सिफारिस

मिती बिज्ञापन नं. देखिने शीर्षक: फार्इल
२०७४/०९/०६ 17190/073-74 २०७४/०९/०६ - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१९०/०७३-७४ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, कृषि इञ्‍जिनियरिङ्ग समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), कृषि इञ्‍जिनियर पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-21 16:23:35
२०७४/०९/०६ 17192/073-74 २०७४/०९/०६ - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17192/073-74,कृषि इञ्जिनियर, कृषि, कृषि इञ्जिनियरिङ्ग संशोधन गरिएको पदको सिफरिस - Download PDF 2017-12-21 16:24:57
२०७४।०९।०६ 17193/073-74 २०७४।०९।०६ - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17193/073-74,कृषि इञ्जिनियर, कृषि, कृषि इञ्जिनियरिङ्ग संशोधन गरिएको पदको सिफरिस । - Download PDF 2017-12-21 16:26:33
२०७४/०९/०६ 17190/073-74 २०७४/०९/०६ - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१९०/०७३-७४ (खुला), १७१९२/०७३-७४ (आ.ज.) र १७१९३/०७३-७४ (मधेशी) नेपाल कृषि सेवा, कृषि इञ्‍जिनियरिङ्ग समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), कृषि इञ्‍जिनियर पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2017-12-21 16:29:49
2074/09/10 17199/073-74 2074/09/10 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१९९/०७३-७४ (खुला), नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), सहायक वन अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-26 10:32:46
2074/09/10 17200/073-74 2074/09/10 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२००/०७३-७४ (महिला), नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), सहायक वन अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-26 10:34:15
2074/09/10 17201/073-74 2074/09/10 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२०१/०७३-७४ (आ.ज.), नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), सहायक वन अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-26 10:35:44
2074/09/10 17202/073-74 2074/09/10 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२०२/०७३-७४ (मधेशी), नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), सहायक वन अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-26 10:37:13
2074/09/10 17203/073-74 2074/09/10 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२०३/०७३-७४ (दलित), नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), सहायक वन अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-26 10:38:38
2074/09/10 17204/073-74 2074/09/10 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२०४/०७३-७४ (अपाङ्ग), नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), सहायक वन अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-26 10:39:50
2074/09/10 17205/073-74 2074/09/10 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२०५/०७३-७४ (पि.क्षे.), नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), सहायक वन अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-26 10:41:02
2074/09/10 17199/073-74 2074/09/10 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१९९/०७३-७४ (खुला), १७२००/०७३-७४ (महिला), १७२०१/०७३-७४ (आ.ज.), १७२०२/०७३-७४ (मधेशी), १७२०३/०७३-७४ (दलित), १७२०४/०७३-७४ (अपाङ्ग) र १७२०५/०७३-७४ (पि.क्षे.) नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), सहायक वन अधिकृत पदको माग पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2017-12-26 10:42:54
2074/09/11 17206/073-74 2074/09/11 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२०६/०७३-७४ (खुला), नेपाल वन सेवा, फरेष्ट रिसर्च समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), सर्भेक्षण/अनुसन्धान अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-26 15:56:50
2074/09/11 17207/073-74 2074/09/11 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२०७/०७३-७४ (आ.ज.), नेपाल वन सेवा, फरेष्ट रिसर्च समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), सर्भेक्षण/अनुसन्धान अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-26 15:58:52
2074/09/11 17208/073-74 2074/09/11 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17208/073-74,सर्भेक्षण अधिकृत/अनुसन्धान अधिकृत, वन, फरेष्ट रिसर्च पदको सिफरिस - Download PDF 2017-12-26 16:00:08
2074/09/11 17206/073-74 2074/09/11 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२०६/०७३-७४ (खुला), १७२०७/०७३-७४ (आ.ज.) र १७२०८/०७३-७४ (मधेशी) नेपाल वन सेवा, फरेष्ट रिसर्च समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), सर्भेक्षण/अनुसन्धान अधिकृत पदको माग पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2017-12-26 16:01:34
2074/09/12 17156/073-74 2074/09/12 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17156/073-74,कृषि प्रसार अधिकृत, कृषि, कृषि प्रसार पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-27 15:51:26
2074/09/12 17157/073-74 2074/09/12 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17157/073-74,कृषि प्रसार अधिकृत, कृषि, कृषि प्रसार पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-27 15:55:53
