सिफारिस

मिती बिज्ञापन नं. देखिने शीर्षक: फार्इल
२०७४/०९/०६ 17190/073-74 २०७४/०९/०६ - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१९०/०७३-७४ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, कृषि इञ्‍जिनियरिङ्ग समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), कृषि इञ्‍जिनियर पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-21 16:23:35
२०७४/०९/०६ 17192/073-74 २०७४/०९/०६ - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17192/073-74,कृषि इञ्जिनियर, कृषि, कृषि इञ्जिनियरिङ्ग संशोधन गरिएको पदको सिफरिस - Download PDF 2017-12-21 16:24:57
२०७४।०९।०६ 17193/073-74 २०७४।०९।०६ - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17193/073-74,कृषि इञ्जिनियर, कृषि, कृषि इञ्जिनियरिङ्ग संशोधन गरिएको पदको सिफरिस । - Download PDF 2017-12-21 16:26:33
२०७४/०९/०६ 17190/073-74 २०७४/०९/०६ - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१९०/०७३-७४ (खुला), १७१९२/०७३-७४ (आ.ज.) र १७१९३/०७३-७४ (मधेशी) नेपाल कृषि सेवा, कृषि इञ्‍जिनियरिङ्ग समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), कृषि इञ्‍जिनियर पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2017-12-21 16:29:49
2074/09/10 17199/073-74 2074/09/10 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१९९/०७३-७४ (खुला), नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), सहायक वन अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-26 10:32:46
2074/09/10 17200/073-74 2074/09/10 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२००/०७३-७४ (महिला), नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), सहायक वन अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-26 10:34:15
2074/09/10 17201/073-74 2074/09/10 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२०१/०७३-७४ (आ.ज.), नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), सहायक वन अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-26 10:35:44
2074/09/10 17202/073-74 2074/09/10 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२०२/०७३-७४ (मधेशी), नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), सहायक वन अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-26 10:37:13
2074/09/10 17203/073-74 2074/09/10 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२०३/०७३-७४ (दलित), नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), सहायक वन अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-26 10:38:38
2074/09/10 17204/073-74 2074/09/10 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२०४/०७३-७४ (अपाङ्ग), नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), सहायक वन अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-26 10:39:50
2074/09/10 17205/073-74 2074/09/10 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२०५/०७३-७४ (पि.क्षे.), नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), सहायक वन अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-26 10:41:02
2074/09/10 17199/073-74 2074/09/10 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१९९/०७३-७४ (खुला), १७२००/०७३-७४ (महिला), १७२०१/०७३-७४ (आ.ज.), १७२०२/०७३-७४ (मधेशी), १७२०३/०७३-७४ (दलित), १७२०४/०७३-७४ (अपाङ्ग) र १७२०५/०७३-७४ (पि.क्षे.) नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), सहायक वन अधिकृत पदको माग पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2017-12-26 10:42:54
2074/09/11 17206/073-74 2074/09/11 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२०६/०७३-७४ (खुला), नेपाल वन सेवा, फरेष्ट रिसर्च समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), सर्भेक्षण/अनुसन्धान अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-26 15:56:50
2074/09/11 17207/073-74 2074/09/11 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२०७/०७३-७४ (आ.ज.), नेपाल वन सेवा, फरेष्ट रिसर्च समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), सर्भेक्षण/अनुसन्धान अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-26 15:58:52
2074/09/11 17208/073-74 2074/09/11 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17208/073-74,सर्भेक्षण अधिकृत/अनुसन्धान अधिकृत, वन, फरेष्ट रिसर्च पदको सिफरिस - Download PDF 2017-12-26 16:00:08
2074/09/11 17206/073-74 2074/09/11 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२०६/०७३-७४ (खुला), १७२०७/०७३-७४ (आ.ज.) र १७२०८/०७३-७४ (मधेशी) नेपाल वन सेवा, फरेष्ट रिसर्च समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), सर्भेक्षण/अनुसन्धान अधिकृत पदको माग पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2017-12-26 16:01:34
2074/09/12 17156/073-74 2074/09/12 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17156/073-74,कृषि प्रसार अधिकृत, कृषि, कृषि प्रसार पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-27 15:51:26
2074/09/12 17157/073-74 2074/09/12 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17157/073-74,कृषि प्रसार अधिकृत, कृषि, कृषि प्रसार पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-27 15:55:53
2074/09/12 17158/073-74 2074/09/12 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17158/073-74,कृषि प्रसार अधिकृत, कृषि, कृषि प्रसार पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-27 15:57:41
2074/09/12 17159/073-74 2074/09/12 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17159/073-74,कृषि प्रसार अधिकृत, कृषि, कृषि प्रसार पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-27 15:59:33
2074/09/12 17160/073-74 2074/09/12 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17160/073-74,कृषि प्रसार अधिकृत, कृषि, कृषि प्रसार पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-27 16:02:14
2074/09/12 17156/073-74 2074/09/12 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१५६/०७३-७४ (खुला), १७१५७/०७३-७४ (महिला), १७१५८/०७३-७४ (आ.ज.), १७१५९/०७३-७४ (मधेशी) र १७१६०/०७३-७४ (अपाङ्ग) नेपाल कृषि सेवा, कृषि प्रसार समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), कृषि प्रसार अधिकृत पदको माग पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2017-12-27 16:12:11
2074/09/13 17161/073-74 2074/09/13 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१६१/०७३-७४ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, बागवानी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), बागवानी विकास अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-28 16:19:06
2074/09/13 17162/073-74 2074/09/13 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१६२/०७३-७४ (महिला), नेपाल कृषि सेवा, बागवानी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), बागवानी विकास अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-28 16:20:40
2074/09/13 17163/073-74 2074/09/13 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१६३/०७३-७४ (आ.ज.), नेपाल कृषि सेवा, बागवानी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), बागवानी विकास अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-28 16:22:01
2074/09/13 17164/073-74 2074/09/13 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१६४/०७३-७४ (मधेशी), नेपाल कृषि सेवा, बागवानी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), बागवानी विकास अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-28 16:23:35
2074/09/13 17165/073-74 2074/09/13 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१६५/०७३-७४ (दलित), नेपाल कृषि सेवा, बागवानी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), बागवानी विकास अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-28 16:24:52
2074/09/13 17165/073-74 2074/09/13 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१६१/०७३-७४ (खुला), १७१६२/०७३-७४ (महिला), १७१६३/०७३-७४ (आ.ज.), १७१६४/०७३-७४ (मधेशी) र १७१६५/०७३-७४ (दलित) नेपाल कृषि सेवा, बागवानी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), बागवानी विकास अधिकृत पदको माग पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2017-12-28 16:26:09
2074/09/14 17166/073-74 2074/09/14 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17166/073-74,मत्स्य विकास अधिकृत, कृषि, मत्स्य पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-29 13:02:32
2074/09/14 17167/073-74 2074/09/14 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17167/073-74,मत्स्य विकास अधिकृत, कृषि, मत्स्य पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-29 13:04:08
2074/09/14 17166/073-74 2074/09/14 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17166/073-74,मत्स्य विकास अधिकृत, कृषि, मत्स्य पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-29 13:05:22
2074/09/15 17168/073-74 2074/09/15 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१६८/०७३-७४ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), पशु विकास अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-31 10:31:49
2074/09/15 17168/073-74 2074/09/15 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१६९/०७३-७४ (महिला), नेपाल कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), पशु विकास अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-31 10:33:11
2074/09/15 17170/073-74 2074/09/15 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१७०/०७३-७४ (आ.ज.), नेपाल कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), पशु विकास अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-31 10:34:36
2074/09/15 17171/073-74 2074/09/15 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१७१/०७३-७४ (मधेशी), नेपाल कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), पशु विकास अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-31 10:36:13
2074/09/15 17172/073-74 2074/09/15 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१७२/०७३-७४ (दलित), नेपाल कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), पशु विकास अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-31 10:37:36
2074/09/15 17168/073-74 2074/09/15 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१६८/०७३-७४ (खुला), १७१६९/०७३-७४ (महिला), १७१७०/०७३-७४ (आ.ज.), १७१७१/०७३-७४ (मधेशी) र १७१७२/०७३-७४ (दलित) नेपाल कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), पशु विकास अधिकृत पदको माग पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2017-12-31 10:38:48
2074/09/17 17209/073-74 2074/09/17 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२०९/०७३-७४ (खुला), नेपाल वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेशन समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), सहायक भू-संरक्षण अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-02 09:59:47
2074/09/17 17210/073-74 2074/09/17 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२१०/०७३-७४ (महिला), नेपाल वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेशन समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), सहायक भू-संरक्षण अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-02 10:01:00
2074/09/17 17211/073-74 2074/09/17 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२११/०७३-७४ (आ.ज.), नेपाल वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेशन समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), सहायक भू-संरक्षण अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-02 10:02:20
2074/09/17 17212/073-74 2074/09/17 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२१२/०७३-७४ (मधेशी), नेपाल वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेशन समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), सहायक भू-संरक्षण अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-02 10:03:34
2074/09/17 17213/073-74 2074/09/17 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२१३/०७३-७४ (दलित), नेपाल वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेशन समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), सहायक भू-संरक्षण अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-02 10:05:11
2074/09/17 17209/073-74 2074/09/17 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२०९/०७३-७४ (खुला), १७२१०/०७३-७४ (महिला), १७२११/०७३-७४ (आ.ज.), १७२१२/०७३-७४ (मधेशी) र १७२१३/०७३-७४ (दलित) नेपाल वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेशन समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), सहायक भू-संरक्षण अधिकृत पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-01-02 10:06:33
2074/09/17 17173/073-74 2074/09/17 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17173/073-74, बाली विकास अधिकृत, कृषि, बाली विकास पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-02 10:08:35
2074/09/17 17174/073-74 2074/09/17 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17174/073-74,बाली विकास अधिकृत, कृषि, बाली विकास पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-02 10:09:52
2074/09/17 17175/073-74 2074/09/17 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17175/073-74,बाली विकास अधिकृत, कृषि, बाली विकास पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-02 10:11:10
2074/09/17 17173/073-74 2074/09/17 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17173/073-74,बाली विकास अधिकृत, कृषि, बाली विकास पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-01-02 10:13:25
2074/09/18 17214/073-74 2074/09/18 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२१४/०७३-७४ (खुला), नेपाल वन सेवा, वोटानी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), स.अ.अ./स.वै.अ. पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-02 16:39:26
