सिफारिस

मिती बिज्ञापन नं. देखिने शीर्षक: फार्इल
२०७४/०९/०६ 17190/073-74 २०७४/०९/०६ - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१९०/०७३-७४ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, कृषि इञ्‍जिनियरिङ्ग समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), कृषि इञ्‍जिनियर पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-21 16:23:35
२०७४/०९/०६ 17192/073-74 २०७४/०९/०६ - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17192/073-74,कृषि इञ्जिनियर, कृषि, कृषि इञ्जिनियरिङ्ग संशोधन गरिएको पदको सिफरिस - Download PDF 2017-12-21 16:24:57
२०७४।०९।०६ 17193/073-74 २०७४।०९।०६ - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17193/073-74,कृषि इञ्जिनियर, कृषि, कृषि इञ्जिनियरिङ्ग संशोधन गरिएको पदको सिफरिस । - Download PDF 2017-12-21 16:26:33
२०७४/०९/०६ 17190/073-74 २०७४/०९/०६ - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१९०/०७३-७४ (खुला), १७१९२/०७३-७४ (आ.ज.) र १७१९३/०७३-७४ (मधेशी) नेपाल कृषि सेवा, कृषि इञ्‍जिनियरिङ्ग समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), कृषि इञ्‍जिनियर पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2017-12-21 16:29:49
2074/09/10 17199/073-74 2074/09/10 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१९९/०७३-७४ (खुला), नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), सहायक वन अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-26 10:32:46
2074/09/10 17200/073-74 2074/09/10 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२००/०७३-७४ (महिला), नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), सहायक वन अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-26 10:34:15
2074/09/10 17201/073-74 2074/09/10 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२०१/०७३-७४ (आ.ज.), नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), सहायक वन अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-26 10:35:44
2074/09/10 17202/073-74 2074/09/10 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२०२/०७३-७४ (मधेशी), नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), सहायक वन अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-26 10:37:13
2074/09/10 17203/073-74 2074/09/10 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२०३/०७३-७४ (दलित), नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), सहायक वन अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-26 10:38:38
2074/09/10 17204/073-74 2074/09/10 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२०४/०७३-७४ (अपाङ्ग), नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), सहायक वन अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-26 10:39:50
2074/09/10 17205/073-74 2074/09/10 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२०५/०७३-७४ (पि.क्षे.), नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), सहायक वन अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-26 10:41:02
2074/09/10 17199/073-74 2074/09/10 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१९९/०७३-७४ (खुला), १७२००/०७३-७४ (महिला), १७२०१/०७३-७४ (आ.ज.), १७२०२/०७३-७४ (मधेशी), १७२०३/०७३-७४ (दलित), १७२०४/०७३-७४ (अपाङ्ग) र १७२०५/०७३-७४ (पि.क्षे.) नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), सहायक वन अधिकृत पदको माग पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2017-12-26 10:42:54
2074/09/11 17206/073-74 2074/09/11 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२०६/०७३-७४ (खुला), नेपाल वन सेवा, फरेष्ट रिसर्च समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), सर्भेक्षण/अनुसन्धान अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-26 15:56:50
2074/09/11 17207/073-74 2074/09/11 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२०७/०७३-७४ (आ.ज.), नेपाल वन सेवा, फरेष्ट रिसर्च समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), सर्भेक्षण/अनुसन्धान अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-26 15:58:52
2074/09/11 17208/073-74 2074/09/11 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17208/073-74,सर्भेक्षण अधिकृत/अनुसन्धान अधिकृत, वन, फरेष्ट रिसर्च पदको सिफरिस - Download PDF 2017-12-26 16:00:08
2074/09/11 17206/073-74 2074/09/11 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२०६/०७३-७४ (खुला), १७२०७/०७३-७४ (आ.ज.) र १७२०८/०७३-७४ (मधेशी) नेपाल वन सेवा, फरेष्ट रिसर्च समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), सर्भेक्षण/अनुसन्धान अधिकृत पदको माग पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2017-12-26 16:01:34
2074/09/12 17156/073-74 2074/09/12 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17156/073-74,कृषि प्रसार अधिकृत, कृषि, कृषि प्रसार पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-27 15:51:26
2074/09/12 17157/073-74 2074/09/12 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17157/073-74,कृषि प्रसार अधिकृत, कृषि, कृषि प्रसार पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-27 15:55:53
2074/09/12 17158/073-74 2074/09/12 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17158/073-74,कृषि प्रसार अधिकृत, कृषि, कृषि प्रसार पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-27 15:57:41
2074/09/12 17159/073-74 2074/09/12 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17159/073-74,कृषि प्रसार अधिकृत, कृषि, कृषि प्रसार पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-27 15:59:33
2074/09/12 17160/073-74 2074/09/12 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17160/073-74,कृषि प्रसार अधिकृत, कृषि, कृषि प्रसार पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-27 16:02:14
2074/09/12 17156/073-74 2074/09/12 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१५६/०७३-७४ (खुला), १७१५७/०७३-७४ (महिला), १७१५८/०७३-७४ (आ.ज.), १७१५९/०७३-७४ (मधेशी) र १७१६०/०७३-७४ (अपाङ्ग) नेपाल कृषि सेवा, कृषि प्रसार समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), कृषि प्रसार अधिकृत पदको माग पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2017-12-27 16:12:11
2074/09/13 17161/073-74 2074/09/13 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१६१/०७३-७४ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, बागवानी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), बागवानी विकास अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-28 16:19:06
2074/09/13 17162/073-74 2074/09/13 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१६२/०७३-७४ (महिला), नेपाल कृषि सेवा, बागवानी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), बागवानी विकास अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-28 16:20:40
2074/09/13 17163/073-74 2074/09/13 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१६३/०७३-७४ (आ.ज.), नेपाल कृषि सेवा, बागवानी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), बागवानी विकास अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-28 16:22:01
2074/09/13 17164/073-74 2074/09/13 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१६४/०७३-७४ (मधेशी), नेपाल कृषि सेवा, बागवानी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), बागवानी विकास अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-28 16:23:35
2074/09/13 17165/073-74 2074/09/13 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१६५/०७३-७४ (दलित), नेपाल कृषि सेवा, बागवानी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), बागवानी विकास अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-28 16:24:52
2074/09/13 17165/073-74 2074/09/13 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१६१/०७३-७४ (खुला), १७१६२/०७३-७४ (महिला), १७१६३/०७३-७४ (आ.ज.), १७१६४/०७३-७४ (मधेशी) र १७१६५/०७३-७४ (दलित) नेपाल कृषि सेवा, बागवानी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), बागवानी विकास अधिकृत पदको माग पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2017-12-28 16:26:09
