विज्ञापन

बिज्ञापन नं. विवरण पद संख्या अन्तिम मिति दोब्बर दस्तुर मिति फार्इल
विभिन्न सेवाका राजपत्रांकित प्रथम र द्वितीय श्रेणी प्राविधिक र अप्राविधिक पदहरुका वढुवा सूचनाका साथै आ.प्र., खुला र समावेशी प्रतियोगिताको विज्ञापन एवं स्वास्थ्य सेवाको एघारौं र नवौं तहका विभिन्न पदको बढुवाको सूचना र आ.प्र., खुला र समावेशी प्रतियोगिताको विज्ञापनहरु 0 0000-00-00 2016-09-15 11:21:54 0000-00-00 Download PDF
विभिन्न सेवाका राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी प्राविधिक पदहरुका वढुवा सूचनाका साथै खुला र समावेशी प्रतियोगिताको विज्ञापन एवं स्वास्थ्य सेवाको आठौं र सातौं तहका विभिन्न पदहरूको बढुवाको सूचना र आ.प्र., खुला र समावेशी प्रतियोगिताको विज्ञापनहरु 0 0000-00-00 2016-09-22 10:36:47 0000-00-00 Download PDF
विभिन्न सेवाका राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी अप्राविधिक पदहरुको वढुवा सूचनाका साथै खुला र समावेशी प्रतियोगिताको विज्ञापन 0 0000-00-00 2016-09-22 10:38:58 0000-00-00 Download PDF
विभिन्न सेवाका राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह (अप्राविधिक) पदहरुको वढुवा सूचनाका साथै खुला र समावेशी प्रतियोगिताको विज्ञापन 0 0000-00-00 2016-09-22 10:41:17 0000-00-00 Download PDF
स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न समूह, उपसमूहका पाँचौ तह तथा निजामतीतर्फ विभिन्न सेवा, समूह, उपसमूहका राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक) पदहरुको बढुवाको सूचनाका साथै आ.प्र., खुला तथा समावेशी पदहरुको विज्ञापन 0 0000-00-00 2016-09-22 10:51:11 0000-00-00 Download PDF
राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह (आ.प्र., खुला तथा समावेशी) 0 0000-00-00 2016-09-22 10:53:31 0000-00-00 Download PDF
स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न समूह, उपसमूह, चौथो तह र राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक) खरिदार वा सो सरह (वढुवा, आ.प्र., खुला तथा समावेशी) 0 0000-00-00 2016-09-22 10:55:36 0000-00-00 Download PDF
टाइपिष्ट पदहरुमा बढुवा (आ.प्र.) को लागि दरखास्त फाराम भर्ने सूचना 0 0000-00-00 2016-09-22 10:58:09 0000-00-00 Download PDF
विभिन्न सेवाका राजपत्रांकित प्रथम र द्वितीय श्रेणी प्राविधिक र अप्राविधिक पदहरुका वढुवा सूचनाका साथै आ.प्र., खुला र समावेशी प्रतियोगिताको विज्ञापन एवं स्वास्थ्य सेवाको एघारौं र नवौं तहका विभिन्न पदको बढुवाको सूचना र आ.प्र., खुला र समावेशी प्रतियोगिताको विज्ञापनहरु 0 0000-00-00 2016-10-12 14:11:06 0000-00-00 Download PDF
राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक) शाखा अधिकृत वा सो सरहको स्थगित भएको जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको पुनः आवेदन सम्बन्धी सूचना 0 0000-00-00 2016-10-26 10:55:56 0000-00-00 Download PDF
राजपत्रांकित प्रथम र द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) पदको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको छुट विज्ञापन 0 0000-00-00 2016-10-28 11:11:25 0000-00-00 Download PDF
विभिन्न सेवाका राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी प्राविधिक पदहरुका वढुवा सूचनाका साथै खुला र समावेशी प्रतियोगिताको विज्ञापन एवं स्वास्थ्य सेवाको अाठाैं र साताैं तहका विभिन्न पदहरूको बढुवाको सूचना र आ.प्र., खुला र समावेशी प्रतियोगिताको विज्ञापनहरु 0 0000-00-00 2016-11-10 09:47:38 0000-00-00 Download PDF
राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (प्राविधिक) पदको बढुवा तथा खुला र समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको छुट विज्ञापन 0 0000-00-00 2016-11-18 17:51:01 0000-00-00 Download PDF
विभिन्न सेवाका राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा साे सरह (अप्राविधिक) पदहरुको वढुवा सूचनाका साथै अा.प्र, खुला तथा समावेशी प्रतियोगिताको विज्ञापन 0 0000-00-00 2016-12-14 10:52:35 0000-00-00 Download PDF
विभिन्न सेवाका राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा साे सरह (अप्राविधिक) पदहरुको वढुवा सूचनाका साथै खुला र समावेशी प्रतियोगिताको विज्ञापन 0 0000-00-00 2017-01-11 12:03:26 0000-00-00 Download PDF
विभिन्न सेवाका राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा साे सरह (अप्राविधिक) पदहरुको वढुवा तथा खुला र समावेशी प्रतियोगिताको विज्ञापनमा केही पद संशाेधन तथा रद्द गरिएकाे सूचना 0 0000-00-00 2017-01-15 10:46:22 0000-00-00 Download PDF
राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह (अप्राविधिक) पदहरुको बढुवा पदसंख्या संशोधन गरिएको सूचना 0 0000-00-00 2017-01-23 11:47:32 0000-00-00 Download PDF
स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न समूह, उपसमूहका पाँचौ तह तथा निजामतीतर्फ विभिन्न सेवा, समूह, उपसमूहका राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक) पदहरुको बढुवाको सूचनाका साथै आ.प्र., खुला तथा समावेशी पदहरुको विज्ञापन 0 0000-00-00 2017-02-08 01:47:08 0000-00-00 Download PDF
राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा साे सरह (प्राविधिक) पदहरुको केही विज्ञापन रद्द गरिएको सूचना 0 0000-00-00 2017-02-12 16:58:18 0000-00-00 Download PDF
स्वास्थ्य सेवाका पाँचौं तहका पदहरुको छुट विज्ञापनहरु प्रकाशन गरिएको सूचना 0 0000-00-00 2017-02-12 17:00:19 0000-00-00 Download PDF
सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायल अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा, पाँचौं तहकाे पदको छुट विज्ञापन प्रकाशन गरिएको सूचना 0 0000-00-00 2017-02-21 10:07:08 0000-00-00 Download PDF
राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह (अप्राविधिक) का पदहरुको बढुवातर्फ संशोधन गरिएको सूचना 0 0000-00-00 2017-02-22 12:50:20 0000-00-00 Download PDF
राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह, प्राविधिक तर्फ क्राेनाेलाेजिष्ट पदकाे विज्ञापन रद्द गरिएकाे सूचना 0 0000-00-00 2017-02-22 12:58:29 0000-00-00 Download PDF
नेपाल वन सेवाको श्रेणीविहीन पदहरुको (खुला र समावेशी) प्रतियोगितात्मक प्रयोगात्मक/लिखित परीक्षाको विज्ञापन 0 0000-00-00 2017-03-01 10:38:07 0000-00-00 Download PDF