2074/09/18 17215/073-74 2074/09/18 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२१५/०७३-७४ (महिला), नेपाल वन सेवा, वोटानी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), स.अ.अ./स.वै.अ. पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-02 16:40:34
2074/09/18 17216/073-74 2074/09/18 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२१६/०७३-७४ (आ.ज.), नेपाल वन सेवा, वोटानी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), स.अ.अ./स.वै.अ. पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-02 16:42:19
2074/09/18 17214/073-74 2074/09/18 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२१४/०७३-७४ (खुला), १७२१५/०७३-७४ (महिला) र १७२१६/०७३-७४ (आ.ज.) नेपाल वन सेवा, वोटानी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), स.अ.अ./स.वै.अ. पदको माग पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-01-02 16:44:37
2074/09/18 17218/073-74 2074/09/18 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17218/073-74,गजेटेड सुब्बा, वन, हात्तीसार पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-02 16:46:08
2074/09/19 17176/073-74 2074/09/19 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१७६/०७३-७४ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, बाली संरक्षण समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), बाली संरक्षण अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-03 16:47:46
2074/09/19 17177/073-74 2074/09/19 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१७७/०७३-७४ (महिला), नेपाल कृषि सेवा, बाली संरक्षण समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), बाली संरक्षण अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-03 16:50:38
2074/09/19 17178/073-74 2074/09/19 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१७८/०७३-७४ (आ.ज.), नेपाल कृषि सेवा, बाली संरक्षण समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), बाली संरक्षण अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-03 16:51:50
2074/09/19 17179/073-74 2074/09/19 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१७९/०७३-७४ (मधेशी), नेपाल कृषि सेवा, बाली संरक्षण समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), बाली संरक्षण अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-03 16:53:11
2074/09/19 17180/073-74 2074/09/19 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१८०/०७३-७४ (दलित), नेपाल कृषि सेवा, बाली संरक्षण समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), बाली संरक्षण अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-03 16:54:28
2074/09/19 17176/073-74 2074/09/19 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१७६/०७३-७४ (खुला), १७१७७/०७३-७४ (महिला), १७१७८/०७३-७४ (आ.ज.), १७१७९/०७३-७४ (मधेशी) र १७१८०/०७३-७४ (दलित) नेपाल कृषि सेवा, बाली संरक्षण समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), बाली संरक्षण अधिकृत पदको माग पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-01-03 16:55:53
2074/09/20 17219/073-74 2074/09/20 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२१९/०७३-७४ (खुला), नेपाल वन सेवा, नेशनल पार्कस् एण्ड वाइल्ड लाइफ समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), स.व्य.अ./स.सं.अ./स.अ. पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-04 16:52:28
2074/09/20 17220/073-74 2074/09/20 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२२०/०७३-७४ (पि.क्षे.), नेपाल वन सेवा, नेशनल पार्कस् एण्ड वाइल्ड लाइफ समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), स.व्य.अ./स.सं.अ./स.अ. पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-04 16:53:53
2074/09/20 17219/073-74 2074/09/20 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२१९/०७३-७४ (खुला) र १७२२०/०७३-७४ (पि.क्षे.) नेपाल वन सेवा, नेशनल पार्कस् एण्ड वाइल्ड लाइफ समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), स.व्य.अ./स.सं.अ./स.अ. पदको माग पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-01-04 16:55:41
2074/09/20 17181/073-74 2074/09/20 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१८१/०७३-७४ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, एगृ. इको. एण्ड मार्केटिङ्ग समूह, योजना अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-04 16:58:05
2074/09/20 17182/073-74 2074/09/20 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१८२/०७३-७४ (महिला), नेपाल कृषि सेवा, एगृ. इको. एण्ड मार्केटिङ्ग समूह, योजना अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-04 16:59:15
2074/09/20 17183/073-74 2074/09/20 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१८३/०७३-७४ (आ.ज.), नेपाल कृषि सेवा, एगृ. इको. एण्ड मार्केटिङ्ग समूह, योजना अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-04 17:00:20
2074/09/20 17184/073-74 2074/09/20 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१८४/०७३-७४ (मधेशी), नेपाल कृषि सेवा, एगृ. इको. एण्ड मार्केटिङ्ग समूह, योजना अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-04 17:01:37
2074/09/20 17181/073-74 2074/09/20 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१८१/०७३-७४ (खुला), १७१८२/०७३-७४ (महिला), १७१८३/०७३-७४ (आ.ज.) र १७१८४/०७३-७४ (मधेशी) नेपाल कृषि सेवा, एगृ. इको. एण्ड मार्केटिङ्ग समूह, योजना अधिकृत पदको माग पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-01-04 17:02:47
2074/09/21 17185/073-74 2074/09/21 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17185/073-74 (महिला) , माटो विज्ञ, कृषि, माटो विज्ञान पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-05 11:41:17
2074/09/23 17186/073-74 2074/09/23 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१८६/०७३-७४ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), पशु चिकित्सक पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-07 16:33:11
2074/09/23 17187/073-74 2074/09/23 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१८७/०७३-७४ (महिला), नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), पशु चिकित्सक पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-07 16:34:17
2074/09/23 17188/073-74 2074/09/23 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१८८/०७३-७४ (आ.ज.), नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), पशु चिकित्सक पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-07 16:35:23
2074/09/23 17189/073-74 2074/09/23 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१८९/०७३-७४ (मधेशी), नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), पशु चिकित्सक पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-07 16:36:23
2074/09/23 17186/073-74 2074/09/23 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१८६/०७३-७४ (खुला), १७१८७/०७३-७४ (महिला), १७१८८/०७३-७४ (आ.ज.) र १७१८९/०७३-७४ (मधेशी) नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), पशु चिकित्सक पदको माग पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-01-07 16:37:34
2074/09/23 17196/073-74 2074/09/23 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१९६/०७३-७४ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, खा.पो. तथा गु.नि. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-07 16:39:15
2074/09/23 17197/073-74 2074/09/23 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१९७/०७३-७४ (महिला), नेपाल कृषि सेवा, खा.पो. तथा गु.नि. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-07 16:40:20
2074/09/23 17198/073-74 2074/09/23 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१९८/०७३-७४ (मधेशी), नेपाल कृषि सेवा, खा.पो. तथा गु.नि. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-07 16:41:23
2074/09/23 17196/073-74 2074/09/23 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17196/073-74,खाद्य अनुसन्धान अधिकृत, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि. पदको सिफरिस - Download PDF 2018-01-07 16:42:35
2074/09/24 17222/073-74 2074/09/24 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२२२/०७३-७४ (खुला), नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), कम्प्युटर इञ्जिनियर पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-08 16:13:08
2074/09/24 17223/073-74 2074/09/24 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२२३/०७३-७४ (आ.ज.), नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), कम्प्युटर इञ्जिनियर पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-08 16:14:21
2074/09/24 17224/073-74 2074/09/24 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२२४/०७३-७४ (दलित), नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), कम्प्युटर इञ्जिनियर पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-08 16:15:21
2074/09/24 17222/073-74 2074/09/24 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२२२/०७३-७४ (खुला), १७२२३/०७३-७४ (आ.ज.) र १७२२४/०७३-७४ (दलित) नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), कम्प्युटर इञ्जिनियर पदको माग पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-01-08 16:16:31
2074/09/24 17225/073-74 2074/09/24 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२२५/०७३-७४ (खुला), नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), समाजशास्त्री पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-08 16:21:16
2074/09/24 17226/073-74 2074/09/24 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२२६/०७३-७४ (महिला), नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), समाजशास्त्री पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-08 16:23:34
2074/09/24 17227/073-74 2074/09/24 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२२७/०७३-७४ (आ.ज.), नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), समाजशास्त्री पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-08 16:24:56
2074/09/24 17228/073-74 2074/09/24 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२२८/०७३-७४ (मधेशी), नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), समाजशास्त्री पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-08 16:26:18
2074/09/24 17225/073-74 2074/09/24 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२२५/०७३-७४ (खुला), १७२२६/०७३-७४ (महिला), १७२२७/०७३-७४ (आ.ज.) र १७२२८/०७३-७४ (मधेशी) नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), समाजशास्त्री पदको माग पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-01-08 16:27:40
2074/09/24 17229/073-74 2074/09/24 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२२९/०७३-७४ (खुला), नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), अर्थशास्‍त्री पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-08 16:28:43
2074/09/25 17231/073-74 2074/09/25 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२३१/०७३-७४ (खुला), नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), महिला विकास अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-09 17:30:15
2074/09/25 17232/073-74 2074/09/25 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२३२/०७३-७४ (महिला), नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), महिला विकास अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-09 17:31:12
2074/09/25 17233/073-74 2074/09/25 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२३३/०७३-७४ (आ.ज.), नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), महिला विकास अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-09 17:32:13
2074/09/25 17231/073-74 2074/09/25 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२३१/०७३-७४ (खुला), १७२३२/०७३-७४ (महिला) र १७२३३/०७३-७४ (आ.ज.) नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), महिला विकास अधिकृत पदको माग पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-01-09 17:33:51
2074/09/25 17234/073-74 2074/09/25 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२३४/०७३-७४ (खुला), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), विद्यालय निरीक्षक पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-09 17:36:35
2074/09/25 17235/073-74 2074/09/25 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२३५/०७३-७४ (महिला), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), विद्यालय निरीक्षक पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-09 17:37:32
2074/09/25 17236/073-74 2074/09/25 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२३६/०७३-७४ (आ.ज.), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), विद्यालय निरीक्षक पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-09 17:38:48
2074/09/25 17237/073-74 2074/09/25 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२३७/०७३-७४ (मधेशी), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), विद्यालय निरीक्षक पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-09 17:39:43
2074/09/25 17238/073-74 2074/09/25 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२३८/०७३-७४ (दलित), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), विद्यालय निरीक्षक पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-09 17:40:38
2074/09/25 17238/073-74 2074/09/25 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२३४/०७३-७४ (खुला), १७२३५/०७३-७४ (महिला), १७२३६/०७३-७४ (आ.ज.), १७२३७/०७३-७४ (मधेशी) र १७२३८/०७३-७४ (दलित) नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), विद्यालय निरीक्षक पदको माग पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-01-09 17:41:32
2074/09/26 17239/073-74 2074/09/26 - केन्द्रिय कार्यालय : बिज्ञापन नम्बर १७२३९/०७३-७४ (खुला), नेपाल शिक्षा सेवा, पुरातत्व समूह, संग्रहालय उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), संग्रहालय अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-10 16:41:06