2074/09/14 17166/073-74 2074/09/14 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17166/073-74,मत्स्य विकास अधिकृत, कृषि, मत्स्य पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-29 13:02:32
2074/09/14 17167/073-74 2074/09/14 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17167/073-74,मत्स्य विकास अधिकृत, कृषि, मत्स्य पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-29 13:04:08
2074/09/14 17166/073-74 2074/09/14 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17166/073-74,मत्स्य विकास अधिकृत, कृषि, मत्स्य पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-29 13:05:22
2074/09/15 17168/073-74 2074/09/15 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१६८/०७३-७४ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), पशु विकास अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-31 10:31:49
2074/09/15 17168/073-74 2074/09/15 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१६९/०७३-७४ (महिला), नेपाल कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), पशु विकास अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-31 10:33:11
2074/09/15 17170/073-74 2074/09/15 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१७०/०७३-७४ (आ.ज.), नेपाल कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), पशु विकास अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-31 10:34:36
2074/09/15 17171/073-74 2074/09/15 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१७१/०७३-७४ (मधेशी), नेपाल कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), पशु विकास अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-31 10:36:13
2074/09/15 17172/073-74 2074/09/15 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१७२/०७३-७४ (दलित), नेपाल कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), पशु विकास अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-31 10:37:36
2074/09/15 17168/073-74 2074/09/15 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१६८/०७३-७४ (खुला), १७१६९/०७३-७४ (महिला), १७१७०/०७३-७४ (आ.ज.), १७१७१/०७३-७४ (मधेशी) र १७१७२/०७३-७४ (दलित) नेपाल कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), पशु विकास अधिकृत पदको माग पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2017-12-31 10:38:48
2074/09/17 17209/073-74 2074/09/17 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२०९/०७३-७४ (खुला), नेपाल वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेशन समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), सहायक भू-संरक्षण अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-02 09:59:47
2074/09/17 17210/073-74 2074/09/17 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२१०/०७३-७४ (महिला), नेपाल वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेशन समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), सहायक भू-संरक्षण अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-02 10:01:00
2074/09/17 17211/073-74 2074/09/17 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२११/०७३-७४ (आ.ज.), नेपाल वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेशन समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), सहायक भू-संरक्षण अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-02 10:02:20
2074/09/17 17212/073-74 2074/09/17 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२१२/०७३-७४ (मधेशी), नेपाल वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेशन समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), सहायक भू-संरक्षण अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-02 10:03:34
2074/09/17 17213/073-74 2074/09/17 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२१३/०७३-७४ (दलित), नेपाल वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेशन समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), सहायक भू-संरक्षण अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-02 10:05:11
2074/09/17 17209/073-74 2074/09/17 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२०९/०७३-७४ (खुला), १७२१०/०७३-७४ (महिला), १७२११/०७३-७४ (आ.ज.), १७२१२/०७३-७४ (मधेशी) र १७२१३/०७३-७४ (दलित) नेपाल वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेशन समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), सहायक भू-संरक्षण अधिकृत पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-01-02 10:06:33
2074/09/17 17173/073-74 2074/09/17 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17173/073-74, बाली विकास अधिकृत, कृषि, बाली विकास पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-02 10:08:35
2074/09/17 17174/073-74 2074/09/17 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17174/073-74,बाली विकास अधिकृत, कृषि, बाली विकास पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-02 10:09:52
2074/09/17 17175/073-74 2074/09/17 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17175/073-74,बाली विकास अधिकृत, कृषि, बाली विकास पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-02 10:11:10
2074/09/17 17173/073-74 2074/09/17 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17173/073-74,बाली विकास अधिकृत, कृषि, बाली विकास पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-01-02 10:13:25
2074/09/18 17214/073-74 2074/09/18 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२१४/०७३-७४ (खुला), नेपाल वन सेवा, वोटानी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), स.अ.अ./स.वै.अ. पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-02 16:39:26
2074/09/18 17215/073-74 2074/09/18 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२१५/०७३-७४ (महिला), नेपाल वन सेवा, वोटानी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), स.अ.अ./स.वै.अ. पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-02 16:40:34
2074/09/18 17216/073-74 2074/09/18 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२१६/०७३-७४ (आ.ज.), नेपाल वन सेवा, वोटानी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), स.अ.अ./स.वै.अ. पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-02 16:42:19
2074/09/18 17214/073-74 2074/09/18 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२१४/०७३-७४ (खुला), १७२१५/०७३-७४ (महिला) र १७२१६/०७३-७४ (आ.ज.) नेपाल वन सेवा, वोटानी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), स.अ.अ./स.वै.अ. पदको माग पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-01-02 16:44:37
2074/09/18 17218/073-74 2074/09/18 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17218/073-74,गजेटेड सुब्बा, वन, हात्तीसार पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-02 16:46:08
2074/09/19 17176/073-74 2074/09/19 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१७६/०७३-७४ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, बाली संरक्षण समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), बाली संरक्षण अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-03 16:47:46
2074/09/19 17177/073-74 2074/09/19 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१७७/०७३-७४ (महिला), नेपाल कृषि सेवा, बाली संरक्षण समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), बाली संरक्षण अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-03 16:50:38
2074/09/19 17178/073-74 2074/09/19 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१७८/०७३-७४ (आ.ज.), नेपाल कृषि सेवा, बाली संरक्षण समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), बाली संरक्षण अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-03 16:51:50
2074/09/19 17179/073-74 2074/09/19 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१७९/०७३-७४ (मधेशी), नेपाल कृषि सेवा, बाली संरक्षण समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), बाली संरक्षण अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-03 16:53:11