2074/09/12 17158/073-74 2074/09/12 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17158/073-74,कृषि प्रसार अधिकृत, कृषि, कृषि प्रसार पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-27 15:57:41
2074/09/12 17159/073-74 2074/09/12 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17159/073-74,कृषि प्रसार अधिकृत, कृषि, कृषि प्रसार पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-27 15:59:33
2074/09/12 17160/073-74 2074/09/12 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17160/073-74,कृषि प्रसार अधिकृत, कृषि, कृषि प्रसार पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-27 16:02:14
2074/09/12 17156/073-74 2074/09/12 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१५६/०७३-७४ (खुला), १७१५७/०७३-७४ (महिला), १७१५८/०७३-७४ (आ.ज.), १७१५९/०७३-७४ (मधेशी) र १७१६०/०७३-७४ (अपाङ्ग) नेपाल कृषि सेवा, कृषि प्रसार समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), कृषि प्रसार अधिकृत पदको माग पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2017-12-27 16:12:11
2074/09/13 17161/073-74 2074/09/13 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१६१/०७३-७४ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, बागवानी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), बागवानी विकास अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-28 16:19:06
2074/09/13 17162/073-74 2074/09/13 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१६२/०७३-७४ (महिला), नेपाल कृषि सेवा, बागवानी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), बागवानी विकास अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-28 16:20:40
2074/09/13 17163/073-74 2074/09/13 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१६३/०७३-७४ (आ.ज.), नेपाल कृषि सेवा, बागवानी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), बागवानी विकास अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-28 16:22:01
2074/09/13 17164/073-74 2074/09/13 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१६४/०७३-७४ (मधेशी), नेपाल कृषि सेवा, बागवानी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), बागवानी विकास अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-28 16:23:35
2074/09/13 17165/073-74 2074/09/13 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१६५/०७३-७४ (दलित), नेपाल कृषि सेवा, बागवानी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), बागवानी विकास अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-28 16:24:52
2074/09/13 17165/073-74 2074/09/13 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१६१/०७३-७४ (खुला), १७१६२/०७३-७४ (महिला), १७१६३/०७३-७४ (आ.ज.), १७१६४/०७३-७४ (मधेशी) र १७१६५/०७३-७४ (दलित) नेपाल कृषि सेवा, बागवानी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), बागवानी विकास अधिकृत पदको माग पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2017-12-28 16:26:09
2074/09/14 17166/073-74 2074/09/14 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17166/073-74,मत्स्य विकास अधिकृत, कृषि, मत्स्य पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-29 13:02:32
2074/09/14 17167/073-74 2074/09/14 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17167/073-74,मत्स्य विकास अधिकृत, कृषि, मत्स्य पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-29 13:04:08
2074/09/14 17166/073-74 2074/09/14 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17166/073-74,मत्स्य विकास अधिकृत, कृषि, मत्स्य पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-29 13:05:22
2074/09/15 17168/073-74 2074/09/15 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१६८/०७३-७४ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), पशु विकास अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-31 10:31:49
2074/09/15 17168/073-74 2074/09/15 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१६९/०७३-७४ (महिला), नेपाल कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), पशु विकास अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-31 10:33:11
2074/09/15 17170/073-74 2074/09/15 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१७०/०७३-७४ (आ.ज.), नेपाल कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), पशु विकास अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-31 10:34:36
2074/09/15 17171/073-74 2074/09/15 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१७१/०७३-७४ (मधेशी), नेपाल कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), पशु विकास अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-31 10:36:13
2074/09/15 17172/073-74 2074/09/15 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१७२/०७३-७४ (दलित), नेपाल कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), पशु विकास अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-31 10:37:36