2074/09/26 17241/073-74 2074/09/26 - केन्द्रिय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२४१/०७३-७४ (खुला), नेपाल शिक्षा सेवा, पुरातत्व समूह, पुरातत्व उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), क्यूरियो जाँच पास अधिकृत/ पुरातत्व अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-10 16:43:07
2074/09/26 17242/073-74 2074/09/26 - केन्द्रिय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२४२/०७३-७४ (खुला), नेपाल शिक्षा सेवा, परीक्षण तथा मूल्याङ्कन समूह, कर्मचारी परीक्षण तथा मूल्याङ्कन उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), पाठ्यक्रम विज्ञ/मनोविज्ञानवेत्ता पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-10 16:49:53
2074/09/26 17243/073-74 2074/09/26 - केन्द्रिय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२४३/०७३-७४ (खुला), नेपाल शिक्षा सेवा, परीक्षण तथा मूल्याङ्कन समूह, शिक्षा परीक्षण तथा मूल्याङ्कन उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), शाखा अधिकृत (प्राविधिक) पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-10 16:51:10
2074/09/26 17244/073-74 2074/09/26 - केन्द्रिय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२४४/०७३-७४ (महिला), नेपाल शिक्षा सेवा, परीक्षण तथा मूल्याङ्कन समूह, शिक्षा परीक्षण तथा मूल्याङ्कन उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), शाखा अधिकृत (प्राविधिक) पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-10 16:52:58
2074/09/26 17243/073-74 2074/09/26 - केन्द्रिय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२४३/०७३-७४ (खुला) र १७२४४/०७३-७४ (महिला) नेपाल शिक्षा सेवा, परीक्षण तथा मूल्याङ्कन समूह, शिक्षा परीक्षण तथा मूल्याङ्कन उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), शाखा अधिकृत (प्राविधिक) पदको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-10 16:54:45
2074/09/26 17245/073-74 2074/09/26 - केन्द्रिय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२४५/०७३-७४ (खुला), नेपाल शिक्षा सेवा, पुस्तकालय विज्ञान समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), पुस्तकालय अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-10 16:56:23
2074/09/30 17258/073-74 2074/09/30 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२५८/०७३-७४ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, जनरल आयुर्वेद उपसमूह, आठौं तह, आयुर्वेद चिकित्सक पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-14 16:16:42
2074/09/30 17259/073-74 2074/09/30 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२५९/०७३-७४ (दलित), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, जनरल आयुर्वेद उपसमूह, आठौं तह, आयुर्वेद चिकित्सक पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-14 16:17:49
2074/09/30 17258/073-74 2074/09/30 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२५८/०७३-७४ (खुला) र १७२५९/०७३-७४ (दलित) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, जनरल आयुर्वेद उपसमूह, आठौं तह, आयुर्वेद चिकित्सक पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-01-14 16:19:01
2074/09/30 17260/073-74 2074/09/30 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२६०/०७३-७४ (आ.प्र.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, सातौं तह, नर्सिङ्ग अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-14 16:20:10
2074/09/30 17261/073-74 2074/09/30 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२६१/०७३-७४ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, सातौं तह, नर्सिङ्ग अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-14 16:21:10
2074/09/30 17262/073-74 2074/09/30 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२६२/०७३-७४ (आ.ज.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, सातौं तह, नर्सिङ्ग अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-14 16:22:21
2074/09/30 17261/073-74 2074/09/30 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२६१/०७३-७४ (खुला) र १७२६२/०७३-७४ (आ.ज.) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, सातौं तह, नर्सिङ्ग अधिकृत पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची - Download PDF 2018-01-14 16:23:35
2074/09/30 17263/073-74 2074/09/30 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२६३/०७३-७४ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, विविध समूह, सातौं तह, रेडियोग्राफी टेक्नोलोजिष्ट पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-14 16:24:46
2074/10/02 17269/073-74 2074/10/02 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17269/073-74,जनस्वास्थ अधिकृत, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्सपेक्सन, सातौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:03:20
2074/10/02 17270/073-74 2074/10/02 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17270/073-74,जनस्वास्थ अधिकृत, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्सपेक्सन, सातौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:04:36
2074/10/02 17271/073-74 2074/10/02 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17271/073-74,जनस्वास्थ अधिकृत, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्सपेक्सन, सातौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:05:33
2074/10/02 17272/073-74 2074/10/02 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17272/073-74,जनस्वास्थ अधिकृत, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्सपेक्सन, सातौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:06:33
2074/10/02 17273/073-74 2074/10/02 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17273/073-74,जनस्वास्थ अधिकृत, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्सपेक्सन, सातौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:07:33
2074/10/02 17270/073-74 2074/10/02 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17270/073-74,जनस्वास्थ अधिकृत, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्सपेक्सन, सातौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:08:25
2074/10/02 17275/073-74 2074/10/02 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17275/073-74,फिजियोथेरापिष्ट, स्वास्थ्य, फिजियोथेरापी, सातौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:09:33
2074/10/02 17276/073-74 2074/10/02 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17276/073-74,फिजियोथेरापिष्ट, स्वास्थ्य, फिजियोथेरापी, सातौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:10:39
2074/10/02 17275/073-74 2074/10/02 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17275/073-74,फिजियोथेरापिष्ट, स्वास्थ्य, फिजियोथेरापी, सातौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:12:00
2074/10/04 17247/073-74 2074/10/04 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17247/073-74,मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल हेल्थ सर्भिसेज, आठौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:13:45
2074/10/04 17248/073-74 2074/10/04 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17248/073-74,मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल हेल्थ सर्भिसेज, आठौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:14:47
2074/10/04 17249/073-74 2074/10/04 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17249/073-74,मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल हेल्थ सर्भिसेज, आठौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:15:42
2074/10/04 17250/073-74 2074/10/04 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17250/073-74,मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल हेल्थ सर्भिसेज, आठौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:16:45
2074/10/04 17251/073-74 2074/10/04 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17251/073-74,मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल हेल्थ सर्भिसेज, आठौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:17:47
2074/10/04 17252/073-74 2074/10/04 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17252/073-74,मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल हेल्थ सर्भिसेज, आठौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:18:46
2074/10/04 17253/073-74 2074/10/04 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17253/073-74,मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल हेल्थ सर्भिसेज, आठौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:19:45
2074/10/04 17247/073-74 2074/10/04 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17247/073-74,मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल हेल्थ सर्भिसेज, आठौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:20:47
2074/10/06 17254/073-74 2074/10/06 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17254/073-74,डेन्टल सर्जन, स्वास्थ्य, डेन्टिष्ट्री, आठौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:22:20
2074/10/06 17255/073-74 2074/10/06 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17255/073-74,डेन्टल सर्जन, स्वास्थ्य, डेन्टिष्ट्री, आठौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:23:17
2074/10/06 17256/073-74 2074/10/06 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17256/073-74,डेन्टल सर्जन, स्वास्थ्य, डेन्टिष्ट्री, आठौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:24:28
2074/10/06 17257/073-74 2074/10/06 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17257/073-74,डेन्टल सर्जन, स्वास्थ्य, डेन्टिष्ट्री, आठौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:25:29
2074/10/06 17254/073-74 2074/10/06 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17254/073-74,डेन्टल सर्जन, स्वास्थ्य, डेन्टिष्ट्री, आठौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:26:29
2074/10/06 17265/073-74 2074/10/06 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17265/073-74,मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., जनरल मे.ल्या.टे., सातौँ पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:27:36
2074/10/06 17266/073-74 2074/10/06 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17266/073-74,मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., जनरल मे.ल्या.टे., सातौँ पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:28:48
2074/10/06 17267/073-74 2074/10/06 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17267/073-74,मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., जनरल मे.ल्या.टे., सातौँ पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:30:02
2074/10/06 17268/073-74 2074/10/06 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17268/073-74,मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., जनरल मे.ल्या.टे., सातौँ पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:31:11
2074/10/06 17265/073-74 2074/10/06 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17265/073-74,मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., जनरल मे.ल्या.टे., सातौँ तहको एकमुष्ट योग्यताक्रम । - Download PDF 2018-01-20 11:32:13
2074/10/07 17279/073-74 2074/10/07 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17279/073-74,फार्मेसी अधिकृत, स्वास्थ्य, फार्मेसी, सातौँ पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-21 11:13:04
2074/10/07 17280/073-74 2074/10/07 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17280/073-74,फार्मेसी अधिकृत, स्वास्थ्य, फार्मेसी, सातौँ पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-21 11:14:04
2074/10/07 17281/073-74 2074/10/07 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17281/073-74,फार्मेसी अधिकृत, स्वास्थ्य, फार्मेसी, सातौँ पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-21 11:16:14
2074/10/07 17279/073-74 2074/10/07 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17279-82/073-74,फार्मेसी अधिकृत, स्वास्थ्य, फार्मेसी, फार्मेसी अधिकृत पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची । - Download PDF 2018-01-21 11:18:05
2074/10/07 17282/073-74 2074/10/07 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17282/073-74,मेडिकल रेकर्डर अधिकृत, स्वास्थ्य, मेडिकल रेकर्डस, मेडिकल रेकर्डर अधिकृत पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-21 11:19:26
2074/10/09 17120/071-72 2074/10/09 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17120/071-72,उपस्वास्थ्य प्रशासक पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-01-24 11:47:34
2074/11/11 17099/072-73 2074/11/11 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७०९९/०७२-७३ (आ.प्र.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्स्पेक्सन समूह, एघारौं तह, प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासक/निर्देशक पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-02-23 14:38:59
2074/12/04 17001/074-75 2074/12/04 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17001/074-75, इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-03-18 15:25:23
2074/12/05 17002/074-75 2074/12/05 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17002/074-75, इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-03-19 15:43:09
2074/12/06 17003/074-75 2074/12/06 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17003/074-75, इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, बि.एण्ड आ. उपसमूह, रा.प.प्रथम श्रेणी (प्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-03-20 14:31:01
2074/12/19 17004/074-75 2074/12/19 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17004/074-75 (आ.प्र.) नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोपावर उपसमूह, रा.प.प्रथम (प्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-04-02 15:33:18