2074/09/19 17180/073-74 2074/09/19 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१८०/०७३-७४ (दलित), नेपाल कृषि सेवा, बाली संरक्षण समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), बाली संरक्षण अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-03 16:54:28
2074/09/19 17176/073-74 2074/09/19 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१७६/०७३-७४ (खुला), १७१७७/०७३-७४ (महिला), १७१७८/०७३-७४ (आ.ज.), १७१७९/०७३-७४ (मधेशी) र १७१८०/०७३-७४ (दलित) नेपाल कृषि सेवा, बाली संरक्षण समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), बाली संरक्षण अधिकृत पदको माग पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-01-03 16:55:53
2074/09/20 17219/073-74 2074/09/20 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२१९/०७३-७४ (खुला), नेपाल वन सेवा, नेशनल पार्कस् एण्ड वाइल्ड लाइफ समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), स.व्य.अ./स.सं.अ./स.अ. पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-04 16:52:28
2074/09/20 17220/073-74 2074/09/20 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२२०/०७३-७४ (पि.क्षे.), नेपाल वन सेवा, नेशनल पार्कस् एण्ड वाइल्ड लाइफ समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), स.व्य.अ./स.सं.अ./स.अ. पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-04 16:53:53
2074/09/20 17219/073-74 2074/09/20 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२१९/०७३-७४ (खुला) र १७२२०/०७३-७४ (पि.क्षे.) नेपाल वन सेवा, नेशनल पार्कस् एण्ड वाइल्ड लाइफ समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), स.व्य.अ./स.सं.अ./स.अ. पदको माग पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-01-04 16:55:41
2074/09/20 17181/073-74 2074/09/20 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१८१/०७३-७४ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, एगृ. इको. एण्ड मार्केटिङ्ग समूह, योजना अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-04 16:58:05
2074/09/20 17182/073-74 2074/09/20 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१८२/०७३-७४ (महिला), नेपाल कृषि सेवा, एगृ. इको. एण्ड मार्केटिङ्ग समूह, योजना अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-04 16:59:15
2074/09/20 17183/073-74 2074/09/20 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१८३/०७३-७४ (आ.ज.), नेपाल कृषि सेवा, एगृ. इको. एण्ड मार्केटिङ्ग समूह, योजना अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-04 17:00:20
2074/09/20 17184/073-74 2074/09/20 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१८४/०७३-७४ (मधेशी), नेपाल कृषि सेवा, एगृ. इको. एण्ड मार्केटिङ्ग समूह, योजना अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-04 17:01:37
2074/09/20 17181/073-74 2074/09/20 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१८१/०७३-७४ (खुला), १७१८२/०७३-७४ (महिला), १७१८३/०७३-७४ (आ.ज.) र १७१८४/०७३-७४ (मधेशी) नेपाल कृषि सेवा, एगृ. इको. एण्ड मार्केटिङ्ग समूह, योजना अधिकृत पदको माग पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-01-04 17:02:47
2074/09/21 17185/073-74 2074/09/21 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17185/073-74 (महिला) , माटो विज्ञ, कृषि, माटो विज्ञान पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-05 11:41:17
2074/09/23 17186/073-74 2074/09/23 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१८६/०७३-७४ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), पशु चिकित्सक पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-07 16:33:11
2074/09/23 17187/073-74 2074/09/23 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१८७/०७३-७४ (महिला), नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), पशु चिकित्सक पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-07 16:34:17
2074/09/23 17188/073-74 2074/09/23 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१८८/०७३-७४ (आ.ज.), नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), पशु चिकित्सक पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-07 16:35:23
2074/09/23 17189/073-74 2074/09/23 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१८९/०७३-७४ (मधेशी), नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), पशु चिकित्सक पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-07 16:36:23
2074/09/23 17186/073-74 2074/09/23 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१८६/०७३-७४ (खुला), १७१८७/०७३-७४ (महिला), १७१८८/०७३-७४ (आ.ज.) र १७१८९/०७३-७४ (मधेशी) नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), पशु चिकित्सक पदको माग पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-01-07 16:37:34
2074/09/23 17196/073-74 2074/09/23 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१९६/०७३-७४ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, खा.पो. तथा गु.नि. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-07 16:39:15
2074/09/23 17197/073-74 2074/09/23 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१९७/०७३-७४ (महिला), नेपाल कृषि सेवा, खा.पो. तथा गु.नि. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-07 16:40:20
2074/09/23 17198/073-74 2074/09/23 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१९८/०७३-७४ (मधेशी), नेपाल कृषि सेवा, खा.पो. तथा गु.नि. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-07 16:41:23
2074/09/23 17196/073-74 2074/09/23 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17196/073-74,खाद्य अनुसन्धान अधिकृत, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि. पदको सिफरिस - Download PDF 2018-01-07 16:42:35
2074/09/24 17222/073-74 2074/09/24 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२२२/०७३-७४ (खुला), नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), कम्प्युटर इञ्जिनियर पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-08 16:13:08
2074/09/24 17223/073-74 2074/09/24 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२२३/०७३-७४ (आ.ज.), नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), कम्प्युटर इञ्जिनियर पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-08 16:14:21
2074/09/24 17224/073-74 2074/09/24 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२२४/०७३-७४ (दलित), नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), कम्प्युटर इञ्जिनियर पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-08 16:15:21
2074/09/24 17222/073-74 2074/09/24 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२२२/०७३-७४ (खुला), १७२२३/०७३-७४ (आ.ज.) र १७२२४/०७३-७४ (दलित) नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), कम्प्युटर इञ्जिनियर पदको माग पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-01-08 16:16:31
2074/09/24 17225/073-74 2074/09/24 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२२५/०७३-७४ (खुला), नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), समाजशास्त्री पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-08 16:21:16
2074/09/24 17226/073-74 2074/09/24 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२२६/०७३-७४ (महिला), नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), समाजशास्त्री पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-08 16:23:34
2074/09/24 17227/073-74 2074/09/24 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२२७/०७३-७४ (आ.ज.), नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), समाजशास्त्री पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-08 16:24:56
2074/09/24 17228/073-74 2074/09/24 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२२८/०७३-७४ (मधेशी), नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), समाजशास्त्री पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-08 16:26:18