विभिन्न सेवाका राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा साे सरह (अप्राविधिक) पदहरुको बढुवा सूचनाका साथै खुला तथा समावेशी प्रतियोगिताको विज्ञापन 0 0000-00-00 2017-03-08 08:46:37 0000-00-00 Download PDF
स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न समूह, उपसमूहका चौथो तह तथा निजामतीतर्फ विभिन्न सेवा, समूह, उपसमूहका राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक) पदहरुको बढुवाको सूचनाका साथै आ.प्र., खुला तथा समावेशी पदहरुको विज्ञापन 0 0000-00-00 2017-04-12 11:20:51 0000-00-00 Download PDF
टाइपिष्ट पदहरुमा बढुवा (आ.प्र.) को लागि अनलाइन दरखास्त फाराम भर्ने सूचना 0 0000-00-00 2017-08-16 10:58:30 0000-00-00 Download PDF
विभिन्न सेवाका राजपत्रांकित प्रथम र द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक र अप्राविधिक) तथा स्वास्थ्य सेवाका एघारौं र नवौं तहका विभिन्न पदहरुकाे वढुवा सूचनाका साथै आ.प्र., खुला र समावेशी प्रतियोगिताको विज्ञापन 0 0000-00-00 2017-10-11 10:46:32 0000-00-00 Download PDF
जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा सूचना - रा.प. प्रथम र द्वितीय श्रेणी 0 0000-00-00 2017-10-11 10:48:17 0000-00-00 Download PDF
कार्यक्षमताको मूल्यांकनद्वारा हुने वढुवा सूचना - रा.प.प्रथम र द्वितीय श्रेणी तथा स्वास्थ्य सेवाका एघाराैं र नवाैं तह 0 0000-00-00 2017-10-11 11:36:11 0000-00-00 Download PDF
आ.प्र., खुला तथा समावेशी विज्ञापन - रा.प.प्रथम र द्वितीय श्रेणी तथा स्वास्थ्य सेवाका एघाराैं र नवाैं तह 0 0000-00-00 2017-10-11 11:40:49 0000-00-00 Download PDF
नेपाल स्वास्थ्य सेवा, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट आयुर्वेद विज्ञ पदको कार्यक्षमता मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको विज्ञापन रद्द गरिएको सूचना । 0 0000-00-00 2017-11-01 11:48:24 0000-00-00 Download PDF
कृषि सेवा, ला.पो.एण्ड डे.डे. समूह, रा.प. प्रथम श्रेणी (प्रा.) को कार्यक्षमताको मूल्यांकनद्वारा हुने बढुवातर्फ थप विज्ञापन प्रकाशन गरिएको सूचना 0 0000-00-00 2017-11-01 12:05:20 0000-00-00 Download PDF
परीक्षा मिति संशोधन गरिएको (सहसचिव, उपसचिव वा सो सरह तथा एघाराैं र नवाैं तहका आ.प्र., खुला र समावेशी विज्ञापन) 0 0000-00-00 2017-11-08 11:08:00 0000-00-00 Download PDF
जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना - राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (प्राविधिक) 0 0000-00-00 2017-11-15 10:34:24 0000-00-00 Download PDF
स्वास्थ्य सेवाका सातौं तहको कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनबाट हुने समायोजनद्वारा हुने बढुवाको सूचना 0 0000-00-00 2017-11-15 10:35:40 0000-00-00 Download PDF
आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन - राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (प्राविधिक) तथा स्वास्थ्य सेवाका आठौं र सातौं तहका पदहरू 0 0000-00-00 2017-11-15 10:37:12 0000-00-00 Download PDF
17379/074-75 सातौं (खुला) मेडिकल रेकर्डर अधिकृत, स्वास्थ्य, मेडिकल रेकर्डस पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17378/074-75 सातौं (आ.ज.) जनस्वास्थ अधिकृत/इन्टोमोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्सपेक्सन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17377/074-75 सातौं (महिला) जनस्वास्थ अधिकृत/इन्टोमोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्सपेक्सन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17376/074-75 सातौं (खुला) जनस्वास्थ अधिकृत/इन्टोमोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्सपेक्सन पदको विज्ञापन 3 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17375/074-75 सातौं (आ.प्र.) जनस्वास्थ अधिकृत/इन्टोमोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्सपेक्सन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17374/074-75 सातौं (पि.क्षे.) फार्मेसी अधिकृत, स्वास्थ्य, फार्मेसी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17373/074-75 सातौं (अपाङ्ग) फार्मेसी अधिकृत, स्वास्थ्य, फार्मेसी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17372/074-75 सातौं (मधेसी) फार्मेसी अधिकृत, स्वास्थ्य, फार्मेसी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17371/074-75 सातौं (खुला) फार्मेसी अधिकृत, स्वास्थ्य, फार्मेसी पदको विज्ञापन 4 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17370/074-75 सातौं (आ.प्र.) फार्मेसी अधिकृत, स्वास्थ्य, फार्मेसी पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17369/074-75 सातौं (महिला) फिजियोथेरापिष्ट, स्वास्थ्य, फिजियोथेरापी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17368/074-75 सातौं (खुला) फिजियोथेरापिष्ट, स्वास्थ्य, फिजियोथेरापी पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17367/074-75 सातौं (आ.प्र.) फिजियोथेरापिष्ट, स्वास्थ्य, फिजियोथेरापी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17366/074-75 सातौं (पि.क्षे.) मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., जनरल मे.ल्या.टे. पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17365/074-75 सातौं (मधेसी) मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., जनरल मे.ल्या.टे. पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17364/074-75 सातौं (खुला) मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., जनरल मे.ल्या.टे. पदको विज्ञापन 4 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17363/074-75 सातौं (आ.प्र.) मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., जनरल मे.ल्या.टे. पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17362/074-75 सातौं (पि.क्षे.) स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत, स्वास्थ्य, हेल्थ एजुकेशन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17361/074-75 सातौं (मधेसी) स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत, स्वास्थ्य, हेल्थ एजुकेशन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17360/074-75 सातौं (आ.ज.) स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत, स्वास्थ्य, हेल्थ एजुकेशन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17359/074-75 सातौं (खुला) स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत, स्वास्थ्य, हेल्थ एजुकेशन पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17358/074-75 सातौं (आ.