2074/12/22 17005/074-75 2074/12/22 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७००५/०७४-७५ (अा.प्र.) ,इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-04-05 15:59:42
2074/12/22 17006/074-75 2074/12/22 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७००६/०७४-७५ (महिला) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी (प्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-04-05 16:02:16
2074/12/23 17007/074-75 2074/12/23 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७००७/०७४-७५, नेपाल कृषि सेवा , कृषि प्रसार समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी (प्रा.) सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-04-06 15:22:09
2074/12/25 17008/074-75 2074/12/25 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७००८/०७४-७५ (आ.प्र.) नेपाल कृषि सेवा, ला.पो.एण्ड डे.डे. समुह, रा.प.प्रथम (प्रा.),सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-04-08 17:42:43
2074/12/26 17120/071-72 2074/12/26 - मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं. २६४/०६४-६५ (महिला, आ.ज., मधेशी र दलित) वि.नं. २६५/०६४-६५ (खुला), लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, लेखापरीक्षण अधिक्षक पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची - Download PDF 2018-04-09 19:57:23
2074/12/27 17009/074-75 2074/12/27 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७००९/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल कृषि सेवा, बाली विकास समूह, रा.प.प्रथम (प्रा.) सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-04-10 16:02:52
2074/12/28 17010/074-75 2074/12/28 - केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०१०/०७४-७५ (महिला), नेपाल कृषि सेवा, बाली संरक्षण समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी (प्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-04-11 16:38:40
2074/12/30 17011/074-75 2074/12/30 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०११/०७४-७५ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी (प्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-04-13 14:50:56
2075/01/02 17012/074-75 2075/01/02 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०१२/०७४-७५ (आ.ज.), नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी (प्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-04-15 15:48:59
2075/01/03 17013/074-75 2075/01/03 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०१३/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेशन समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी (प्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-04-16 16:11:34
2075/01/04 17014/074-75 2075/01/04 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०१४/०७४-७५ (खुला), नेपाल वन सेवा, वोटानी समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी (प्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-04-17 15:03:24
2075/01/11 16501/074-75 2075/01/11 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १६५०१/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी (अप्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-04-24 17:15:25
2075/01/11 16502/074-75 2075/01/11 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १६५०२/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल न्याय सेवा, कानून समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी (अप्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-04-24 17:17:24
2075/01/25 16503/074-75 2075/01/25 - केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १६५०३/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी (अप्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-05-08 18:17:39
2075/01/26 16543/073-74 2075/01/26 - केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १६५४३/०७३-७४ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, ट्रपिकल मेडिसिन उपसमूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट ट्रपिकल मेडिसिन पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-05-09 14:00:27
2075/02/04 17018/074-75 2075/02/04 - केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०१८/०७४-७५ (खुला) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, चेष्ट डिजिजेज उपसमूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेन्ट चेष्ट डिजिज फिजिसियन पदको अन्तर्वार्ता कार्यक्रम स्थगित गरिएको सूचना । - Download PDF 2018-05-18 13:06:28
2075/02/04 16504/074-75 2075/02/04 - केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १६५०४/०७४-७५ (खुला), नेपाल प्रशासन सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी (अप्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-05-18 19:17:55
2075/02/04 16505/074-75 2075/02/04 - केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १६५०५/०७४-७५ (महिला), नेपाल प्रशासन सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी (अप्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-05-18 19:19:48
2075/02/04 16506/074-75 2075/02/04 - केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १६५०६/०७४-७५ (आ.ज.), नेपाल प्रशासन सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी (अप्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-05-18 19:21:17
2075/02/04 16507/074-75 2075/02/04 - केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १६५०७/०७४-७५ (दलित), नेपाल प्रशासन सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी (अप्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-05-18 19:23:03
2075/02/04 16504/074-75 2075/02/04 - केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १६५०४-५०७/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी (अप्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-05-18 19:25:51
2075/02/06 17017/074-75 2075/02/06 - केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०१७/०७४-७५ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, कार्डियोलोजी उपसमूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट कार्डियोलोजिष्ट पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-05-20 15:07:36
2075/02/08 17019/074-75 2075/02/08 - केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०१९/०७४-७५ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, फरेन्सिक मेडिसिन उपसमूह, एघारौं तह, प्रमुख फरेन्सिक मेडिसिन अधिकृत पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-05-22 14:39:53
2075/02/09 17021/074-75 2075/02/09 - केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०२१/०७४-७५ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, जनरल सर्जरी उपसमूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट सर्जन पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-05-23 15:38:18
2075/02/11 17025/074-75 2075/02/11 - केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०२५/०७४-७५ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, पेडियाट्रिक सर्जरी उपसमूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिक सर्जन पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-05-25 14:13:37
2075/02/13 17029/074-75 2075/02/13 - केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०२९/०७४-७५ (आ.ज.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, ‍पेडियाट्रिक्स समूह, पेडियाट्रिक मेडिसिन उपसमूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिसियन पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-05-27 14:56:51
2075/02/13 17018/074-75 2075/02/13 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17018/074-75 (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, चेष्ट डिजिजेज उपसमूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट चेष्ट डिजिज फिजिसियन पदको अन्तर्वार्ता तोकिएको सूचना । - Download PDF 2018-05-28 11:08:22
2075/02/14 17031/074-75 2075/02/14 - केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०३१/०७४-७५ (महिला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, ‍अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी समूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-05-28 14:28:50
2075/02/15 17033/074-75 2075/02/15 - केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०३३/०७४-७५ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, एनेस्थेसियोलोजी समूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-05-29 16:11:43
2075/02/16 17035/074-75 2075/02/16 - केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०३५/०७४-७५ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, ‍अब्स्टेट्रिक्स तथा गाइनोकोलोजी समूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट अब्स्टेट्रिक्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्टपदको सिफारिस सूचना - Download PDF 2018-05-30 17:45:46
2075/02/16 17018/074-75 2075/02/16 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17018/074-75,प्रमुख कन्सल्टेण्ट चेष्ट डिजिज फिजिसियन, स्वास्थ्य, मेडिसिन, चेष्ट डिजिजेज पदको अन्तर्वार्ता स्थगित गरिएको सूचना । - Download PDF 2018-05-30 17:55:22
२०७५/०२/१८ 17037/074-75 २०७५/०२/१८ - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन १७०३७/०७४-७५,नेपाल स्वास्थ्य.प.हे.ए. समूह, एघारौ‌ तह, निर्देशक/क्षेत्रीय निर्देशक पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-06-01 15:12:00
2075/02/20 17041/074-75 2075/02/20 - केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०४१/०७४-७५ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल जनरलिष्ट समूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट मेडिकल जनरलिष्ट पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-06-03 17:01:18
2075/02/21 17047/074-75 2075/02/21 - केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०४७/०७४-७५ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, ‍एकीकृत चिकित्सा समूह, एघारौं तह, निर्देशक/प्रमुख स्वास्थ्य प्रशासक पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-06-04 14:55:11
2075/02/22 17049/074-75 2075/02/22 - केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०४९/०७४-७५ (खुला), नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-06-05 15:30:34
2075/02/22 17050/074-75 2075/02/22 - केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०५०/०७४-७५ (महिला), नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-06-05 15:32:46
2075/02/22 17049/074-75 2075/02/22 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १७०४९/०७४-७५ (खुला) र १७०५०/०७४-७५ (महिला), नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-06-05 15:35:51
2075/02/23 17051/074-75 2075/02/23 - केन्द्रीय कार्यालयको १७०५१/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल इञ्जि. सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-06-06 16:35:16
2075/02/23 17052/074-75 2075/02/23 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७०५२/०७४-७५ (खुला), नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-06-06 16:37:03
2075/02/23 17053/074-75 2075/02/23 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०५३/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-06-06 16:38:35
2075/02/24 17054/074-75 2075/02/24 - केन्द्रीय कार्यालयको १७०५४/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-06-07 16:36:34
2075/02/24 17055/074-75 2075/02/24 - केन्द्रीय कार्यालयको १७०५५/०७४-७५ (खुला), नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-06-07 16:38:07
2075/02/24 17057/074-75 2075/02/24 - केन्द्रीय कार्यालयको १७०५७/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल इन्जि. सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-06-07 16:40:02
2075/02/25 17058/074-75 2075/02/25 - केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०५८/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, इरिगेशन उपसमूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-06-08 18:19:10
2075/02/25 17059/074-75 2075/02/25 - केन्द्रीय कार्यालयकोवि.नं. १७०५९/०७४-७५ (खुला), नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, इरिगेशन उपसमूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-06-08 18:20:44
2075/02/25 17060/074-75 2075/02/25 - केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०६०/०७४-७५ (मधेशी), नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, इरिगेशन उपसमूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सूचना । - Download PDF 2018-06-08 18:24:26
2075/02/25 17059/074-75 2075/02/25 - केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७०५९/०७४-७५ (खुला) र १७०६०/०७४-७५ (मधेशी), नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, इरिगेशन उपसमूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-06-08 18:51:16
2075/02/27 17061/074-75 2075/02/27 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७०६१/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, हाइड्रोपावर समूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-06-10 19:21:02
2075/02/27 17062/074-75 2075/02/27 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०६२/०७४-७५ (खुला), नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, हाइड्रोपावर समूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-06-10 19:22:50
2075/02/27 17064/074-75 2075/02/27 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७०६४/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, मेटेरियोलोजी समूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-06-10 19:25:31