2074/09/15 17168/073-74 2074/09/15 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१६८/०७३-७४ (खुला), १७१६९/०७३-७४ (महिला), १७१७०/०७३-७४ (आ.ज.), १७१७१/०७३-७४ (मधेशी) र १७१७२/०७३-७४ (दलित) नेपाल कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), पशु विकास अधिकृत पदको माग पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2017-12-31 10:38:48
2074/09/17 17209/073-74 2074/09/17 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२०९/०७३-७४ (खुला), नेपाल वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेशन समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), सहायक भू-संरक्षण अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-02 09:59:47
2074/09/17 17210/073-74 2074/09/17 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२१०/०७३-७४ (महिला), नेपाल वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेशन समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), सहायक भू-संरक्षण अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-02 10:01:00
2074/09/17 17211/073-74 2074/09/17 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२११/०७३-७४ (आ.ज.), नेपाल वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेशन समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), सहायक भू-संरक्षण अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-02 10:02:20
2074/09/17 17212/073-74 2074/09/17 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२१२/०७३-७४ (मधेशी), नेपाल वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेशन समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), सहायक भू-संरक्षण अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-02 10:03:34
2074/09/17 17213/073-74 2074/09/17 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२१३/०७३-७४ (दलित), नेपाल वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेशन समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), सहायक भू-संरक्षण अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-02 10:05:11
2074/09/17 17209/073-74 2074/09/17 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२०९/०७३-७४ (खुला), १७२१०/०७३-७४ (महिला), १७२११/०७३-७४ (आ.ज.), १७२१२/०७३-७४ (मधेशी) र १७२१३/०७३-७४ (दलित) नेपाल वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेशन समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), सहायक भू-संरक्षण अधिकृत पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-01-02 10:06:33
2074/09/17 17173/073-74 2074/09/17 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17173/073-74, बाली विकास अधिकृत, कृषि, बाली विकास पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-02 10:08:35
2074/09/17 17174/073-74 2074/09/17 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17174/073-74,बाली विकास अधिकृत, कृषि, बाली विकास पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-02 10:09:52
2074/09/17 17175/073-74 2074/09/17 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17175/073-74,बाली विकास अधिकृत, कृषि, बाली विकास पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-02 10:11:10
2074/09/17 17173/073-74 2074/09/17 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17173/073-74,बाली विकास अधिकृत, कृषि, बाली विकास पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-01-02 10:13:25
2074/09/18 17214/073-74 2074/09/18 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२१४/०७३-७४ (खुला), नेपाल वन सेवा, वोटानी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), स.अ.अ./स.वै.अ. पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-02 16:39:26
2074/09/18 17215/073-74 2074/09/18 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२१५/०७३-७४ (महिला), नेपाल वन सेवा, वोटानी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), स.अ.अ./स.वै.अ. पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-02 16:40:34
2074/09/18 17216/073-74 2074/09/18 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२१६/०७३-७४ (आ.ज.), नेपाल वन सेवा, वोटानी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), स.अ.अ./स.वै.अ. पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-02 16:42:19
2074/09/18 17214/073-74 2074/09/18 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२१४/०७३-७४ (खुला), १७२१५/०७३-७४ (महिला) र १७२१६/०७३-७४ (आ.ज.) नेपाल वन सेवा, वोटानी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), स.अ.अ./स.वै.अ. पदको माग पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-01-02 16:44:37
2074/09/18 17218/073-74 2074/09/18 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17218/073-74,गजेटेड सुब्बा, वन, हात्तीसार पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-02 16:46:08
2074/09/19 17176/073-74 2074/09/19 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१७६/०७३-७४ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, बाली संरक्षण समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), बाली संरक्षण अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-03 16:47:46