2074/09/24 17225/073-74 2074/09/24 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२२५/०७३-७४ (खुला), १७२२६/०७३-७४ (महिला), १७२२७/०७३-७४ (आ.ज.) र १७२२८/०७३-७४ (मधेशी) नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), समाजशास्त्री पदको माग पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-01-08 16:27:40
2074/09/24 17229/073-74 2074/09/24 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२२९/०७३-७४ (खुला), नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), अर्थशास्‍त्री पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-08 16:28:43
2074/09/25 17231/073-74 2074/09/25 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२३१/०७३-७४ (खुला), नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), महिला विकास अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-09 17:30:15
2074/09/25 17232/073-74 2074/09/25 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२३२/०७३-७४ (महिला), नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), महिला विकास अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-09 17:31:12
2074/09/25 17233/073-74 2074/09/25 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२३३/०७३-७४ (आ.ज.), नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), महिला विकास अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-09 17:32:13
2074/09/25 17231/073-74 2074/09/25 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२३१/०७३-७४ (खुला), १७२३२/०७३-७४ (महिला) र १७२३३/०७३-७४ (आ.ज.) नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), महिला विकास अधिकृत पदको माग पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-01-09 17:33:51
2074/09/25 17234/073-74 2074/09/25 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२३४/०७३-७४ (खुला), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), विद्यालय निरीक्षक पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-09 17:36:35
2074/09/25 17235/073-74 2074/09/25 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२३५/०७३-७४ (महिला), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), विद्यालय निरीक्षक पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-09 17:37:32
2074/09/25 17236/073-74 2074/09/25 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२३६/०७३-७४ (आ.ज.), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), विद्यालय निरीक्षक पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-09 17:38:48
2074/09/25 17237/073-74 2074/09/25 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२३७/०७३-७४ (मधेशी), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), विद्यालय निरीक्षक पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-09 17:39:43
2074/09/25 17238/073-74 2074/09/25 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२३८/०७३-७४ (दलित), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), विद्यालय निरीक्षक पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-09 17:40:38
2074/09/25 17238/073-74 2074/09/25 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२३४/०७३-७४ (खुला), १७२३५/०७३-७४ (महिला), १७२३६/०७३-७४ (आ.ज.), १७२३७/०७३-७४ (मधेशी) र १७२३८/०७३-७४ (दलित) नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), विद्यालय निरीक्षक पदको माग पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-01-09 17:41:32
2074/09/26 17239/073-74 2074/09/26 - केन्द्रिय कार्यालय : बिज्ञापन नम्बर १७२३९/०७३-७४ (खुला), नेपाल शिक्षा सेवा, पुरातत्व समूह, संग्रहालय उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), संग्रहालय अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-10 16:41:06
2074/09/26 17241/073-74 2074/09/26 - केन्द्रिय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२४१/०७३-७४ (खुला), नेपाल शिक्षा सेवा, पुरातत्व समूह, पुरातत्व उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), क्यूरियो जाँच पास अधिकृत/ पुरातत्व अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-10 16:43:07
2074/09/26 17242/073-74 2074/09/26 - केन्द्रिय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२४२/०७३-७४ (खुला), नेपाल शिक्षा सेवा, परीक्षण तथा मूल्याङ्कन समूह, कर्मचारी परीक्षण तथा मूल्याङ्कन उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), पाठ्यक्रम विज्ञ/मनोविज्ञानवेत्ता पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-10 16:49:53
2074/09/26 17243/073-74 2074/09/26 - केन्द्रिय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२४३/०७३-७४ (खुला), नेपाल शिक्षा सेवा, परीक्षण तथा मूल्याङ्कन समूह, शिक्षा परीक्षण तथा मूल्याङ्कन उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), शाखा अधिकृत (प्राविधिक) पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-10 16:51:10
2074/09/26 17244/073-74 2074/09/26 - केन्द्रिय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२४४/०७३-७४ (महिला), नेपाल शिक्षा सेवा, परीक्षण तथा मूल्याङ्कन समूह, शिक्षा परीक्षण तथा मूल्याङ्कन उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), शाखा अधिकृत (प्राविधिक) पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-10 16:52:58
2074/09/26 17243/073-74 2074/09/26 - केन्द्रिय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२४३/०७३-७४ (खुला) र १७२४४/०७३-७४ (महिला) नेपाल शिक्षा सेवा, परीक्षण तथा मूल्याङ्कन समूह, शिक्षा परीक्षण तथा मूल्याङ्कन उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), शाखा अधिकृत (प्राविधिक) पदको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-10 16:54:45
2074/09/26 17245/073-74 2074/09/26 - केन्द्रिय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२४५/०७३-७४ (खुला), नेपाल शिक्षा सेवा, पुस्तकालय विज्ञान समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), पुस्तकालय अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-10 16:56:23
2074/09/30 17258/073-74 2074/09/30 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२५८/०७३-७४ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, जनरल आयुर्वेद उपसमूह, आठौं तह, आयुर्वेद चिकित्सक पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-14 16:16:42
2074/09/30 17259/073-74 2074/09/30 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२५९/०७३-७४ (दलित), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, जनरल आयुर्वेद उपसमूह, आठौं तह, आयुर्वेद चिकित्सक पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-14 16:17:49
2074/09/30 17258/073-74 2074/09/30 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२५८/०७३-७४ (खुला) र १७२५९/०७३-७४ (दलित) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, जनरल आयुर्वेद उपसमूह, आठौं तह, आयुर्वेद चिकित्सक पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-01-14 16:19:01
2074/09/30 17260/073-74 2074/09/30 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२६०/०७३-७४ (आ.प्र.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, सातौं तह, नर्सिङ्ग अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-14 16:20:10
2074/09/30 17261/073-74 2074/09/30 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२६१/०७३-७४ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, सातौं तह, नर्सिङ्ग अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-14 16:21:10
2074/09/30 17262/073-74 2074/09/30 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२६२/०७३-७४ (आ.ज.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, सातौं तह, नर्सिङ्ग अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-14 16:22:21
2074/09/30 17261/073-74 2074/09/30 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२६१/०७३-७४ (खुला) र १७२६२/०७३-७४ (आ.ज.) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, सातौं तह, नर्सिङ्ग अधिकृत पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची - Download PDF 2018-01-14 16:23:35