2075/02/27 17065/074-75 2075/02/27 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७०६५/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, जियोलोजी समूह, जनरल जियोलोजी उपसमूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-06-10 19:26:54
2075/02/28 17066/074-75 2075/02/28 - केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०६६/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-06-11 15:14:12
2075/03/03 17069/074-75 2075/03/03 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०६९/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल कृषि सेवा, बागवानी समूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-06-17 15:13:03
2075/03/03 17070/074-75 2075/03/03 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०७०/०७४-७५ (महिला), नेपाल कृषि सेवा, मत्स्य समूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-06-17 15:17:05
2075/03/05 17071/074-75 2075/03/05 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०७१/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल कृषि सेवा, ला. पो. एण्ड डे. डे. समूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-06-19 14:47:42
2075/03/05 17072/074-75 2075/03/05 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०७२/०७४-७५ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-06-19 14:49:34
2075/03/06 17073/074-75 2075/03/06 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०७३/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल कृषि सेवा, बाली संरक्षण समूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-06-20 14:37:11
2075/03/06 17074/074-75 2075/03/06 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०७४/०७४-७५ (मधेशी), नेपाल कृषि सेवा, बाली संरक्षण समूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-06-20 14:39:28
2075/03/08 17075/074-75 2075/03/08 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०७५/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल कृषि सेवा, एगृ. इको. मार्केटिङ्ग एण्ड स्टाटिष्टिक्स समूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-06-22 14:04:23
2075/03/11 17077/074-75 2075/03/11 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०७७/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-06-25 16:28:46
2075/03/11 17078/074-75 2075/03/11 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०७८/०७४-७५ (मधेशी), नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-06-25 16:30:12
2075/03/12 17079/074-75 2075/03/12 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०७९/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल कृषि सेवा, कृषि इञ्‍जिनियरिङ्ग समूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-06-26 14:42:28
2075/03/12 17080/074-75 2075/03/12 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०८०/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल कृषि सेवा, खा. पो. तथा गु. नि. समूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-06-26 14:45:44
2075/03/14 17076/074-75 2075/03/14 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०७६/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल कृषि सेवा, माटो विज्ञान समूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-06-28 13:41:20
2074/03/17 17081/074-75 2074/03/17 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17081/074-75(आ.प्र.), नेपाल वन,जनरल फरेष्ट्री रा. प. व्दितिय श्रेणी उप सचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-01 17:06:48
२०७४/०३/१७ 17082/074-75 २०७४/०३/१७ - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17082/074-75(खुला), नेपाल वन सेवा ,जनरल फरेष्ट्री समूह, रा. प. व्दितिय श्रेणी उप सचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-01 17:09:30
२०७४/०३/१७ 17083/074-75 २०७४/०३/१७ - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17083/074-75(महिला)नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा. प. व्दितिय श्रेणी उप सचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-01 17:12:26
2074/03/17 17082/074-75 2074/03/17 - केन्द्रीय कार्यालयको बि. नं १७०८२/ ०७४-७५(खुला) र वि.न‌ं १७०८३/०७४-७५(महिला) नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, उप सचिव वा सो सरह पदको एकमुष्ठ योग्यताक्रम सूचना । - Download PDF 2018-07-01 17:18:33
२०७५/०३/१८ 17084/074-75 २०७५/०३/१८ - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७०८४/०७४-७५ (महिला) नेपाल वन सेवा, फरेष्ट रिसर्च समूह,रा.प. व्दितिय श्रेणी (प्रा.) उप सचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-02 14:11:05
2075/03/19 17085/074-75 2075/03/19 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०८५/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेशन समूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-03 14:43:46
2075/03/20 17086/074-75 2075/03/20 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०८६/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल वन सेवा, वोटानी समूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-04 16:03:41
2075/03/20 17087/074-75 2075/03/20 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०८७/०७४-७५ (महिला), नेपाल विविध सेवा, रा.प.व्दितीय श्रेणी, प्रमुख महिला विकास अधिकृत पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-04 16:05:09
2075/03/24 17088/074-75 2075/03/24 - केन्द्रीय कार्यालयको १७०८८/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-08 16:09:31
2075/03/24 17089/074-75 2075/03/24 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०८९/०७४-७५ (खुला) नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-08 16:11:36
2075/03/24 17090/074-75 2075/03/24 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०९०/०७४-७५ (महिला) नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-08 16:13:14
2075/03/24 17091/074-75 2075/03/24 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०९१/०७४-७५ (अपाङ्ग) नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-08 16:14:41
2075/03/24 17089/074-75 2075/03/24 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०८९/०७४-७५ (खुला), १७०९०/०७४-७५ (महिला) र १७०९१/०७४-७५ (अपाङ्ग) नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-07-08 16:17:00
2075/03/24 16509/074-75 2075/03/24 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६५०९/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-08 16:42:09
2075/03/24 16510/074-75 2075/03/24 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६५१०/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-08 16:43:31
2075/03/26 16511/074-75 2075/03/26 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १६५११/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-10 17:43:27
2075/03/27 16512/074-75 2075/03/27 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १६५१२/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-11 15:51:32
2075/03/28 16514/074-75 2075/03/28 - केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६५१४/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदका उम्मेदवारको दरखास्त फाराम र लिखित परीक्षा रद्द गरी अन्तर्वार्ता सूचीबाट नाम हटाइएको सूचना । - Download PDF 2018-07-12 16:05:05
2075/03/29 16513/074-75 2075/03/29 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16513/074-75 (आ.प्र.) नेपाल,प्रशासन सेवा , राजश्व समूह,रा.प व्दितिय श्रेणी (अप्रा.) उप सचिव वा सो सरह , सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-13 17:45:30
2075/03/29 16514/074-75 2075/03/29 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16514/074-75,(आ.प्र.) नेपाल लेखापरीक्षण सेवा,रा.प. व्दितिय श्रेणी,(अप्रा.) उप सचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-13 17:49:54
2075/03/31 16515/074-75 2075/03/31 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १६५१५/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल व्यवस्थापिका-संसद सेवा, रा.प.व्दितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-15 17:11:33
2075/03/31 16517/074-75 2075/03/31 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १६५१७/०७४-७५ (खुला), नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-15 17:13:12
2075/03/31 16518/074-75 2075/03/31 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १६५१८/०७४-७५ (खुला), नेपाल परराष्ट्र सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-15 17:15:51
2075/04/03 16519/074-75 2075/04/03 - केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १६५१९/०७४-७५ (खुला), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-19 17:20:44
2075/04/03 16520/074-75 2075/04/03 - केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १६५२०/०७४-७५ (महिला), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-19 17:22:02
2075/04/03 16521/074-75 2075/04/03 - केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १६५२१/०७४-७५ (आ.ज.), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-19 17:23:26
2075/04/03 16522/074-75 2075/04/03 - केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १६५२२/०७४-७५ (मधेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-19 17:24:22
2075/04/03 16523/074-75 2075/04/03 - केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १६५२३/०७४-७५ (दलित), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-19 17:25:21
2075/04/03 16519/074-75 2075/04/03 - केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १६५१९/०७४-७५ (खुला), १६५२०/०७४-७५ (महिला), १६५२१/०७४-७५ (आ.ज.), १६५२२/०७४-७५ (मधेशी) र १६५२३/०७४-७५ (दलित) नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-07-19 17:27:02
2075/04/03 16524/074-75 2075/04/03 - केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १६५२४/०७४-७५ (खुला), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-19 17:29:09
2075/04/03 16525/074-75 2075/04/03 - केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १६५२५/०७४-७५ (अपाङ्ग), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-19 17:30:09
2075/04/03 16524/074-75 2075/04/03 - केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १६५२४/०७४-७५ (खुला) र १६५२५/०७४-७५ (अपाङ्ग), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-07-19 17:31:21
2075/04/04 17154/074-75 2075/04/04 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17154/074-75(आ.प्र.) नेपाल स्वास्थ्य, प.हे.ए.समूह, नवौ‌ तह, उपस्वास्थ्य प्रशासक पदका उम्मेदवारलाई अन्तर्वार्ता सूचीबाट हटाईएको सूचना । - Download PDF 2018-07-20 17:16:01
2075/04/04 17155/074-75 2075/04/04 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17155/074-75,(खुला) , स्वास्थ्य, प.हे.ए. समूह, नवौ‌ तह, उपस्वास्थ्य प्रशासक पदका उम्मेदवारलाई अन्तर्वार्ता सूचीबाट हटाईएको सूचना । - Download PDF 2018-07-20 17:18:22
2075/04/04 17174/074-75 2075/04/04 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17174/074-75,( खुला) , स्वास्थ्य, प्याथोलोजी,, बायोकेमिष्ट्री उपसमूह,नवौ‌ तह, कन्सल्टेण्ट बायोकेमिष्ट पदका उम्मेदवारलाई अन्तर्वार्ता सूचीबाट हटाईएको सूचना । - Download PDF 2018-07-20 17:24:13
2075/04/04 16526/074-75 2075/04/04 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16526/074-75,(खुला) नेपाल प्रशासन सेवा, राजश्व समूह, रा. प. व्दितिय श्रेणी (अप्रा.) उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-20 17:30:30
2075/04/04 16527/074-75 2075/04/04 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16527/074-75(अपाङ्ग) नेपाल,प्रशासन सेवा, राजश्व समूह,रा.प. व्दितिय श्रेणी (अप्रा.) उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-20 17:32:53
2075/04/04 16526/074-75 2075/04/04 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16526/074-75,(खुला) र बिज्ञापन नं 16527/074-75(अपाङ्ग) नेपाल प्रशासन सेवा, राजश्व समूह, रा. प. व्दितिय श्रेणी(अप्रा.) उप सचिव वा सो सरह पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम । - Download PDF 2018-07-20 17:37:58
2075/04/06 16528/074-75 2075/04/06 - केन्द्रीय कार्यालयको १६५२८/०७४-७५ (दलित), नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-22 16:39:43
2075/04/08 17092/074-75 2075/04/08 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०९२/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, जनरल मेडिसिन उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट जनरल फिजिसियन पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-24 15:01:17
2075/04/08 17093/074-75 2075/04/08 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०९३/०७४-७५ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, जनरल मेडिसिन उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट जनरल फिजिसियन पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-24 15:05:14
2075/04/08 17099/074-75 2075/04/08 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०९९/०७४-७५ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, न्यूरोलोजी उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट न्यूरोलोजिष्ट पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-24 15:07:08
2075/04/08 17102/074-75 2075/04/08 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७१०२/०७४-७५ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, कार्डियोलोजी उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट कार्डियोलोजिष्ट पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-24 17:12:46
2075/04/08 17109/074-75 2075/04/08 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७१०९/०७४-७५ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, जनरल सर्जरी उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट सर्जन पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-24 17:14:52