2074/09/19 17177/073-74 2074/09/19 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१७७/०७३-७४ (महिला), नेपाल कृषि सेवा, बाली संरक्षण समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), बाली संरक्षण अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-03 16:50:38
2074/09/19 17178/073-74 2074/09/19 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१७८/०७३-७४ (आ.ज.), नेपाल कृषि सेवा, बाली संरक्षण समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), बाली संरक्षण अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-03 16:51:50
2074/09/19 17179/073-74 2074/09/19 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१७९/०७३-७४ (मधेशी), नेपाल कृषि सेवा, बाली संरक्षण समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), बाली संरक्षण अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-03 16:53:11
2074/09/19 17180/073-74 2074/09/19 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१८०/०७३-७४ (दलित), नेपाल कृषि सेवा, बाली संरक्षण समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), बाली संरक्षण अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-03 16:54:28
2074/09/19 17176/073-74 2074/09/19 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१७६/०७३-७४ (खुला), १७१७७/०७३-७४ (महिला), १७१७८/०७३-७४ (आ.ज.), १७१७९/०७३-७४ (मधेशी) र १७१८०/०७३-७४ (दलित) नेपाल कृषि सेवा, बाली संरक्षण समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), बाली संरक्षण अधिकृत पदको माग पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-01-03 16:55:53
2074/09/20 17219/073-74 2074/09/20 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२१९/०७३-७४ (खुला), नेपाल वन सेवा, नेशनल पार्कस् एण्ड वाइल्ड लाइफ समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), स.व्य.अ./स.सं.अ./स.अ. पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-04 16:52:28
2074/09/20 17220/073-74 2074/09/20 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२२०/०७३-७४ (पि.क्षे.), नेपाल वन सेवा, नेशनल पार्कस् एण्ड वाइल्ड लाइफ समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), स.व्य.अ./स.सं.अ./स.अ. पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-04 16:53:53
2074/09/20 17219/073-74 2074/09/20 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२१९/०७३-७४ (खुला) र १७२२०/०७३-७४ (पि.क्षे.) नेपाल वन सेवा, नेशनल पार्कस् एण्ड वाइल्ड लाइफ समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), स.व्य.अ./स.सं.अ./स.अ. पदको माग पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-01-04 16:55:41
2074/09/20 17181/073-74 2074/09/20 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१८१/०७३-७४ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, एगृ. इको. एण्ड मार्केटिङ्ग समूह, योजना अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-04 16:58:05
2074/09/20 17182/073-74 2074/09/20 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१८२/०७३-७४ (महिला), नेपाल कृषि सेवा, एगृ. इको. एण्ड मार्केटिङ्ग समूह, योजना अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-04 16:59:15
2074/09/20 17183/073-74 2074/09/20 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१८३/०७३-७४ (आ.ज.), नेपाल कृषि सेवा, एगृ. इको. एण्ड मार्केटिङ्ग समूह, योजना अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-04 17:00:20
2074/09/20 17184/073-74 2074/09/20 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१८४/०७३-७४ (मधेशी), नेपाल कृषि सेवा, एगृ. इको. एण्ड मार्केटिङ्ग समूह, योजना अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-04 17:01:37
2074/09/20 17181/073-74 2074/09/20 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१८१/०७३-७४ (खुला), १७१८२/०७३-७४ (महिला), १७१८३/०७३-७४ (आ.ज.) र १७१८४/०७३-७४ (मधेशी) नेपाल कृषि सेवा, एगृ. इको. एण्ड मार्केटिङ्ग समूह, योजना अधिकृत पदको माग पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-01-04 17:02:47
2074/09/21 17185/073-74 2074/09/21 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17185/073-74 (महिला) , माटो विज्ञ, कृषि, माटो विज्ञान पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-05 11:41:17
2074/09/23 17186/073-74 2074/09/23 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१८६/०७३-७४ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), पशु चिकित्सक पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-07 16:33:11
2074/09/23 17187/073-74 2074/09/23 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१८७/०७३-७४ (महिला), नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), पशु चिकित्सक पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-07 16:34:17
2074/09/23 17188/073-74 2074/09/23 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१८८/०७३-७४ (आ.ज.), नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), पशु चिकित्सक पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-07 16:35:23
2074/09/23 17189/073-74 2074/09/23 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१८९/०७३-७४ (मधेशी), नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), पशु चिकित्सक पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-07 16:36:23
