदहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2074-04-22 2017-06-30 10:49:42
२०७४।०४।२२:- नेपाल टेलिकमको खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2074-04-20 2017-06-30 10:49:42
२०७४।०४।२०:- कर्मचारी सञ्चय कोषको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2074-04-05 2017-06-30 10:49:42
२०७४।०४।०५: व्यापार तथा निकासी प्रबर्द्धन केन्द्रको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार खुला/समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
२०७४।०४।०४ 2017-06-30 10:49:42
२०७४।०४।०४: निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार खुला/समवेशी विभिन्न पदहरुको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७४।०४।०३ 2017-06-30 10:49:42
नेपाल बैंक लिमिटेडको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार आन्तरिक र खुला/समवेशी विभिन्न पदहरुको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७४।०४।०३ 2017-06-30 10:49:42
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार आन्तरिक र खुला/समवेशी विभिन्न पदहरुको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७४।०४।०२ 2017-06-30 10:49:42
कृषि विकास बैंक लिमिटेडको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार आन्तरिक र खुला/समवेशी विभिन्न पदहरुको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७४।०४।०२ 2017-06-30 10:49:42
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार आन्तरिक र खुला/समवेशी विभिन्न पदहरुको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2074/03/16 2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेना - पदिक हुददा अधिकृत क्याडेटको लिखीत परीक्षा कार्यक्रम

अपडेट

सुचना

बुलेटिन