प्र.) स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत, स्वास्थ्य, हेल्थ एजुकेशन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17357/074-75 सातौं (खुला) कम्युनिटी नर्सिङ्ग अधिकृत, स्वास्थ्य, कम्युनिटी नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17356/074-75 सातौं (अपाङ्ग) नर्सिङ्ग अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17355/074-75 सातौं (दलित) नर्सिङ्ग अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17354/074-75 सातौं (मधेसी) नर्सिङ्ग अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 3 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17353/074-75 सातौं (आ.ज.) नर्सिङ्ग अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17352/074-75 सातौं (महिला) नर्सिङ्ग अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 3 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17351/074-75 सातौं (खुला) नर्सिङ्ग अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 13 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17350/074-75 सातौं (आ.प्र.) नर्सिङ्ग अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 7 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17349/074-75 आठौं (मधेसी) आयुर्वेद चिकित्सक, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17348/074-75 आठौं (आ.ज.) आयुर्वेद चिकित्सक, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17347/074-75 आठौं (महिला) आयुर्वेद चिकित्सक, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17346/074-75 आठौं (खुला) आयुर्वेद चिकित्सक, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद पदको विज्ञापन 6 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17345/074-75 आठौं (मधेसी) डेण्टल सर्जन, स्वास्थ्य, डेण्टिष्ट्री पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17344/074-75 आठौं (महिला) डेण्टल सर्जन, स्वास्थ्य, डेण्टिष्ट्री पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17343/074-75 आठौं (खुला) डेण्टल सर्जन, स्वास्थ्य, डेण्टिष्ट्री पदको विज्ञापन 4 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17342/074-75 आठौं (पि.क्षे.) मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल हेल्थ सर्भिसेज पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17341/074-75 आठौं (अपाङ्ग) मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल हेल्थ सर्भिसेज पदको विज्ञापन 6 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17340/074-75 आठौं (दलित) मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल हेल्थ सर्भिसेज पदको विज्ञापन 4 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17339/074-75 आठौं (मधेसी) मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल हेल्थ सर्भिसेज पदको विज्ञापन 12 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17338/074-75 आठौं (आ.ज.) मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल हेल्थ सर्भिसेज पदको विज्ञापन 18 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17337/074-75 आठौं (महिला) मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल हेल्थ सर्भिसेज पदको विज्ञापन 16 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17336/074-75 आठौं (खुला) मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल हेल्थ सर्भिसेज पदको विज्ञापन 52 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17335/074-75 रा.प.तृतीय (मधेसी) महिला विकास अधिकृत, विविध पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17334/074-75 रा.प.तृतीय (खुला) महिला विकास अधिकृत, विविध पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17333/074-75 रा.प.तृतीय (खुला) पुस्तकालय अधिकृत, शिक्षा, पुस्तकालय विज्ञान पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17332/074-75 रा.प.तृतीय (दलित) पुरातत्व अधिकृत, शिक्षा, पुरातत्व, पुरातत्व पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17331/074-75 रा.प.तृतीय (पि.क्षे.) विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17330/074-75 रा.प.तृतीय (अपाङ्ग) विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17329/074-75 रा.प.तृतीय (मधेसी) विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण पदको विज्ञापन 3 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17328/074-75 रा.प.तृतीय (आ.ज.) विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण पदको विज्ञापन 3 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17327/074-75 रा.प.तृतीय (महिला) विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण पदको विज्ञापन 4 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17326/074-75 रा.प.तृतीय (खुला) विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण पदको विज्ञापन 14 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17325/074-75 रा.प.तृतीय (मधेसी) अर्थशास्त्री, विविध पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17324/074-75 रा.प.तृतीय (मधेसी) कम्प्युटर इञ्जिनियर, विविध पदको विज्ञापन 3 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17323/074-75 रा.प.तृतीय (आ.ज.) कम्प्युटर इञ्जिनियर, विविध पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17322/074-75 रा.प.तृतीय (महिला) कम्प्युटर इञ्जिनियर, विविध पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17321/074-75 रा.प.तृतीय (खुला) कम्प्युटर इञ्जिनियर, विविध पदको विज्ञापन 7 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17320/074-75 रा.प.तृतीय (खुला) कम्प्युटर अधिकृत, विविध पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17319/074-75 रा.प.तृतीय (मधेसी) स.अ.अ./स.वै.अ., वन, बोटानी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17318/074-75 रा.प.तृतीय (खुला) स.अ.अ./स.वै.अ., वन, बोटानी पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17317/074-75 रा.प.तृतीय (अपाङ्ग) स.व्य.अ./स.संं.अ./स.अ., वन, नेशनल पार्कस् एण्ड वाइल्ड लाइफ पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17316/074-75 रा.प.तृतीय (आ.ज.) स.व्य.