2074/09/23 17186/073-74 2074/09/23 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१८६/०७३-७४ (खुला), १७१८७/०७३-७४ (महिला), १७१८८/०७३-७४ (आ.ज.) र १७१८९/०७३-७४ (मधेशी) नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), पशु चिकित्सक पदको माग पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-01-07 16:37:34
2074/09/23 17196/073-74 2074/09/23 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१९६/०७३-७४ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, खा.पो. तथा गु.नि. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-07 16:39:15
2074/09/23 17197/073-74 2074/09/23 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१९७/०७३-७४ (महिला), नेपाल कृषि सेवा, खा.पो. तथा गु.नि. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-07 16:40:20
2074/09/23 17198/073-74 2074/09/23 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१९८/०७३-७४ (मधेशी), नेपाल कृषि सेवा, खा.पो. तथा गु.नि. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-07 16:41:23
2074/09/23 17196/073-74 2074/09/23 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17196/073-74,खाद्य अनुसन्धान अधिकृत, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि. पदको सिफरिस - Download PDF 2018-01-07 16:42:35
2074/09/24 17222/073-74 2074/09/24 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२२२/०७३-७४ (खुला), नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), कम्प्युटर इञ्जिनियर पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-08 16:13:08
2074/09/24 17223/073-74 2074/09/24 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२२३/०७३-७४ (आ.ज.), नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), कम्प्युटर इञ्जिनियर पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-08 16:14:21
2074/09/24 17224/073-74 2074/09/24 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२२४/०७३-७४ (दलित), नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), कम्प्युटर इञ्जिनियर पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-08 16:15:21
2074/09/24 17222/073-74 2074/09/24 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२२२/०७३-७४ (खुला), १७२२३/०७३-७४ (आ.ज.) र १७२२४/०७३-७४ (दलित) नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), कम्प्युटर इञ्जिनियर पदको माग पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-01-08 16:16:31
2074/09/24 17225/073-74 2074/09/24 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२२५/०७३-७४ (खुला), नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), समाजशास्त्री पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-08 16:21:16
2074/09/24 17226/073-74 2074/09/24 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२२६/०७३-७४ (महिला), नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), समाजशास्त्री पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-08 16:23:34
2074/09/24 17227/073-74 2074/09/24 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२२७/०७३-७४ (आ.ज.), नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), समाजशास्त्री पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-08 16:24:56
2074/09/24 17228/073-74 2074/09/24 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२२८/०७३-७४ (मधेशी), नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), समाजशास्त्री पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-08 16:26:18
2074/09/24 17225/073-74 2074/09/24 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२२५/०७३-७४ (खुला), १७२२६/०७३-७४ (महिला), १७२२७/०७३-७४ (आ.ज.) र १७२२८/०७३-७४ (मधेशी) नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), समाजशास्त्री पदको माग पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-01-08 16:27:40
2074/09/24 17229/073-74 2074/09/24 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२२९/०७३-७४ (खुला), नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), अर्थशास्‍त्री पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-08 16:28:43
2074/09/25 17231/073-74 2074/09/25 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२३१/०७३-७४ (खुला), नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), महिला विकास अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-09 17:30:15
2074/09/25 17232/073-74 2074/09/25 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२३२/०७३-७४ (महिला), नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), महिला विकास अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-09 17:31:12
2074/09/25 17233/073-74 2074/09/25 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२३३/०७३-७४ (आ.ज.), नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), महिला विकास अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-09 17:32:13