2074/09/30 17263/073-74 2074/09/30 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२६३/०७३-७४ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, विविध समूह, सातौं तह, रेडियोग्राफी टेक्नोलोजिष्ट पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-14 16:24:46
2074/10/02 17269/073-74 2074/10/02 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17269/073-74,जनस्वास्थ अधिकृत, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्सपेक्सन, सातौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:03:20
2074/10/02 17270/073-74 2074/10/02 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17270/073-74,जनस्वास्थ अधिकृत, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्सपेक्सन, सातौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:04:36
2074/10/02 17271/073-74 2074/10/02 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17271/073-74,जनस्वास्थ अधिकृत, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्सपेक्सन, सातौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:05:33
2074/10/02 17272/073-74 2074/10/02 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17272/073-74,जनस्वास्थ अधिकृत, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्सपेक्सन, सातौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:06:33
2074/10/02 17273/073-74 2074/10/02 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17273/073-74,जनस्वास्थ अधिकृत, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्सपेक्सन, सातौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:07:33
2074/10/02 17270/073-74 2074/10/02 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17270/073-74,जनस्वास्थ अधिकृत, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्सपेक्सन, सातौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:08:25
2074/10/02 17275/073-74 2074/10/02 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17275/073-74,फिजियोथेरापिष्ट, स्वास्थ्य, फिजियोथेरापी, सातौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:09:33
2074/10/02 17276/073-74 2074/10/02 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17276/073-74,फिजियोथेरापिष्ट, स्वास्थ्य, फिजियोथेरापी, सातौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:10:39
2074/10/02 17275/073-74 2074/10/02 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17275/073-74,फिजियोथेरापिष्ट, स्वास्थ्य, फिजियोथेरापी, सातौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:12:00
2074/10/04 17247/073-74 2074/10/04 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17247/073-74,मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल हेल्थ सर्भिसेज, आठौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:13:45
2074/10/04 17248/073-74 2074/10/04 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17248/073-74,मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल हेल्थ सर्भिसेज, आठौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:14:47
2074/10/04 17249/073-74 2074/10/04 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17249/073-74,मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल हेल्थ सर्भिसेज, आठौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:15:42
2074/10/04 17250/073-74 2074/10/04 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17250/073-74,मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल हेल्थ सर्भिसेज, आठौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:16:45
2074/10/04 17251/073-74 2074/10/04 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17251/073-74,मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल हेल्थ सर्भिसेज, आठौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:17:47
2074/10/04 17252/073-74 2074/10/04 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17252/073-74,मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल हेल्थ सर्भिसेज, आठौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:18:46
2074/10/04 17253/073-74 2074/10/04 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17253/073-74,मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल हेल्थ सर्भिसेज, आठौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:19:45
2074/10/04 17247/073-74 2074/10/04 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17247/073-74,मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल हेल्थ सर्भिसेज, आठौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:20:47
2074/10/06 17254/073-74 2074/10/06 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17254/073-74,डेन्टल सर्जन, स्वास्थ्य, डेन्टिष्ट्री, आठौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:22:20
2074/10/06 17255/073-74 2074/10/06 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17255/073-74,डेन्टल सर्जन, स्वास्थ्य, डेन्टिष्ट्री, आठौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:23:17
2074/10/06 17256/073-74 2074/10/06 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17256/073-74,डेन्टल सर्जन, स्वास्थ्य, डेन्टिष्ट्री, आठौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:24:28
2074/10/06 17257/073-74 2074/10/06 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17257/073-74,डेन्टल सर्जन, स्वास्थ्य, डेन्टिष्ट्री, आठौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:25:29
2074/10/06 17254/073-74 2074/10/06 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17254/073-74,डेन्टल सर्जन, स्वास्थ्य, डेन्टिष्ट्री, आठौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:26:29
2074/10/06 17265/073-74 2074/10/06 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17265/073-74,मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., जनरल मे.ल्या.टे., सातौँ पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:27:36
2074/10/06 17266/073-74 2074/10/06 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17266/073-74,मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., जनरल मे.ल्या.टे., सातौँ पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:28:48
2074/10/06 17267/073-74 2074/10/06 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17267/073-74,मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., जनरल मे.ल्या.टे., सातौँ पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:30:02
2074/10/06 17268/073-74 2074/10/06 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17268/073-74,मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., जनरल मे.ल्या.टे., सातौँ पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:31:11
2074/10/06 17265/073-74 2074/10/06 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17265/073-74,मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., जनरल मे.ल्या.टे., सातौँ तहको एकमुष्ट योग्यताक्रम । - Download PDF 2018-01-20 11:32:13
2074/10/07 17279/073-74 2074/10/07 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17279/073-74,फार्मेसी अधिकृत, स्वास्थ्य, फार्मेसी, सातौँ पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-21 11:13:04
2074/10/07 17280/073-74 2074/10/07 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17280/073-74,फार्मेसी अधिकृत, स्वास्थ्य, फार्मेसी, सातौँ पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-21 11:14:04
2074/10/07 17281/073-74 2074/10/07 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17281/073-74,फार्मेसी अधिकृत, स्वास्थ्य, फार्मेसी, सातौँ पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-21 11:16:14
2074/10/07 17279/073-74 2074/10/07 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17279-82/073-74,फार्मेसी अधिकृत, स्वास्थ्य, फार्मेसी, फार्मेसी अधिकृत पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची । - Download PDF 2018-01-21 11:18:05
