विज्ञापनसम्बन्धी सूचनाहरू

मिति सुचनाहरु
२०७६/०४/२९ 2018-05-18 10:49:04
टाइपिष्ट पदकाे आन्तिरक प्रतियोगितात्मक बढुवाको विज्ञापन
2076/02/15 2018-05-18 10:49:04
स्थानीय तहका विभिन्न पदहरूको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाको विस्तृत विज्ञापन
२०७५/१२/२७ 2018-05-18 10:49:04
नेपाल परराष्ट्र सेवाका राजपत्रांकित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक) तथा नेपाल स्वास्थ्य सेवाको नवौं तहका पदहरुको बढुवा सूचना तथा विज्ञापन
२०७५/११/२९ 2018-05-18 10:49:04
रा‍जपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा साे सरह पदकाे वढुवा सूचना तथा विज्ञापन (आ‍.व‍ २०७५/७६)
२०७५/०९/२५ 2018-05-18 10:49:04
रा‍जपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक) नायव सुब्बा पदकाे वढुवा सूचना तथा विज्ञापन (आ‍.व‍ २०७५/७६)
2075/08/26 2018-05-18 10:49:04
सहसचिव, उपसचिव तथा शाखा अधिकृत वा सो सरहको पदको विज्ञापन (आ.व. २०७५/२०७६)
2075-04-30 2018-05-18 10:49:04
आ.व. २०७५/७६ - टार्इपिष्ट पदको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक वढुवा विज्ञापन
2075/04/02 2018-05-18 10:49:04
स्वास्थ्य सेवा, विविध र मेडिकल रेकर्डस् समूह, चौथो तह, बायोमेडिकल इक्युपमेन्ट असिष्टेण्ट र जुनियर मेडिकल रेकर्डस् असिष्टेण्ट पदहरुको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको मिति कायम गरिएको सूचना ।
२०७५/३/१३ 2018-05-18 10:49:04
व्यवस्थापिका संसद सेवा, प्राविधिक समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी मेकानिक्स पदको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षाा मिति कायम गरिएको सूचना ।
२०७५/१/५ 2018-05-18 10:49:04
नेपाल वन सेवाका जनरल फरेष्ट्री र नेशनल पार्कस् एण्ड वाइल्ड लाइफ समूहका रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह (प्राविधिक) खुला तथा समावेशी पदहरुको शैक्षिक योग्यता संशोधन गरिएको सूचना ।
२०७५/०१/०५ 2018-05-18 10:49:04
पद संख्या संशोधन तथा रद्द सम्बन्धी सूचना
२०७४/१२/२८ 2018-05-18 10:49:04
स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न समूह, उपसमूह, चौथो तह र राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक) खरिदार वा सो सरह (वढुवा, आ.प्र., खुला तथा समावेशी)
२०७४/११/३० 2018-05-18 10:49:04
राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको बढुवा, आ.प्र. र खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाको विज्ञापन
२०७४/१०/२४ 2018-05-18 10:49:04
स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न समूह, उपसमूहका पाँचौ तह तथा निजामतीतर्फ विभिन्न सेवा, समूह, उपसमूहका राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक) पदहरुको बढुवाको सूचनाका साथै आ.प्र., खुला तथा समावेशी पदहरुको विज्ञापन
२०७४/९/२६ 2018-05-18 10:49:04
विभिन्न सेवाका राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा साे सरह (अप्राविधिक) पदहरुको वढुवा सूचनाका साथै खुला र समावेशी प्रतियोगिताको विज्ञापन
२०७४/९/११ 2018-05-18 10:49:04
शाखा अधिकृत वा सो सरहका पदहरुको विज्ञापनका लागि दरखास्त दस्तुर सङ्कलन केन्द्र थप गरिएको सूचना
२०७४/२/५ 2018-05-18 10:49:04
निजामती सेवातर्फ रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी प्राविधिक (खरिदार वा सो सरह) तथा स्वास्थ्य सेवा तर्फका चौथो तहका (खुला, समावेशी) विभिन्न पदहरुको परीक्षा मिति संशोधन गरिएको सूचना
२०७४/१/२ 2018-05-18 10:49:04
निजामती सेवा तर्फका रा.प. द्वितीय श्रेणी र रा. प. तृतीय श्रेणी (प्राविधिक) तथा स्वास्थ्य सेवातर्फका नवौ‌‌ तहका पदहरुको परीक्षा मिति कायम गरिएको सूचना
२०७३/८/३ 2018-05-18 10:49:04
विज्ञापन रद्द तथा संशोधन गरिएको सूचना
२०७३/८/१ 2018-05-18 10:49:04
नेपाल स्वास्थ्य सेवा, कम्युनिटी नर्सिङ्ग समूह नवौं तह, कम्युनिटी नर्सिङ्ग प्रशासक पदको विज्ञापन रद्द गरिएकाे सूचना
२०७३/६/१९ 2018-05-18 10:49:04
विज्ञापन प्रकाशन हुने सम्बन्धी विशेष सूचना

अपडेट

सुचना

view more

बुलेटिन