2075/04/08 17121/074-75 2075/04/08 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७१२१/०७४-७५ (खुला) ,नेपाल स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, अर्थोपेडिक सर्जरी उपसमूह, कन्सल्टेण्ट अर्थोपेडिक सर्जन पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-24 17:18:31
2075/04/08 17124/074-75 2075/04/08 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१२४/०७४-७५ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, रेडियोलोजी समूह, रेडियोडाइग्‍नोसिस उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-24 17:19:55
2075/04/09 17130/074-75 2075/04/09 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७१३०/०७४-७५ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, डर्माटोलोजी समूह, लेप्रोलोजी/भेनरल उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट डर्माटोलोजिष्ट पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-25 16:41:58
2075/04/09 17144/074-75 2075/04/09 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१४४/०७४-७५ (दलित), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी समूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-25 16:44:06
2075/04/10 17146/074-75 2075/04/10 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१४६/०७४-७५ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, एनेस्थेसियोलोजी समूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-26 16:54:34
2075/04/10 17147/074-75 2075/04/10 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७१४७/०७४-७५ (महिला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, एनेस्थेसियोलोजी समूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-26 16:55:41
2075/04/10 17148/074-75 2075/04/10 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१४८/०७४-७५ (मधेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, एनेस्थेसियोलोजी समूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-26 16:56:43
2075/04/10 17146/074-75 2075/04/10 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१४६/०७४-७५ (खुला), १७१४७/०७४-७५ (महिला) र १७१४८/०७४-७५ (मधेशी) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, एनेस्थेसियोलोजी समूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट पदको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-07-26 16:58:26
2075/04/11 17183/074-75 2075/04/11 - केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१८३/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, जनरल आयुर्वेद उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट आयुर्वेद विज्ञ पदको अन्तर्वार्ता स्थगित गरिएको सूचना । - Download PDF 2018-07-29 11:30:18
2075/04/11 17184/074-75 2075/04/11 - केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१८४/०७४-७५ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, जनरल आयुर्वेद उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट आयुर्वेद विज्ञ पदको अन्तर्वार्ता स्थगित गरिएको सूचना । - Download PDF 2018-07-29 11:35:53
2075/04/13 17157/074-75 2075/04/13 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१५७/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल हेल्थ सर्भिसेज समूह, नवौं तह, मेडिकल सुपरिन्टेण्डेण्ट पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-29 16:28:29
2075/04/13 17163/074-75 2075/04/13 - केन्द्रीय कार्यालयको १७१६३/०७४-७५ (खुला) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल जनरलिष्ट समूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट मेडिकल जनरलिष्ट पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-29 16:29:43
2075/04/13 17171/074-75 2075/04/13 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७१/०७४-७५ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, प्याथोलोजी समूह, हिस्टोप्याथोलोजी उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट हिस्टोप्याथोलोजिष्ट पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-29 16:31:50
2075/04/13 17165/074-75 2075/04/13 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६५/०७४-७५, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल जनरलिष्ट समूह, नवौ तह, कन्सल्टेण्ट मेडिकल जनरलिष्ट पदमा सिफारिसको लागि कुनै पनि उम्मेदवार बाँकी नरहेको सूचना । - Download PDF 2018-07-29 16:38:25
2075/04/14 17176/074-75 2075/04/14 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७१७६/०७४-७५ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, नवौं तह, अस्पताल नर्सिङ्ग प्रशासक पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-30 15:11:16
2075/04/14 17177/074-75 2075/04/14 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७१७७/०७४-७५ (महिला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, नवौं तह, अस्पताल नर्सिङ्ग प्रशासक पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-30 15:12:46
2075/04/14 17176/074-75 2075/04/14 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७६/०७४-७५ (खुला) र १७१७७/०७४-७५ (महिला) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, नवौं तह, अस्पताल नर्सिङ्ग प्रशासक पदको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-07-30 15:14:42
2075/04/14 17179/074-75 2075/04/14 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७१७९/०७४-७५ (आ.ज.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, डेण्टिष्ट्री समूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट डेण्टल सर्जन पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-30 16:44:33
2075/04/15 17190/074-75 2075/04/15 - केन्द्रीय कार्यालयको १७१९०/०७४-७५ (आ.ज.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजी समूह, ज.मे.ल्या.टे उपसमूह, नवौं तह, उप-प्रमुख मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजिष्ट पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-31 16:57:37
2075/04/15 17191/074-75 2075/04/15 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७१९१/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन समूह, नवौं तह, जनस्वास्थ्य प्रशासक पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-31 16:59:11
2075/04/15 17193/074-75 2075/04/15 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७१९३/०७४-७५ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, फार्मेसी समूह, नवौं श्रेणी (प्रा.), औषधी व्यवस्थापक पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-31 17:00:38
2075/04/16 17194/074-75 2075/04/16 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७१९४/०७४-७५ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, एकिकृत चिकित्सा समूह, नवौं तह, उप-स्वास्थ्य प्रशासक पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-01 13:17:08
2075/04/23 17196/074-75 2075/04/23 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७१९६/०७४-७५ (खुला), नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, तथ्याङ्क अधिकृत पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-09 11:49:51
2075/04/23 17197/074-75 2075/04/23 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७१९७/०७४-७५ (महिला), नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, तथ्याङ्क अधिकृत पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-09 11:51:04
2075/04/23 17198/074-75 2075/04/23 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७१९८/०७४-७५ (मधेशी), नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, तथ्याङ्क अधिकृत पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-09 11:52:32
2075/04/23 17196/074-75 2075/04/23 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७१९६/०७४-७५ (खुला), १७१९७/०७४-७५ (महिला) र १७१९८/०७४-७५ (मधेशी), नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, तथ्याङ्क अधिकृत पदको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-09 12:07:39
2075/04/25 17134/074-75 2075/04/25 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७१३४/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, पेडियाट्रिक्स समूह, पेडियाट्रिक मेडिसिन उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिसियन पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-10 15:01:55
2075/04/25 17135/074-75 2075/04/25 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७१३५/०७४-७५ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, पेडियाट्रिक्स समूह, पेडियाट्रिक मेडिसिन उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिसियन पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-10 15:03:56
2075/04/27 17151/074-75 2075/04/27 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७१५१/०७४-७५ (खुला) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, अब्स्टेट्रिक्स तथा गाइनोकोलोजी समूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट अब्स्टेट्रिक्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-12 17:25:51
2075/04/27 17152/074-75 2075/04/27 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७१५२/०७४-७५ (महिला) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, अब्स्टेट्रिक्स तथा गाइनोकोलोजी समूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट अब्स्टेट्रिक्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-12 17:27:05
2075/04/27 17151/074-75 2075/04/27 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७१५१/०७४-७५ (खुला) र १७१५२/०७४-७५ (महिला) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, अब्स्टेट्रिक्स तथा गाइनोकोलोजी समूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट अब्स्टेट्रिक्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट पदको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-12 17:28:46
2075/04/27 17199/074-75 2075/04/27 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७१९९/०७४-७५ (खुला) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इञ्‍जिनियर पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-12 17:30:47
2075/04/27 17200/074-75 2075/04/27 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७२००/०७४-७५ (महिला) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इञ्‍जिनियर पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-12 17:32:33
2075/04/27 17201/074-75 2075/04/27 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७२०१/०७४-७५ (आ.ज.) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इञ्‍जिनियर पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-12 17:33:58
2075/04/27 17202/074-75 2075/04/27 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७२०२/०७४-७५ (मधेशी) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इञ्‍जिनियर पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-12 17:35:09
2075/04/27 17203/074-75 2075/04/27 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७२०३/०७४-७५ (अपाङ्ग) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इञ्‍जिनियर पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-12 17:36:09
2075/04/27 17199/074-75 2075/04/27 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७१९९/०७४-७५ (खुला), १७२००/०७४-७५ (महिला), १७२०१/०७४-७५ (आ.ज.), १७२०२/०७४-७५ (मधेशी), र १७२०३/०७४-७५ (अपाङ्ग) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इञ्‍जिनियर पदको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-12 17:37:33
2075/04/29 17204/074-75 2075/04/29 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२०४/०७४-७५ (खुला) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इञ्‍जिनियर पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-14 18:10:50
2075/04/29 17205/074-75 2075/04/29 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७२०५/०७४-७५ (महिला) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इञ्‍जिनियर पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-14 18:12:16
2075/04/29 17206/074-75 2075/04/29 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७२०६/०७४-७५ (आ.ज.) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इञ्‍जिनियर पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-14 18:13:39
2075/04/29 17207/074-75 2075/04/29 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७२०७/०७४-७५ (मधेशी) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इञ्‍जिनियर पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-14 18:15:08
2075/04/29 17208/074-75 2075/04/29 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७२०८/०७४-७५ (दलित) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इञ्‍जिनियर पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-14 18:16:40
2075/04/29 17204/074-75 2075/04/29 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२०४/०७४-७५ (खुला), १७२०५/०७४-७५ (महिला), १७२०६/०७४-७५ (आ.ज.), १७२०७/०७४-७५ (मधेशी) र १७२०८/०७४-७५ (दलित) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इञ्‍जिनियर पदको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-08-14 18:18:16
2075/05/04 17209/074-75 2075/05/04 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२०९/०७४-७५ (खुला) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इञ्‍जिनियर पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-20 17:49:53
2075/05/04 17210/074-75 2075/05/04 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२१०/०७४-७५ (महिला) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इञ्‍जिनियर पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-20 17:51:17
2075/05/04 17211/074-75 2075/05/04 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२११/०७४-७५ (आ.ज.) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इञ्‍जिनियर पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-20 17:52:39
2075/05/04 17212/074-75 2075/05/04 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२१२/०७४-७५ (मधेशी) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इञ्‍जिनियर पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-20 17:54:20