2074/10/07 17282/073-74 2074/10/07 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17282/073-74,मेडिकल रेकर्डर अधिकृत, स्वास्थ्य, मेडिकल रेकर्डस, मेडिकल रेकर्डर अधिकृत पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-21 11:19:26
2074/10/09 17120/071-72 2074/10/09 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17120/071-72,उपस्वास्थ्य प्रशासक पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-01-24 11:47:34
2074/11/11 17099/072-73 2074/11/11 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७०९९/०७२-७३ (आ.प्र.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्स्पेक्सन समूह, एघारौं तह, प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासक/निर्देशक पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-02-23 14:38:59
2074/12/04 17001/074-75 2074/12/04 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17001/074-75, इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-03-18 15:25:23
2074/12/05 17002/074-75 2074/12/05 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17002/074-75, इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-03-19 15:43:09
2074/12/06 17003/074-75 2074/12/06 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17003/074-75, इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, बि.एण्ड आ. उपसमूह, रा.प.प्रथम श्रेणी (प्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-03-20 14:31:01
2074/12/19 17004/074-75 2074/12/19 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17004/074-75 (आ.प्र.) नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोपावर उपसमूह, रा.प.प्रथम (प्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-04-02 15:33:18
2074/12/22 17005/074-75 2074/12/22 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७००५/०७४-७५ (अा.प्र.) ,इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-04-05 15:59:42
2074/12/22 17006/074-75 2074/12/22 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७००६/०७४-७५ (महिला) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी (प्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-04-05 16:02:16
2074/12/23 17007/074-75 2074/12/23 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७००७/०७४-७५, नेपाल कृषि सेवा , कृषि प्रसार समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी (प्रा.) सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-04-06 15:22:09
2074/12/25 17008/074-75 2074/12/25 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७००८/०७४-७५ (आ.प्र.) नेपाल कृषि सेवा, ला.पो.एण्ड डे.डे. समुह, रा.प.प्रथम (प्रा.),सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-04-08 17:42:43
2074/12/26 17120/071-72 2074/12/26 - मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं. २६४/०६४-६५ (महिला, आ.ज., मधेशी र दलित) वि.नं. २६५/०६४-६५ (खुला), लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, लेखापरीक्षण अधिक्षक पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची - Download PDF 2018-04-09 19:57:23
2074/12/27 17009/074-75 2074/12/27 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७००९/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल कृषि सेवा, बाली विकास समूह, रा.प.प्रथम (प्रा.) सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-04-10 16:02:52
2074/12/28 17010/074-75 2074/12/28 - केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०१०/०७४-७५ (महिला), नेपाल कृषि सेवा, बाली संरक्षण समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी (प्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-04-11 16:38:40
2074/12/30 17011/074-75 2074/12/30 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०११/०७४-७५ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी (प्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-04-13 14:50:56
2075/01/02 17012/074-75 2075/01/02 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०१२/०७४-७५ (आ.ज.), नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी (प्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-04-15 15:48:59
2075/01/03 17013/074-75 2075/01/03 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०१३/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेशन समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी (प्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-04-16 16:11:34
2075/01/04 17014/074-75 2075/01/04 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०१४/०७४-७५ (खुला), नेपाल वन सेवा, वोटानी समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी (प्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-04-17 15:03:24
2075/01/11 16501/074-75 2075/01/11 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १६५०१/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी (अप्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-04-24 17:15:25
2075/01/11 16502/074-75 2075/01/11 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १६५०२/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल न्याय सेवा, कानून समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी (अप्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-04-24 17:17:24
2075/01/25 16503/074-75 2075/01/25 - केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १६५०३/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी (अप्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-05-08 18:17:39
2075/01/26 16543/073-74 2075/01/26 - केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १६५४३/०७३-७४ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, ट्रपिकल मेडिसिन उपसमूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट ट्रपिकल मेडिसिन पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-05-09 14:00:27
2075/02/04 17018/074-75 2075/02/04 - केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०१८/०७४-७५ (खुला) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, चेष्ट डिजिजेज उपसमूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेन्ट चेष्ट डिजिज फिजिसियन पदको अन्तर्वार्ता कार्यक्रम स्थगित गरिएको सूचना । - Download PDF 2018-05-18 13:06:28
2075/02/04 16504/074-75 2075/02/04 - केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १६५०४/०७४-७५ (खुला), नेपाल प्रशासन सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी (अप्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-05-18 19:17:55
2075/02/04 16505/074-75 2075/02/04 - केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १६५०५/०७४-७५ (महिला), नेपाल प्रशासन सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी (अप्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-05-18 19:19:48
2075/02/04 16506/074-75 2075/02/04 - केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १६५०६/०७४-७५ (आ.ज.), नेपाल प्रशासन सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी (अप्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-05-18 19:21:17
2075/02/04 16507/074-75 2075/02/04 - केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १६५०७/०७४-७५ (दलित), नेपाल प्रशासन सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी (अप्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-05-18 19:23:03
2075/02/04 16504/074-75 2075/02/04 - केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १६५०४-५०७/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी (अप्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-05-18 19:25:51
2075/02/06 17017/074-75 2075/02/06 - केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०१७/०७४-७५ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, कार्डियोलोजी उपसमूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट कार्डियोलोजिष्ट पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-05-20 15:07:36