अ./स.संं.अ./स.अ., वन, नेशनल पार्कस् एण्ड वाइल्ड लाइफ पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17315/074-75 रा.प.तृतीय (महिला) स.व्य.अ./स.संं.अ./स.अ., वन, नेशनल पार्कस् एण्ड वाइल्ड लाइफ पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17314/074-75 रा.प.तृतीय (खुला) स.व्य.अ./स.संं.अ./स.अ., वन, नेशनल पार्कस् एण्ड वाइल्ड लाइफ पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17313/074-75 रा.प.तृतीय (मधेसी) सहायक भू–संरक्षण अधिकृत, वन, स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेशन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17312/074-75 रा.प.तृतीय (आ.ज.) सहायक भू–संरक्षण अधिकृत, वन, स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेशन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17311/074-75 रा.प.तृतीय (महिला) सहायक भू–संरक्षण अधिकृत, वन, स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेशन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17310/074-75 रा.प.तृतीय (खुला) सहायक भू–संरक्षण अधिकृत, वन, स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेशन पदको विज्ञापन 4 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17309/074-75 रा.प.तृतीय (महिला) सर्भेक्षण अधिकृत/अनुसन्धान अधिकृत, वन, फरेष्ट रिसर्च पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17308/074-75 रा.प.तृतीय (पि.क्षे.) सहायक वन अधिकृत, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17307/074-75 रा.प.तृतीय (अपाङ्ग) सहायक वन अधिकृत, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17306/074-75 रा.प.तृतीय (दलित) सहायक वन अधिकृत, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17305/074-75 रा.प.तृतीय (मधेसी) सहायक वन अधिकृत, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 5 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17304/074-75 रा.प.तृतीय (आ.ज.) सहायक वन अधिकृत, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 6 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17303/074-75 रा.प.तृतीय (महिला) सहायक वन अधिकृत, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 8 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17302/074-75 रा.प.तृतीय (खुला) सहायक वन अधिकृत, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 27 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17301/074-75 रा.प.तृतीय (पि.क्षे.) खाद्य अनुसन्धान अधिकृत, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि. पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17300/074-75 रा.प.तृतीय (आ.ज.) खाद्य अनुसन्धान अधिकृत, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि. पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17299/074-75 रा.प.तृतीय (खुला) खाद्य अनुसन्धान अधिकृत, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि. पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17298/074-75 रा.प.तृतीय (पि.क्षे.) पशु चिकित्सक, कृषि, भेटेरिनरी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17297/074-75 रा.प.तृतीय (दलित) पशु चिकित्सक, कृषि, भेटेरिनरी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17296/074-75 रा.प.तृतीय (मधेसी) पशु चिकित्सक, कृषि, भेटेरिनरी पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17295/074-75 रा.प.तृतीय (आ.ज.) पशु चिकित्सक, कृषि, भेटेरिनरी पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17294/074-75 रा.प.तृतीय (महिला) पशु चिकित्सक, कृषि, भेटेरिनरी पदको विज्ञापन 3 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17293/074-75 रा.प.तृतीय (खुला) पशु चिकित्सक, कृषि, भेटेरिनरी पदको विज्ञापन 9 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17292/074-75 रा.प.तृतीय (अपाङ्ग) पशु विकास अधिकृत, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे. पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17291/074-75 रा.प.तृतीय (दलित) पशु विकास अधिकृत, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे. पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17290/074-75 रा.प.तृतीय (मधेसी) पशु विकास अधिकृत, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे. पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17289/074-75 रा.प.तृतीय (आ.ज.) पशु विकास अधिकृत, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे. पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17288/074-75 रा.प.तृतीय (महिला) पशु विकास अधिकृत, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे. पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17287/074-75 रा.प.तृतीय (खुला) पशु विकास अधिकृत, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे. पदको विज्ञापन 8 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17286/074-75 रा.प.तृतीय (पि.क्षे.) मत्स्य विकास अधिकृत, कृषि, मत्स्य पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17285/074-75 रा.प.तृतीय (मधेसी) मत्स्य विकास अधिकृत, कृषि, मत्स्य पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17284/074-75 रा.प.तृतीय (आ.ज.) मत्स्य विकास अधिकृत, कृषि, मत्स्य पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17283/074-75 रा.प.तृतीय (महिला) मत्स्य विकास अधिकृत, कृषि, मत्स्य पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17282/074-75 रा.प.तृतीय (खुला) मत्स्य विकास अधिकृत, कृषि, मत्स्य पदको विज्ञापन 5 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17281/074-75 रा.प.तृतीय (खुला) माटो विज्ञ, कृषि, माटो विज्ञान पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17280/074-75 रा.प.तृतीय (अपाङ्ग) योजना अधिकृत, कृषि, एगृ.इको. मार्केटिङ्ग एण्ड स्टाटिस्टिक्स पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17279/074-75 रा.प.तृतीय (दलित) योजना अधिकृत, कृषि, एगृ.इको. मार्केटिङ्ग एण्ड स्टाटिस्टिक्स पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17278/074-75 रा.प.तृतीय (मधेसी) योजना अधिकृत, कृषि, एगृ.इको. मार्केटिङ्ग एण्ड स्टाटिस्टिक्स पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17277/074-75 रा.प.तृतीय (आ.