2074/09/25 17231/073-74 2074/09/25 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२३१/०७३-७४ (खुला), १७२३२/०७३-७४ (महिला) र १७२३३/०७३-७४ (आ.ज.) नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), महिला विकास अधिकृत पदको माग पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-01-09 17:33:51
2074/09/25 17234/073-74 2074/09/25 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२३४/०७३-७४ (खुला), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), विद्यालय निरीक्षक पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-09 17:36:35
2074/09/25 17235/073-74 2074/09/25 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२३५/०७३-७४ (महिला), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), विद्यालय निरीक्षक पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-09 17:37:32
2074/09/25 17236/073-74 2074/09/25 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२३६/०७३-७४ (आ.ज.), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), विद्यालय निरीक्षक पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-09 17:38:48
2074/09/25 17237/073-74 2074/09/25 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२३७/०७३-७४ (मधेशी), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), विद्यालय निरीक्षक पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-09 17:39:43
2074/09/25 17238/073-74 2074/09/25 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२३८/०७३-७४ (दलित), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), विद्यालय निरीक्षक पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-09 17:40:38
2074/09/25 17238/073-74 2074/09/25 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२३४/०७३-७४ (खुला), १७२३५/०७३-७४ (महिला), १७२३६/०७३-७४ (आ.ज.), १७२३७/०७३-७४ (मधेशी) र १७२३८/०७३-७४ (दलित) नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), विद्यालय निरीक्षक पदको माग पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-01-09 17:41:32
2074/09/26 17239/073-74 2074/09/26 - केन्द्रिय कार्यालय : बिज्ञापन नम्बर १७२३९/०७३-७४ (खुला), नेपाल शिक्षा सेवा, पुरातत्व समूह, संग्रहालय उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), संग्रहालय अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-10 16:41:06
2074/09/26 17241/073-74 2074/09/26 - केन्द्रिय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२४१/०७३-७४ (खुला), नेपाल शिक्षा सेवा, पुरातत्व समूह, पुरातत्व उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), क्यूरियो जाँच पास अधिकृत/ पुरातत्व अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-10 16:43:07
2074/09/26 17242/073-74 2074/09/26 - केन्द्रिय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२४२/०७३-७४ (खुला), नेपाल शिक्षा सेवा, परीक्षण तथा मूल्याङ्कन समूह, कर्मचारी परीक्षण तथा मूल्याङ्कन उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), पाठ्यक्रम विज्ञ/मनोविज्ञानवेत्ता पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-10 16:49:53
2074/09/26 17243/073-74 2074/09/26 - केन्द्रिय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२४३/०७३-७४ (खुला), नेपाल शिक्षा सेवा, परीक्षण तथा मूल्याङ्कन समूह, शिक्षा परीक्षण तथा मूल्याङ्कन उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), शाखा अधिकृत (प्राविधिक) पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-10 16:51:10
2074/09/26 17244/073-74 2074/09/26 - केन्द्रिय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२४४/०७३-७४ (महिला), नेपाल शिक्षा सेवा, परीक्षण तथा मूल्याङ्कन समूह, शिक्षा परीक्षण तथा मूल्याङ्कन उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), शाखा अधिकृत (प्राविधिक) पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-10 16:52:58
2074/09/26 17243/073-74 2074/09/26 - केन्द्रिय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२४३/०७३-७४ (खुला) र १७२४४/०७३-७४ (महिला) नेपाल शिक्षा सेवा, परीक्षण तथा मूल्याङ्कन समूह, शिक्षा परीक्षण तथा मूल्याङ्कन उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), शाखा अधिकृत (प्राविधिक) पदको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-10 16:54:45
2074/09/26 17245/073-74 2074/09/26 - केन्द्रिय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२४५/०७३-७४ (खुला), नेपाल शिक्षा सेवा, पुस्तकालय विज्ञान समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), पुस्तकालय अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-10 16:56:23
2074/09/30 17258/073-74 2074/09/30 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२५८/०७३-७४ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, जनरल आयुर्वेद उपसमूह, आठौं तह, आयुर्वेद चिकित्सक पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-14 16:16:42
2074/09/30 17259/073-74 2074/09/30 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२५९/०७३-७४ (दलित), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, जनरल आयुर्वेद उपसमूह, आठौं तह, आयुर्वेद चिकित्सक पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-14 16:17:49