2075/02/08 17019/074-75 2075/02/08 - केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०१९/०७४-७५ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, फरेन्सिक मेडिसिन उपसमूह, एघारौं तह, प्रमुख फरेन्सिक मेडिसिन अधिकृत पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-05-22 14:39:53
2075/02/09 17021/074-75 2075/02/09 - केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०२१/०७४-७५ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, जनरल सर्जरी उपसमूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट सर्जन पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-05-23 15:38:18
2075/02/11 17025/074-75 2075/02/11 - केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०२५/०७४-७५ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, पेडियाट्रिक सर्जरी उपसमूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिक सर्जन पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-05-25 14:13:37
2075/02/13 17029/074-75 2075/02/13 - केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०२९/०७४-७५ (आ.ज.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, ‍पेडियाट्रिक्स समूह, पेडियाट्रिक मेडिसिन उपसमूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिसियन पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-05-27 14:56:51
2075/02/13 17018/074-75 2075/02/13 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17018/074-75 (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, चेष्ट डिजिजेज उपसमूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट चेष्ट डिजिज फिजिसियन पदको अन्तर्वार्ता तोकिएको सूचना । - Download PDF 2018-05-28 11:08:22
2075/02/14 17031/074-75 2075/02/14 - केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०३१/०७४-७५ (महिला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, ‍अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी समूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-05-28 14:28:50
2075/02/15 17033/074-75 2075/02/15 - केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०३३/०७४-७५ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, एनेस्थेसियोलोजी समूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-05-29 16:11:43
2075/02/16 17035/074-75 2075/02/16 - केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०३५/०७४-७५ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, ‍अब्स्टेट्रिक्स तथा गाइनोकोलोजी समूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट अब्स्टेट्रिक्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्टपदको सिफारिस सूचना - Download PDF 2018-05-30 17:45:46
2075/02/16 17018/074-75 2075/02/16 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17018/074-75,प्रमुख कन्सल्टेण्ट चेष्ट डिजिज फिजिसियन, स्वास्थ्य, मेडिसिन, चेष्ट डिजिजेज पदको अन्तर्वार्ता स्थगित गरिएको सूचना । - Download PDF 2018-05-30 17:55:22
२०७५/०२/१८ 17037/074-75 २०७५/०२/१८ - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन १७०३७/०७४-७५,नेपाल स्वास्थ्य.प.हे.ए. समूह, एघारौ‌ तह, निर्देशक/क्षेत्रीय निर्देशक पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-06-01 15:12:00
2075/02/20 17041/074-75 2075/02/20 - केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०४१/०७४-७५ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल जनरलिष्ट समूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट मेडिकल जनरलिष्ट पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-06-03 17:01:18
2075/02/21 17047/074-75 2075/02/21 - केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०४७/०७४-७५ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, ‍एकीकृत चिकित्सा समूह, एघारौं तह, निर्देशक/प्रमुख स्वास्थ्य प्रशासक पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-06-04 14:55:11
2075/02/22 17049/074-75 2075/02/22 - केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०४९/०७४-७५ (खुला), नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-06-05 15:30:34
2075/02/22 17050/074-75 2075/02/22 - केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०५०/०७४-७५ (महिला), नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-06-05 15:32:46
2075/02/22 17049/074-75 2075/02/22 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १७०४९/०७४-७५ (खुला) र १७०५०/०७४-७५ (महिला), नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-06-05 15:35:51
2075/02/23 17051/074-75 2075/02/23 - केन्द्रीय कार्यालयको १७०५१/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल इञ्जि. सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-06-06 16:35:16
2075/02/23 17052/074-75 2075/02/23 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७०५२/०७४-७५ (खुला), नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-06-06 16:37:03
2075/02/23 17053/074-75 2075/02/23 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०५३/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-06-06 16:38:35
2075/02/24 17054/074-75 2075/02/24 - केन्द्रीय कार्यालयको १७०५४/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-06-07 16:36:34
2075/02/24 17055/074-75 2075/02/24 - केन्द्रीय कार्यालयको १७०५५/०७४-७५ (खुला), नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-06-07 16:38:07
2075/02/24 17057/074-75 2075/02/24 - केन्द्रीय कार्यालयको १७०५७/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल इन्जि. सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-06-07 16:40:02
2075/02/25 17058/074-75 2075/02/25 - केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०५८/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, इरिगेशन उपसमूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-06-08 18:19:10
2075/02/25 17059/074-75 2075/02/25 - केन्द्रीय कार्यालयकोवि.नं. १७०५९/०७४-७५ (खुला), नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, इरिगेशन उपसमूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-06-08 18:20:44
2075/02/25 17060/074-75 2075/02/25 - केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०६०/०७४-७५ (मधेशी), नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, इरिगेशन उपसमूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सूचना । - Download PDF 2018-06-08 18:24:26
2075/02/25 17059/074-75 2075/02/25 - केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७०५९/०७४-७५ (खुला) र १७०६०/०७४-७५ (मधेशी), नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, इरिगेशन उपसमूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-06-08 18:51:16
2075/02/27 17061/074-75 2075/02/27 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७०६१/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, हाइड्रोपावर समूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-06-10 19:21:02
2075/02/27 17062/074-75 2075/02/27 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०६२/०७४-७५ (खुला), नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, हाइड्रोपावर समूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-06-10 19:22:50
2075/02/27 17064/074-75 2075/02/27 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७०६४/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, मेटेरियोलोजी समूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-06-10 19:25:31
2075/02/27 17065/074-75 2075/02/27 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७०६५/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, जियोलोजी समूह, जनरल जियोलोजी उपसमूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-06-10 19:26:54
2075/02/28 17066/074-75 2075/02/28 - केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०६६/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-06-11 15:14:12