ज.) योजना अधिकृत, कृषि, एगृ.इको. मार्केटिङ्ग एण्ड स्टाटिस्टिक्स पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17276/074-75 रा.प.तृतीय (महिला) योजना अधिकृत, कृषि, एगृ.इको. मार्केटिङ्ग एण्ड स्टाटिस्टिक्स पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17275/074-75 रा.प.तृतीय (खुला) योजना अधिकृत, कृषि, एगृ.इको. मार्केटिङ्ग एण्ड स्टाटिस्टिक्स पदको विज्ञापन 8 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17274/074-75 रा.प.तृतीय (दलित) बाली संरक्षण अधिकृत, कृषि, बाली संरक्षण पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17273/074-75 रा.प.तृतीय (मधेसी) बाली संरक्षण अधिकृत, कृषि, बाली संरक्षण पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17272/074-75 रा.प.तृतीय (आ.ज.) बाली संरक्षण अधिकृत, कृषि, बाली संरक्षण पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17271/074-75 रा.प.तृतीय (महिला) बाली संरक्षण अधिकृत, कृषि, बाली संरक्षण पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17270/074-75 रा.प.तृतीय (खुला) बाली संरक्षण अधिकृत, कृषि, बाली संरक्षण पदको विज्ञापन 8 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17269/074-75 रा.प.तृतीय (मधेसी) बाली विकास अधिकृत, कृषि, बाली विकास पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17268/074-75 रा.प.तृतीय (महिला) बाली विकास अधिकृत, कृषि, बाली विकास पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17267/074-75 रा.प.तृतीय (खुला) बाली विकास अधिकृत, कृषि, बाली विकास पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17266/074-75 रा.प.तृतीय (दलित) बागवानी विकास अधिकृत, कृषि, बागवानी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17265/074-75 रा.प.तृतीय (मधेसी) बागवानी विकास अधिकृत, कृषि, बागवानी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17264/074-75 रा.प.तृतीय (आ.ज.) बागवानी विकास अधिकृत, कृषि, बागवानी पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17263/074-75 रा.प.तृतीय (महिला) बागवानी विकास अधिकृत, कृषि, बागवानी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17262/074-75 रा.प.तृतीय (खुला) बागवानी विकास अधिकृत, कृषि, बागवानी पदको विज्ञापन 7 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17261/074-75 रा.प.तृतीय (पि.क्षे.) कृषि प्रसार अधिकृत, कृषि, कृषि प्रसार पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17260/074-75 रा.प.तृतीय (दलित) कृषि प्रसार अधिकृत, कृषि, कृषि प्रसार पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17259/074-75 रा.प.तृतीय (मधेसी) कृषि प्रसार अधिकृत, कृषि, कृषि प्रसार पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17258/074-75 रा.प.तृतीय (आ.ज.) कृषि प्रसार अधिकृत, कृषि, कृषि प्रसार पदको विज्ञापन 3 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17257/074-75 रा.प.तृतीय (महिला) कृषि प्रसार अधिकृत, कृषि, कृषि प्रसार पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17256/074-75 रा.प.तृतीय (खुला) कृषि प्रसार अधिकृत, कृषि, कृषि प्रसार पदको विज्ञापन 11 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17255/074-75 रा.प.तृतीय (अपाङ्ग) इञ्जिनियर, इञ्जि., एगृ. इरिगेशन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17254/074-75 रा.प.तृतीय (दलित) इञ्जिनियर, इञ्जि., एगृ. इरिगेशन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17253/074-75 रा.प.तृतीय (मधेसी) इञ्जिनियर, इञ्जि., एगृ. इरिगेशन पदको विज्ञापन 3 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17252/074-75 रा.प.तृतीय (आ.ज.) इञ्जिनियर, इञ्जि., एगृ. इरिगेशन पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17251/074-75 रा.प.तृतीय (महिला) इञ्जिनियर, इञ्जि., एगृ. इरिगेशन पदको विज्ञापन 4 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17250/074-75 रा.प.तृतीय (खुला) इञ्जिनियर, इञ्जि., एगृ. इरिगेशन पदको विज्ञापन 13 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17249/074-75 रा.प.तृतीय (खुला) केमिष्ट/सहायक वैज्ञानिक अधिकृत/सहायक अनुसन्धान अधिकृत, इञ्जि., केमिष्ट्री पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17248/074-75 रा.प.तृतीय (अपाङ्ग) नापी अधिकृत, इञ्जि., सर्भे पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17247/074-75 रा.प.तृतीय (दलित) नापी अधिकृत, इञ्जि., सर्भे पदको विज्ञापन 3 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17246/074-75 रा.प.तृतीय (मधेसी) नापी अधिकृत, इञ्जि., सर्भे पदको विज्ञापन 5 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17245/074-75 रा.प.तृतीय (आ.ज.) नापी अधिकृत, इञ्जि., सर्भे पदको विज्ञापन 4 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17244/074-75 रा.प.तृतीय (महिला) नापी अधिकृत, इञ्जि., सर्भे पदको विज्ञापन 5 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17243/074-75 रा.प.तृतीय (खुला) नापी अधिकृत, इञ्जि., सर्भे पदको विज्ञापन 11 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17242/074-75 रा.प.तृतीय (मधेसी) एयर ट्राफिक कन्ट्रोल अफिसर, इञ्जि., सि.ए.अ.ई., सि.ए.अ. पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17241/074-75 रा.प.तृतीय (दलित) इञ्जिनियरिङ्ग जियोलोजिष्ट, इञ्जि., जियोलोजी, इञ्जि.जियोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17240/074-75 रा.प.तृतीय (मधेसी) इञ्जिनियरिङ्ग जियोलोजिष्ट, इञ्जि., जियोलोजी, इञ्जि.जियोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17239/074-75 रा.प.तृतीय (पि.क्षे.) हाइड्रोजियोलोजिष्ट, इञ्जि., जियोलोजी, हाइड्रोजियोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17238/074-75 रा.प.तृतीय (मधेसी) हाइड्रोजियोलोजिष्ट, इञ्जि., जियोलोजी, हाइड्रोजियोलोजी पदको विज्ञापन 3 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17237/074-75 रा.प.तृतीय (मधेसी) जियोकेमिष्ट/भू–गर्भविद/जियोफिजिसिष्ट/रिसर्च अफिसर/ मिनरलोजिष्ट, इञ्जि., जियोलोजी, जनरल जियोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17236/074-75 रा.प.तृतीय (खुला) जियोकेमिष्ट/भू–गर्भविद/जियोफिजिसिष्ट/रिसर्च अफिसर/ मिनरलोजिष्ट, इञ्जि., जियोलोजी, जनरल जियोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17235/074-75 रा.प.