प्रेस विज्ञप्ती

सुचनाहरु
सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष लोक सेवा आयोगले पेश गरेको अन्ठाउन्नौं वार्षिक प्रतिवेदनसम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ती
2016-05-22 09:37:49
रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायव सुब्बा वा सो सरह पदको अनलाइन फर्म बुझाउने म्याद थप गरिएको
2016-05-22 09:37:49
प्रेस विज्ञप्ति (सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष लोक सेवा आयोगले पेश गरेको सन्ताउन्नौं वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धी)
2016-05-22 09:37:49
प्रेस विज्ञप्ति
2016-05-22 09:37:49
प्रेस विज्ञप्ती-नेपाल सरकारवाट निवृत्तिभरण पाउने पदमा स्थायी नियुक्ति गर्दा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने
2016-05-22 09:37:49
प्रेस विज्ञप्ति (२०७२-२-३२)
2016-05-22 09:37:49
प्रेस विज्ञप्ति
2016-05-22 09:37:49

अपडेट

सुचना

view more

बुलेटिन