2075/05/04 17213/074-75 2075/05/04 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२१३/०७४-७५ (दलित) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इञ्‍जिनियर पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-20 17:55:39
2075/05/04 17209/074-75 2075/05/04 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२०९/०७४-७५ (खुला), १७२१०/०७४-७५ (महिला), १७२११/०७४-७५ (आ.ज.), १७२१२/०७४-७५ (मधेशी) र १७२१३/०७४-७५ (दलित) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इञ्‍जिनियर पदको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-08-20 17:58:15
2075/05/06 17223/074-75 2075/05/06 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२३/०७४-७५ (खुला) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), हाइड्रोलोजिष्ट इञ्‍जिनियर पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-22 17:13:00
2075/05/06 17224/074-75 2075/05/06 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२४/०७४-७५ (महिला) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), हाइड्रोलोजिष्ट इञ्‍जिनियर पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-22 17:14:28
2075/05/06 17223/074-75 2075/05/06 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२३/०७४-७५ (खुला) र १७२२४/०७४-७५ (महिला) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), हाइड्रोलोजिष्ट इञ्‍जिनियर पदको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-08-22 17:16:03
2075/05/07 17225/074-75 2075/05/07 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२५/०७४-७५ (खुला) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, इलेक्ट्रिकल समूह, जनरल इलेक्ट्रिकल उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इलेक्ट्रिकल इञ्‍जिनियर पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-23 18:45:06
2075/05/07 17226/074-75 2075/05/07 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२६/०७४-७५ (पि.क्षे.) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, इलेक्ट्रिकल समूह, जनरल इलेक्ट्रिकल उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इलेक्ट्रिकल इञ्‍जिनियर पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-23 18:46:19
2075/05/07 17225/074-75 2075/05/07 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२५/०७४-७५ (खुला) र १७२२६/०७४-७५ (पि.क्षे.) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, इलेक्ट्रिकल समूह, जनरल इलेक्ट्रिकल उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इलेक्ट्रिकल इञ्‍जिनियर पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-23 18:47:14
2075/05/07 17227/074-75 2075/05/07 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२७/०७४-७५ (खुला) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, जनरल मेकानिकल उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), मेकानिकल इञ्‍जिनियर पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-23 18:49:25
2075/05/07 17228/074-75 2075/05/07 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२८/०७४-७५ (आ.ज.) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, जनरल मेकानिकल उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), मेकानिकल इञ्‍जिनियर पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-23 18:50:45
2075/05/07 17229/074-75 2075/05/07 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२९/०७४-७५ (दलित) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, जनरल मेकानिकल उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), मेकानिकल इञ्‍जिनियर पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-23 18:51:58
2075/05/07 17227/074-75 2075/05/07 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२७/०७४-७५ (खुला), १७२२८/०७४-७५ (आ.ज.) र १७२२९/०७४-७५ (दलित) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, जनरल मेकानिकल उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), मेकानिकल इञ्‍जिनियर पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-23 18:52:45
2075/05/08 17234/074-75 2075/05/08 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२३४/०७४-७५ (खुला) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, मेट्रोलोजी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), निरीक्षक पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-24 19:15:14
2075/05/08 17236/074-75 2075/05/08 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२३६/०७४-७५ (खुला) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, जियोलोजी समूह, जनरल जियोलोजी उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), जियोकेमिष्ट/भू-गर्भविद पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-24 19:18:01
2075/05/08 17237/074-75 2075/05/08 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२३७/०७४-७५ (मधेशी) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, जियोलोजी समूह, जनरल जियोलोजी उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), जियोकेमिष्ट/भू-गर्भविद पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-24 19:19:42
2075/05/08 17236/074-75 2075/05/08 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२३६/०७४-७५ (खुला) र १७२३७/०७४-७५ (मधेशी) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, जियोलोजी समूह, जनरल जियोलोजी उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), जियोकेमिष्ट/भू-गर्भविद पदको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-08-24 19:21:51
2075/05/11 17238/074-75 2075/05/11 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२३८/०७४-७५ (मधेशी) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, जियोलोजी समूह, हाइड्रोजियोलोजी उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), हाइड्रोजियोलोजिष्ट पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-27 12:46:17
2075/05/11 17239/074-75 2075/05/11 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२३९/०७४-७५ (पि.क्षे.) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, जियोलोजी समूह, हाइड्रोजियोलोजी उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), हाइड्रोजियोलोजिष्ट पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-27 12:47:38
2075/05/11 17238/074-75 2075/05/11 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२३८/०७४-७५ (मधेशी) र १७२३९/०७४-७५ (पि.क्षे.) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, जियोलोजी समूह, हाइड्रोजियोलोजी उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), हाइड्रोजियोलोजिष्ट पदको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-08-27 12:49:10
2075/05/11 17242/074-75 2075/05/11 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२४२/०७४-७५ (मधेशी) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल एभिएशन अपरेशन एण्ड इञ्‍जिनियरिङ्ग समूह, सिभिल एभिएशन अपरेशन उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), एयर ट्राफिक कन्ट्रोल अफिसर पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-27 12:50:53
2075/05/14 17243/074-75 2075/05/14 - विज्ञापन नम्बर १७२४३/०७४-७५ (खुला) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), नापी अधिकृत पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-30 17:59:26
2075/05/14 17244/074-75 2075/05/14 - विज्ञापन नम्बर १७२४४/०७४-७५ (महिला) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), नापी अधिकृत पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-30 18:00:21
2075/05/14 17245/074-75 2075/05/14 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२४५/०७४-७५ (आ.ज.) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), नापी अधिकृत पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-30 18:01:23
2075/05/14 17246/074-75 2075/05/14 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२४६/०७४-७५ (मधेशी) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), नापी अधिकृत पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-30 18:02:42
2075/05/14 17248/074-75 2075/05/14 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं विज्ञापन नम्बर १७२४८/०७४-७५ (अपाङ्ग) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), नापी अधिकृत पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-30 18:03:51
2075/05/14 17247/074-75 2075/05/14 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२४७/०७४-७५ (दलित) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), नापी अधिकृत पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-30 18:04:38
2075/05/14 17243/074-75 2075/05/14 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२४३/०७४-७५ (खुला), १७२४४/०७४-७५ (महिला), १७२४५/०७४-७५ (आ.ज.), १७२४६/०७४-७५ (मधेशी), १७२४७/०७४-७५ (दलित) र १७२४८/०७४-७५ (अपाङ्ग) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), नापी अधिकृत पदको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-08-30 18:06:03
2075/05/14 17249/074-75 2075/05/14 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, केमिष्ट्री समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), केमिष्ट/स.बै.अ./स.अ.अ. पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-30 18:07:15
2075/05/20 17214/074-75 2075/05/20 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२१४/०७४-७५ (खुला) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इञ्‍जिनियर पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-09-05 16:02:18
2075/05/20 17215/074-75 2075/05/20 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको १७२१५/०७४-७५ (महिला) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इञ्‍जिनियर पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-09-05 16:04:23
2075/05/20 17216/074-75 2075/05/20 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२१६/०७४-७५ (आ.ज.) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इञ्‍जिनियर पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-09-05 16:05:59
2075/05/20 17217/074-75 2075/05/20 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२१७/०७४-७५ (मधेशी) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इञ्‍जिनियर पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-09-05 16:07:35
2075/05/20 17218/074-75 2075/05/20 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२१८/०७४-७५ (दलित) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इञ्‍जिनियर पदकोको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-09-05 16:09:29
2075/05/20 17219/074-75 2075/05/20 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२१९/०७४-७५ (अपाङ्ग) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इञ्‍जिनियर पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-09-05 16:11:16
2075/05/20 17214/074-75 2075/05/20 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२१४-२१९/०७४-७५ (खुला/समावेशी) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इञ्‍जिनियर पदको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-09-05 16:12:59
2075/05/21 16529/074-75 2075/05/21 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १६५२९/०७४-७५ (मधेशी), नेपाल व्यवस्थापिका संसद सेवा, रा.प.व्दितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको दरखास्त रद्द गरिएको सूचना । - Download PDF 2018-09-06 15:30:29
2075/05/21 16529/074-75 2075/05/21 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६५२९/०७४-७५ (मधेशी), नेपाल व्यवस्थापिका संसद सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-09-06 17:17:48
2075/05/21 17220/074-75 2075/05/21 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७२२०/०७४-७५ (खुला) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोपावर उपसमुह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इञ्‍जिनियर पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-09-06 17:19:36
2075/05/21 17221/074-75 2075/05/21 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७२२१/०७४-७५ (महिला) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोपावर उपसमुह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इञ्‍जिनियर पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-09-06 17:20:58
2075/05/21 17222/074-75 2075/05/21 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२२/०७४-७५ (आ.ज.) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोपावर उपसमुह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इञ्‍जिनियर पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-09-06 17:22:11
2075/05/21 17220/074-75 2075/05/21 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२०-२२२/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोपावर उपसमुह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इञ्‍जिनियर पदको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-09-06 17:23:39
2075/06/01 17250/074-75 2075/06/01 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२५०/०७४-७५ (खुला) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, एगृ. इरिगेशन समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इञ्‍जिनियर पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-09-17 17:11:01
2075/06/01 17251/074-75 2075/06/01 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२५१/०७४-७५ (महिला) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, एगृ. इरिगेशन समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इञ्‍जिनियर पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-09-17 17:12:20
2075/06/01 17252/074-75 2075/06/01 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२५२/०७४-७५ (आ.ज.) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, एगृ. इरिगेशन समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इञ्‍जिनियर पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-09-17 17:13:44