तृतीय (अपाङ्ग) मेटेरियोलोजिष्ट., इञ्जि., मेटेरियोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17234/074-75 रा.प.तृतीय (खुला) निरीक्षक, इञ्जि., मेट्रोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17233/074-75 रा.प.तृतीय (खुला) केमिकल इञ्जिनियर, इञ्जि., केमिकल पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17232/074-75 रा.प.तृतीय (मधेसी) माइनिङ्ग इञ्जिनियर, इञ्जि., माइनिङ्ग इञ्जि. पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17231/074-75 रा.प.तृतीय (महिला) माइनिङ्ग इञ्जिनियर, इञ्जि., माइनिङ्ग इञ्जि. पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17230/074-75 रा.प.तृतीय (खुला) माइनिङ्ग इञ्जिनियर, इञ्जि., माइनिङ्ग इञ्जि. पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17229/074-75 रा.प.तृतीय (दलित) मेकानिकल इञ्जिनियर, इञ्जि., मेकानिकल, जनरल मेकानिकल पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17228/074-75 रा.प.तृतीय (आ.ज.) मेकानिकल इञ्जिनियर, इञ्जि., मेकानिकल, जनरल मेकानिकल पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17227/074-75 रा.प.तृतीय (खुला) मेकानिकल इञ्जिनियर, इञ्जि., मेकानिकल, जनरल मेकानिकल पदको विज्ञापन 3 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17226/074-75 रा.प.तृतीय (पि.क्षे.) इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियर, इञ्जि., इलेक्ट्रिकल, जनरल इलेक्ट्रिकल पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17225/074-75 रा.प.तृतीय (खुला) इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियर, इञ्जि., इलेक्ट्रिकल, जनरल इलेक्ट्रिकल पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17224/074-75 रा.प.तृतीय (महिला) हाईड्रोलोजिष्ट इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाईड्रोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17223/074-75 रा.प.तृतीय (खुला) हाईड्रोलोजिष्ट इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाईड्रोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17222/074-75 रा.प.तृतीय (आ.ज.) इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइड्रोपावर पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17221/074-75 रा.प.तृतीय (महिला) इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइड्रोपावर पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17220/074-75 रा.प.तृतीय (खुला) इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइड्रोपावर पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17219/074-75 रा.प.तृतीय (अपाङ्ग) इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17218/074-75 रा.प.तृतीय (दलित) इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17217/074-75 रा.प.तृतीय (मधेसी) इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17216/074-75 रा.प.तृतीय (आ.ज.) इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17215/074-75 रा.प.तृतीय (महिला) इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17214/074-75 रा.प.तृतीय (खुला) इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट पदको विज्ञापन 9 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17213/074-75 रा.प.तृतीय (दलित) इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17212/074-75 रा.प.तृतीय (मधेसी) इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17211/074-75 रा.प.तृतीय (आ.ज.) इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी पदको विज्ञापन 3 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17210/074-75 रा.प.तृतीय (महिला) इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17209/074-75 रा.प.तृतीय (खुला) इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी पदको विज्ञापन 9 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17208/074-75 रा.प.तृतीय (दलित) इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17207/074-75 रा.प.तृतीय (मधेसी) इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17206/074-75 रा.प.तृतीय (आ.ज.) इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17205/074-75 रा.प.तृतीय (महिला) इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17204/074-75 रा.प.तृतीय (खुला) इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे पदको विज्ञापन 8 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17203/074-75 रा.प.तृतीय (अपाङ्ग) इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, जनरल पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17202/074-75 रा.प.तृतीय (मधेसी) इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, जनरल पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17201/074-75 रा.प.तृतीय (आ.ज.) इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, जनरल पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17200/074-75 रा.प.तृतीय (महिला) इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, जनरल पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17199/074-75 रा.प.तृतीय (खुला) इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, जनरल पदको विज्ञापन 5 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17198/074-75 रा.प.तृतीय (मधेसी) तथ्याङ्क अधिकृत, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17197/074-75 रा.प.तृतीय (महिला) तथ्याङ्क अधिकृत, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17196/074-75 रा.प.तृतीय (खुला) तथ्याङ्क अधिकृत, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क पदको विज्ञापन 3 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17195/074-75 नवौं (आ.प्र.) उपप्रमुख फिजियोथेरापिष्ट, स्वास्थ्य, फिजियोथेरापी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17194/074-75 नवौं (खुला) उपस्वास्थ्य प्रशासक, स्वास्थ्य, एकीकृत चिकित्सा पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17193/074-75 नवौं (खुला) औषधि व्यवस्थापक, स्वास्थ्य, फार्मेसी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17192/074-75 नवौं (आ.प्र.) औषधि व्यवस्थापक, स्वास्थ्य, फार्मेसी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17191/074-75 नवौं (आ.