2075/03/03 17069/074-75 2075/03/03 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०६९/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल कृषि सेवा, बागवानी समूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-06-17 15:13:03
2075/03/03 17070/074-75 2075/03/03 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०७०/०७४-७५ (महिला), नेपाल कृषि सेवा, मत्स्य समूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-06-17 15:17:05
2075/03/05 17071/074-75 2075/03/05 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०७१/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल कृषि सेवा, ला. पो. एण्ड डे. डे. समूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-06-19 14:47:42
2075/03/05 17072/074-75 2075/03/05 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०७२/०७४-७५ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-06-19 14:49:34
2075/03/06 17073/074-75 2075/03/06 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०७३/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल कृषि सेवा, बाली संरक्षण समूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-06-20 14:37:11
2075/03/06 17074/074-75 2075/03/06 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०७४/०७४-७५ (मधेशी), नेपाल कृषि सेवा, बाली संरक्षण समूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-06-20 14:39:28
2075/03/08 17075/074-75 2075/03/08 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०७५/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल कृषि सेवा, एगृ. इको. मार्केटिङ्ग एण्ड स्टाटिष्टिक्स समूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-06-22 14:04:23
2075/03/11 17077/074-75 2075/03/11 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०७७/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-06-25 16:28:46
2075/03/11 17078/074-75 2075/03/11 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०७८/०७४-७५ (मधेशी), नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-06-25 16:30:12
2075/03/12 17079/074-75 2075/03/12 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०७९/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल कृषि सेवा, कृषि इञ्‍जिनियरिङ्ग समूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-06-26 14:42:28
2075/03/12 17080/074-75 2075/03/12 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०८०/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल कृषि सेवा, खा. पो. तथा गु. नि. समूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-06-26 14:45:44
2075/03/14 17076/074-75 2075/03/14 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०७६/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल कृषि सेवा, माटो विज्ञान समूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-06-28 13:41:20
2074/03/17 17081/074-75 2074/03/17 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17081/074-75(आ.प्र.), नेपाल वन,जनरल फरेष्ट्री रा. प. व्दितिय श्रेणी उप सचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-01 17:06:48
२०७४/०३/१७ 17082/074-75 २०७४/०३/१७ - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17082/074-75(खुला), नेपाल वन सेवा ,जनरल फरेष्ट्री समूह, रा. प. व्दितिय श्रेणी उप सचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-01 17:09:30
२०७४/०३/१७ 17083/074-75 २०७४/०३/१७ - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17083/074-75(महिला)नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा. प. व्दितिय श्रेणी उप सचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-01 17:12:26
2074/03/17 17082/074-75 2074/03/17 - केन्द्रीय कार्यालयको बि. नं १७०८२/ ०७४-७५(खुला) र वि.न‌ं १७०८३/०७४-७५(महिला) नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, उप सचिव वा सो सरह पदको एकमुष्ठ योग्यताक्रम सूचना । - Download PDF 2018-07-01 17:18:33
२०७५/०३/१८ 17084/074-75 २०७५/०३/१८ - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७०८४/०७४-७५ (महिला) नेपाल वन सेवा, फरेष्ट रिसर्च समूह,रा.प. व्दितिय श्रेणी (प्रा.) उप सचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-02 14:11:05
2075/03/19 17085/074-75 2075/03/19 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०८५/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेशन समूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-03 14:43:46
2075/03/20 17086/074-75 2075/03/20 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०८६/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल वन सेवा, वोटानी समूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-04 16:03:41
2075/03/20 17087/074-75 2075/03/20 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०८७/०७४-७५ (महिला), नेपाल विविध सेवा, रा.प.व्दितीय श्रेणी, प्रमुख महिला विकास अधिकृत पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-04 16:05:09
2075/03/24 17088/074-75 2075/03/24 - केन्द्रीय कार्यालयको १७०८८/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-08 16:09:31
2075/03/24 17089/074-75 2075/03/24 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०८९/०७४-७५ (खुला) नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-08 16:11:36
2075/03/24 17090/074-75 2075/03/24 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०९०/०७४-७५ (महिला) नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-08 16:13:14
2075/03/24 17091/074-75 2075/03/24 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०९१/०७४-७५ (अपाङ्ग) नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-08 16:14:41
2075/03/24 17089/074-75 2075/03/24 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०८९/०७४-७५ (खुला), १७०९०/०७४-७५ (महिला) र १७०९१/०७४-७५ (अपाङ्ग) नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-07-08 16:17:00
2075/03/24 16509/074-75 2075/03/24 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६५०९/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-08 16:42:09
2075/03/24 16510/074-75 2075/03/24 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६५१०/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-08 16:43:31
2075/03/26 16511/074-75 2075/03/26 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १६५११/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-10 17:43:27
2075/03/27 16512/074-75 2075/03/27 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १६५१२/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-11 15:51:32
2075/03/28 16514/074-75 2075/03/28 - केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६५१४/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदका उम्मेदवारको दरखास्त फाराम र लिखित परीक्षा रद्द गरी अन्तर्वार्ता सूचीबाट नाम हटाइएको सूचना । - Download PDF 2018-07-12 16:05:05
2075/03/29 16513/074-75 2075/03/29 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16513/074-75 (आ.प्र.) नेपाल,प्रशासन सेवा , राजश्व समूह,रा.प व्दितिय श्रेणी (अप्रा.) उप सचिव वा सो सरह , सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-13 17:45:30
2075/03/29 16514/074-75 2075/03/29 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16514/074-75,(आ.प्र.) नेपाल लेखापरीक्षण सेवा,रा.प. व्दितिय श्रेणी,(अप्रा.) उप सचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-13 17:49:54
2075/03/31 16515/074-75 2075/03/31 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १६५१५/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल व्यवस्थापिका-संसद सेवा, रा.प.व्दितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-15 17:11:33
2075/03/31 16517/074-75 2075/03/31 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १६५१७/०७४-७५ (खुला), नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-15 17:13:12
2075/03/31 16518/074-75 2075/03/31 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १६५१८/०७४-७५ (खुला), नेपाल परराष्ट्र सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-15 17:15:51

अपडेट

सुचना

बुलेटिन