2074/09/30 17258/073-74 2074/09/30 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२५८/०७३-७४ (खुला) र १७२५९/०७३-७४ (दलित) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, जनरल आयुर्वेद उपसमूह, आठौं तह, आयुर्वेद चिकित्सक पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-01-14 16:19:01
2074/09/30 17260/073-74 2074/09/30 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२६०/०७३-७४ (आ.प्र.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, सातौं तह, नर्सिङ्ग अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-14 16:20:10
2074/09/30 17261/073-74 2074/09/30 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२६१/०७३-७४ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, सातौं तह, नर्सिङ्ग अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-14 16:21:10
2074/09/30 17262/073-74 2074/09/30 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२६२/०७३-७४ (आ.ज.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, सातौं तह, नर्सिङ्ग अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-14 16:22:21
2074/09/30 17261/073-74 2074/09/30 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२६१/०७३-७४ (खुला) र १७२६२/०७३-७४ (आ.ज.) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, सातौं तह, नर्सिङ्ग अधिकृत पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची - Download PDF 2018-01-14 16:23:35
2074/09/30 17263/073-74 2074/09/30 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२६३/०७३-७४ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, विविध समूह, सातौं तह, रेडियोग्राफी टेक्नोलोजिष्ट पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-14 16:24:46
2074/10/02 17269/073-74 2074/10/02 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17269/073-74,जनस्वास्थ अधिकृत, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्सपेक्सन, सातौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:03:20
2074/10/02 17270/073-74 2074/10/02 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17270/073-74,जनस्वास्थ अधिकृत, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्सपेक्सन, सातौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:04:36
2074/10/02 17271/073-74 2074/10/02 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17271/073-74,जनस्वास्थ अधिकृत, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्सपेक्सन, सातौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:05:33
2074/10/02 17272/073-74 2074/10/02 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17272/073-74,जनस्वास्थ अधिकृत, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्सपेक्सन, सातौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:06:33
2074/10/02 17273/073-74 2074/10/02 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17273/073-74,जनस्वास्थ अधिकृत, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्सपेक्सन, सातौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:07:33
2074/10/02 17270/073-74 2074/10/02 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17270/073-74,जनस्वास्थ अधिकृत, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्सपेक्सन, सातौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:08:25
2074/10/02 17275/073-74 2074/10/02 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17275/073-74,फिजियोथेरापिष्ट, स्वास्थ्य, फिजियोथेरापी, सातौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:09:33
2074/10/02 17276/073-74 2074/10/02 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17276/073-74,फिजियोथेरापिष्ट, स्वास्थ्य, फिजियोथेरापी, सातौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:10:39
2074/10/02 17275/073-74 2074/10/02 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17275/073-74,फिजियोथेरापिष्ट, स्वास्थ्य, फिजियोथेरापी, सातौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:12:00
2074/10/04 17247/073-74 2074/10/04 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17247/073-74,मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल हेल्थ सर्भिसेज, आठौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:13:45
2074/10/04 17248/073-74 2074/10/04 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17248/073-74,मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल हेल्थ सर्भिसेज, आठौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:14:47
2074/10/04 17249/073-74 2074/10/04 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17249/073-74,मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल हेल्थ सर्भिसेज, आठौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:15:42
2074/10/04 17250/073-74 2074/10/04 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17250/073-74,मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल हेल्थ सर्भिसेज, आठौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:16:45
2074/10/04 17251/073-74 2074/10/04 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17251/073-74,मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल हेल्थ सर्भिसेज, आठौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:17:47