प्र.) जनस्वास्थ्य प्रशासक, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्सपेक्सन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17190/074-75 नवौं (आ.ज.) उपप्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., ज.मे.ल्या.टे. पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17189/074-75 नवौं (आ.प्र.) उपप्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., ज.मे.ल्या.टे. पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17188/074-75 नवौं (आ.प्र.) कन्सल्टेण्ट स्त्रीरोग तथा प्रसूति चिकित्सक, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, स्त्रीरोग तथा प्रसूति पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17187/074-75 नवौं (आ.प्र.) कन्सल्टेण्ट शालाक्य चिकित्सक, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, शालाक्य पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17186/074-75 नवौं (खुला) कन्सल्टेण्ट शल्य चिकित्सक, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, शल्य तथा संज्ञाहरण पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17185/074-75 नवौं (आ.प्र.) कन्सल्टेण्ट भेषज विज्ञ, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, भेषज पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17184/074-75 नवौं (खुला) कन्सल्टेण्ट आयुर्वेद विज्ञ, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17183/074-75 नवौं (आ.प्र.) कन्सल्टेण्ट आयुर्वेद विज्ञ, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17182/074-75 नवौं (आ.प्र.) कन्सल्टेण्ट अर्थोडौण्टिष्ट, स्वास्थ्य, डेन्टिष्ट्री, अर्थोडौण्टिष्ट पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17181/074-75 नवौं (आ.प्र.) कन्सल्टेण्ट पेरियोडौण्टिष्ट, स्वास्थ्य, डेन्टिष्ट्री, पेरियोडौण्टिष्ट पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17180/074-75 नवौं (आ.प्र.) कन्सल्टेण्ट इण्डोडौण्टिष्ट, स्वास्थ्य, डेन्टिष्ट्री, इण्डोडौण्टिष्ट पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17179/074-75 नवौं (आ.ज.) कन्सल्टेण्ट डेण्टल सर्जन, स्वास्थ्य, डेण्टिष्ट्री, जनरल डेण्टल पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17178/074-75 नवौं (आ.प्र.) कन्सल्टेण्ट डेण्टल सर्जन, स्वास्थ्य, डेण्टिष्ट्री, जनरल डेण्टल पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17177/074-75 नवौं (महिला) अस्पताल नर्सिङ्ग प्रशासक, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17176/074-75 नवौं (खुला) अस्पताल नर्सिङ्ग प्रशासक, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17175/074-75 नवौं (आ.प्र.) अस्पताल नर्सिङ्ग प्रशासक, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 3 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17174/074-75 नवौं (खुला) कन्सल्टेण्ट बायोकेमिष्ट, स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, बायोकेमिष्ट्री पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17173/074-75 नवौं (खुला) कन्सल्टेण्ट हेमाटोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, हेमाटोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17172/074-75 नवौं (आ.प्र.) कन्सल्टेण्ट माइक्रोबायोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, माइक्रोबायोलोजी (ब्याक्ट्रियोलोजी) पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17171/074-75 नवौं (खुला) कन्सल्टेण्ट हिष्टोप्याथोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, हिष्टोप्याथोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17170/074-75 नवौं (दलित) कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, जनरल प्याथोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17169/074-75 नवौं (मधेसी) कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, जनरल प्याथोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17168/074-75 नवौं (आ.ज.) कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, जनरल प्याथोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17167/074-75 नवौं (आ.प्र.) कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, जनरल प्याथोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17166/074-75 नवौं (मधेसी) कन्सल्टेण्ट मेडिकल जनरलिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिकल जनरलिष्ट पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17165/074-75 नवौं (आ.ज.) कन्सल्टेण्ट मेडिकल जनरलिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिकल जनरलिष्ट पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17164/074-75 नवौं (महिला) कन्सल्टेण्ट मेडिकल जनरलिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिकल जनरलिष्ट पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17163/074-75 नवौं (खुला) कन्सल्टेण्ट मेडिकल जनरलिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिकल जनरलिष्ट पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17162/074-75 नवौं (आ.प्र.) कन्सल्टेण्ट मेडिकल जनरलिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिकल जनरलिष्ट पदको विज्ञापन 3 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17161/074-75 नवौं (दलित) मेडिकल सुपरिन्टेण्डेण्ट, स्वास्थ्य, ज.हे.स. पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17160/074-75 नवौं (मधेसी) मेडिकल सुपरिन्टेण्डेण्ट, स्वास्थ्य, ज.हे.स. पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17159/074-75 नवौं (महिला) मेडिकल सुपरिन्टेण्डेण्ट, स्वास्थ्य, ज.हे.स. पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17158/074-75 नवौं (खुला) मेडिकल सुपरिन्टेण्डेण्ट, स्वास्थ्य, ज.हे.स. पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17157/074-75 नवौं (आ.प्र.) मेडिकल सुपरिन्टेण्डेण्ट, स्वास्थ्य, ज.हे.स. पदको विज्ञापन 4 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17156/074-75 नवौं (मधेसी) उपस्वास्थ्य प्रशासक, स्वास्थ्य, प.हे.ए. पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17155/074-75 नवौं (खुला) उपस्वास्थ्य प्रशासक, स्वास्थ्य, प.हे.ए. पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17154/074-75 नवौं (आ.प्र.) उपस्वास्थ्य प्रशासक, स्वास्थ्य, प.हे.