2075/06/01 17253/074-75 2075/06/01 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२५३/०७४-७५ (मधेशी) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, एगृ. इरिगेशन समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इञ्‍जिनियर पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-09-17 17:15:06
2075/06/01 17255/074-75 2075/06/01 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२५५/०७४-७५ (अपाङ्ग) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, एगृ. इरिगेशन समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इञ्‍जिनियर पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-09-17 17:16:24
2075/06/01 17250/074-75 2075/06/01 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२५०/०७४-७५ (खुला), १७२५१/०७४-७५ (महिला), १७२५२/०७४-७५ (आ.ज.), १७२५३/०७४-७५ (मधेशी) र १७२५५/०७४-७५ (अपाङ्ग) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, एगृ. इरिगेशन समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इञ्‍जिनियर पदको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-09-17 17:20:27
2075/06/10 17336/074-75 2075/06/10 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३३६/०७४-७५ (खुला) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल हेल्थ सर्भिसेज समूह, आठौं तह, मेडिकल अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-09-27 10:45:46
2075/06/10 17337/074-75 2075/06/10 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३३७/०७४-७५ (महिला) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल हेल्थ सर्भिसेज समूह, आठौं तह, मेडिकल अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-09-27 10:46:56
2075/06/10 17338/074-75 2075/06/10 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३३८/०७४-७५ (आ.ज.) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल हेल्थ सर्भिसेज समूह, आठौं तह, मेडिकल अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-09-27 10:48:29
2075/06/10 17339/074-75 2075/06/10 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३३९/०७४-७५ (मधेशी) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल हेल्थ सर्भिसेज समूह, आठौं तह, मेडिकल अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-09-27 10:49:44
2075/06/10 17340/074-75 2075/06/10 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३४०/०७४-७५ (दलित) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल हेल्थ सर्भिसेज समूह, आठौं तह, मेडिकल अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-09-27 10:50:52
2075/06/10 17341/074-75 2075/06/10 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३४१/०७४-७५ (अपाङ्ग) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल हेल्थ सर्भिसेज समूह, आठौं तह, मेडिकल अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-09-27 10:51:59
2075/06/10 17342/074-75 2075/06/10 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३४२/०७४-७५ (पि.क्षे.) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल हेल्थ सर्भिसेज समूह, आठौं तह, मेडिकल अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-09-27 10:53:04
2075/06/10 17336/074-75 2075/06/10 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३३६/०७४-७५ (खुला), १७३३७/०७४-७५ (महिला), १७३३८/०७४-७५ (आ.ज.), १७३३९/०७४-७५ (मधेशी), १७३४०/०७४-७५ (दलित), १७३४१/०७४-७५ (अपाङ्ग) र १७३४२/०७४-७५ (पि.क्षे.) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल हेल्थ सर्भिसेज समूह, आठौं तह, मेडिकल अधिकृत पदको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-09-27 10:54:28
2075/06/14 17343/074-75 2075/06/14 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३४३/०७४-७५ (खुला) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, डेण्टिष्ट्री समूह, आठौं तह, डेण्टल सर्जन पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-09-30 16:30:01
2075/06/14 17344/074-75 2075/06/14 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३४४/०७४-७५ (महिला) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, डेण्टिष्ट्री समूह, आठौं तह, डेण्टल सर्जन पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-09-30 16:32:46
2075/06/14 17345/074-75 2075/06/14 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३४५/०७४-७५ (मधेशी) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, डेण्टिष्ट्री समूह, आठौं तह, डेण्टल सर्जन पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-09-30 16:34:04
2075/06/14 17343/074-75 2075/06/14 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३४३/०७४-७५ (खुला), १७३४४/०७४-७५ (महिला) र १७३४५/०७४-७५ (मधेशी) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, डेण्टिष्ट्री समूह, आठौं तह, डेण्टल सर्जन पदको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-09-30 16:36:09
2075/06/15 17346/074-75 2075/06/15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३४६/०७४-७५ (खुला) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, जनरल आयुर्वेद उपसमूह, आठौं तह, आयुर्वेद चिकित्सक पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-10-01 18:26:53
2075/06/15 17347/074-75 2075/06/15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३४७/०७४-७५ (महिला) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, जनरल आयुर्वेद उपसमूह, आठौं तह, आयुर्वेद चिकित्सक पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-10-01 18:27:53
2075/06/15 17348/074-75 2075/06/15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३४८/०७४-७५ (आ.ज.) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, जनरल आयुर्वेद उपसमूह, आठौं तह, आयुर्वेद चिकित्सक पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-10-01 18:28:54
2075/06/15 17349/074-75 2075/06/15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३४९/०७४-७५ (मधेशी) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, जनरल आयुर्वेद उपसमूह, आठौं तह, आयुर्वेद चिकित्सक पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-10-01 18:29:47
2075/06/15 17346/074-75 2075/06/15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३४६/०७४-७५ (खुला), १७३४७/०७४-७५ (महिला), १७३४८/०७४-७५ (आ.ज.) र १७३४९/०७४-७५ (मधेशी) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, जनरल आयुर्वेद उपसमूह, आठौं तह, आयुर्वेद चिकित्सक पदको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-10-01 18:30:45
2075/06/21 17350/074-75 2075/06/21 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३५०/०७४-७५ (आ.प्र.) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, सातौं तह, नर्सिङ्ग अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-10-07 18:21:28
2075/06/21 17351/074-75 2075/06/21 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३५१/०७४-७५ (खुला) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, सातौं तह, नर्सिङ्ग अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-10-07 18:23:05
2075/06/21 17352/074-75 2075/06/21 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३५२/०७४-७५ (महिला) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, सातौं तह, नर्सिङ्ग अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-10-07 18:24:35
2075/06/21 17353/074-75 2075/06/21 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३५३/०७४-७५ (आ.ज.) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, सातौं तह, नर्सिङ्ग अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-10-07 18:25:45
2075/06/21 17354/074-75 2075/06/21 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३५४/०७४-७५ (मधेशी) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, सातौं तह, नर्सिङ्ग अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-10-07 18:26:48
2075/06/21 17355/074-75 2075/06/21 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३५५/०७४-७५ (दलित) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, सातौं तह, नर्सिङ्ग अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-10-07 18:27:50
2075/06/21 17356/074-75 2075/06/21 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३५६/०७४-७५ (अपाङ्ग) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, सातौं तह, नर्सिङ्ग अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-10-07 18:28:53
2075/06/21 17351/074-75 2075/06/21 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३५१/०७४-७५ (खुला), १७३५२/०७४-७५ (महिला), १७३५३/०७४-७५ (आ.ज.), १७३५४/०७४-७५ (मधेशी), १७३५५/०७४-७५ (दलित) र १७३५६/०७४-७५ (अपाङ्ग) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, सातौं तह, नर्सिङ्ग अधिकृत पदको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-10-07 18:30:32
2075/06/22 17357/074-75 2075/06/22 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३५७/०७४-७५ (खुला) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, कम्युनिटी नर्सिङ्ग समूह, सातौं तह, कम्युनिटी नर्सिङ्ग अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-10-08 13:40:59
2075/06/23 17358/074-75 2075/06/23 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३५८/०७४-७५ (आ.प्र.) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ एजुकेशन समूह, सातौं तह, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-10-09 13:17:20
2075/06/23 17359/074-75 2075/06/23 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३५९/०७४-७५ (खुला) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ एजुकेशन समूह, सातौं तह, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-10-09 13:19:36
2075/06/23 17360/074-75 2075/06/23 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३६०/०७४-७५ (आ.ज.) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ एजुकेशन समूह, सातौं तह, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-10-09 13:20:47
2075/06/23 17361/074-75 2075/06/23 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३६१/०७४-७५ (मधेशी) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ एजुकेशन समूह, सातौं तह, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-10-09 13:21:52
2075/06/23 17359/074-75 2075/06/23 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३५९/०७४-७५ (खुला), १७३६०/०७४-७५ (आ.ज.) र १७३६१/०७४-७५ (मधेशी) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ एजुकेशन समूह, सातौं तह, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत पदको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-10-09 13:23:28
2075/06/26 17364/074-75 2075/06/26 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३६४/०७४-७५ (खुला) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजी समूह, ज.मे.ल्या.टे. उपसमूह, सातौं तह, मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजिष्ट पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-10-12 18:44:43
2075/06/26 17365/074-75 2075/06/26 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३६५/०७४-७५ (मधेशी) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजी समूह, ज.मे.ल्या.टे. उपसमूह, सातौं तह, मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजिष्ट पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-10-12 18:45:40
2075/06/26 17366/074-75 2075/06/26 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३६६/०७४-७५ (पि.क्षे.) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजी समूह, ज.मे.ल्या.टे. उपसमूह, सातौं तह, मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजिष्ट पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-10-12 18:46:28
2075/06/26 17364/074-75 2075/06/26 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३६४/०७४-७५ (खुला), १७३६५/०७४-७५ (मधेशी) र १७३६६/०७४-७५ (पि.क्षे.) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजी समूह, ज.मे.ल्या.टे. उपसमूह, सातौं तह, मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजिष्ट पदको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-10-12 18:47:26
2075/06/26 16530-16536/074-75 2075/06/26 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १६५३०/०७४-७५ (खुला), १६५३१/०७४-७५ (महिला), १६५३२/०७४-७५ (आ.ज.), १६५३३/०७४-७५ (मधेशी), १६५३४/०७४-७५ (दलित), १६५३५/०७४-७५ (अपांग) र १६५३६/०७४-७५ (पि.क्षे.), नेपाल न्याय सेवा, न्याय, कानून र सरकारी वकिल समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्रा.), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना र कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची - Download PDF 2018-10-15 09:42:06
2075/06/29 16530-16536/074-75 2075/06/29 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १६५३०/०७४-७५ (खुला), १६५३२/०७४-७५ (आ.ज.) र १६५३४/०७४-७५ (दलित), नेपाल परराष्ट्र सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्रा.), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना र कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची - Download PDF 2018-10-15 09:43:55
2075/06/29 16530-16536/074-75 2075/06/29 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १६५३०/०७४-७५ (खुला), १६५३१/०७४-७५ (महिला), १६५३२/०७४-७५ (आ.ज.), १६५३३/०७४-७५ (मधेशी), १६५३४/०७४-७५ (दलित), १६५३५/०७४-७५ (अपाङ्ग) र १६५३०/०७४-७५ (पि.क्षे.), नेपाल प्रशासन/ लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्रा.), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना र कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची - Download PDF 2018-10-15 09:52:15
2075/06/29 17184/074-75 2075/06/29 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको नेपाल स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, जनरल आयुर्वेद उपसमूह¸ एघारौं तथा नवौं तह¸ प्रमुख कन्सल्टेण्ट आयुर्वेद विज्ञ तथा कन्सल्टेण्ट आयुर्वेद विज्ञ पदको अन्तर्वार्ता कार्यक्रम निर्धारण गरिएको सूचना । - Download PDF 2018-10-15 09:56:07

अपडेट

सुचना

बुलेटिन