2074/10/04 17252/073-74 2074/10/04 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17252/073-74,मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल हेल्थ सर्भिसेज, आठौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:18:46
2074/10/04 17253/073-74 2074/10/04 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17253/073-74,मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल हेल्थ सर्भिसेज, आठौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:19:45
2074/10/04 17247/073-74 2074/10/04 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17247/073-74,मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल हेल्थ सर्भिसेज, आठौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:20:47
2074/10/06 17254/073-74 2074/10/06 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17254/073-74,डेन्टल सर्जन, स्वास्थ्य, डेन्टिष्ट्री, आठौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:22:20
2074/10/06 17255/073-74 2074/10/06 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17255/073-74,डेन्टल सर्जन, स्वास्थ्य, डेन्टिष्ट्री, आठौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:23:17
2074/10/06 17256/073-74 2074/10/06 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17256/073-74,डेन्टल सर्जन, स्वास्थ्य, डेन्टिष्ट्री, आठौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:24:28
2074/10/06 17257/073-74 2074/10/06 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17257/073-74,डेन्टल सर्जन, स्वास्थ्य, डेन्टिष्ट्री, आठौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:25:29
2074/10/06 17254/073-74 2074/10/06 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17254/073-74,डेन्टल सर्जन, स्वास्थ्य, डेन्टिष्ट्री, आठौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:26:29
2074/10/06 17265/073-74 2074/10/06 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17265/073-74,मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., जनरल मे.ल्या.टे., सातौँ पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:27:36
2074/10/06 17266/073-74 2074/10/06 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17266/073-74,मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., जनरल मे.ल्या.टे., सातौँ पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:28:48
2074/10/06 17267/073-74 2074/10/06 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17267/073-74,मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., जनरल मे.ल्या.टे., सातौँ पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:30:02
2074/10/06 17268/073-74 2074/10/06 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17268/073-74,मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., जनरल मे.ल्या.टे., सातौँ पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:31:11
2074/10/06 17265/073-74 2074/10/06 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17265/073-74,मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., जनरल मे.ल्या.टे., सातौँ तहको एकमुष्ट योग्यताक्रम । - Download PDF 2018-01-20 11:32:13
2074/10/07 17279/073-74 2074/10/07 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17279/073-74,फार्मेसी अधिकृत, स्वास्थ्य, फार्मेसी, सातौँ पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-21 11:13:04
2074/10/07 17280/073-74 2074/10/07 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17280/073-74,फार्मेसी अधिकृत, स्वास्थ्य, फार्मेसी, सातौँ पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-21 11:14:04
2074/10/07 17281/073-74 2074/10/07 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17281/073-74,फार्मेसी अधिकृत, स्वास्थ्य, फार्मेसी, सातौँ पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-21 11:16:14
2074/10/07 17279/073-74 2074/10/07 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17279-82/073-74,फार्मेसी अधिकृत, स्वास्थ्य, फार्मेसी, फार्मेसी अधिकृत पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची । - Download PDF 2018-01-21 11:18:05
2074/10/07 17282/073-74 2074/10/07 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17282/073-74,मेडिकल रेकर्डर अधिकृत, स्वास्थ्य, मेडिकल रेकर्डस, मेडिकल रेकर्डर अधिकृत पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-21 11:19:26
2074/10/09 17120/071-72 2074/10/09 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17120/071-72,उपस्वास्थ्य प्रशासक पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-01-24 11:47:34
2074/11/11 17099/072-73 2074/11/11 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७०९९/०७२-७३ (आ.प्र.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्स्पेक्सन समूह, एघारौं तह, प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासक/निर्देशक पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-02-23 14:38:59

अपडेट

सुचना

view more

बुलेटिन