ए. पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17153/074-75 नवौं (आ.ज.) कन्सल्टेण्ट अब्स्टेट्रिक्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, अब्स्टे«टिक्स तथा गाइनोकोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17152/074-75 नवौं (महिला) कन्सल्टेण्ट अब्स्टेट्रिक्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, अब्स्टे«टिक्स तथा गाइनोकोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17151/074-75 नवौं (खुला) कन्सल्टेण्ट अब्स्टेट्रिक्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, अब्स्टे«टिक्स तथा गाइनोकोलोजी पदको विज्ञापन 3 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17150/074-75 नवौं (आ.प्र.) कन्सल्टेण्ट अब्स्टेट्रिक्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, अब्स्टे«टिक्स तथा गाइनोकोलोजी पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17149/074-75 नवौं (दलित) कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, एनेस्थेसियोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17148/074-75 नवौं (मधेसी) कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, एनेस्थेसियोलोजी पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17147/074-75 नवौं (महिला) कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, एनेस्थेसियोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17146/074-75 नवौं (खुला) कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, एनेस्थेसियोलोजी पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17145/074-75 नवौं (आ.प्र.) कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, एनेस्थेसियोलोजी पदको विज्ञापन 8 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17144/074-75 नवौं (दलित) कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन, स्वास्थ्य, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17143/074-75 नवौं (मधेसी) कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन, स्वास्थ्य, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17142/074-75 नवौं (आ.प्र.) कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन, स्वास्थ्य, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17141/074-75 नवौं (महिला) कन्सल्टेण्ट निओनेटोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक्स, निओनेटोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17140/074-75 नवौं (आ.प्र.) कन्सल्टेण्ट निओनेटोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक्स, निओनेटोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17139/074-75 नवौं (दलित) कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिसियन, स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक्स, पेडियाट्रिक मेडिसिन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17138/074-75 नवौं (मधेसी) कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिसियन, स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक्स, पेडियाट्रिक मेडिसिन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17137/074-75 नवौं (आ.ज.) कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिसियन, स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक्स, पेडियाट्रिक मेडिसिन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17136/074-75 नवौं (महिला) कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिसियन, स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक्स, पेडियाट्रिक मेडिसिन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17135/074-75 नवौं (खुला) कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिसियन, स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक्स, पेडियाट्रिक मेडिसिन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17134/074-75 नवौं (आ.प्र.) कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिसियन, स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक्स, पेडियाट्रिक मेडिसिन पदको विज्ञापन 4 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17133/074-75 नवौं (मधेसी) कन्सल्टेण्ट साइक्याट्रिष्ट, स्वास्थ्य, साइक्याट्री पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17132/074-75 नवौं (खुला) कन्सल्टेण्ट साइक्याट्रिष्ट, स्वास्थ्य, साइक्याट्री पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17131/074-75 नवौं (आ.प्र.) कन्सल्टेण्ट साइक्याट्रिष्ट, स्वास्थ्य, साइक्याट्री पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17130/074-75 नवौं (खुला) कन्सल्टेण्ट डर्माटोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, डर्माटोलोजी, लेप्रोलोजी, भेनरल डिजिज पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17129/074-75 नवौं (आ.प्र.) कन्सल्टेण्ट डर्माटोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, डर्माटोलोजी, लेप्रोेलोजी, भेनरल डिजिज पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17128/074-75 नवौं (दलित) कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, रेडियोलोजी, रेडियोडाइग्नोसिस पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17127/074-75 नवौं (मधेसी) कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, रेडियोलोजी, रेडियोडाइग्नोसिस पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17126/074-75 नवौं (आ.ज.) कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, रेडियोलोजी, रेडियोडाइग्नोसिस पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17125/074-75 नवौं (महिला) कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, रेडियोलोजी, रेडियोडाइग्नोसिस पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17124/074-75 नवौं (खुला) कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, रेडियोलोजी, रेडियोडाइग्नोसिस पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17123/074-75 नवौं (आ.प्र.) कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, रेडियोलोजी, रेडियोडाइग्नोसिस पदको विज्ञापन 6 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17122/074-75 नवौं (दलित) कन्सल्टेण्ट अर्थोपेडिक सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, अर्थोपेडिक सर्जरी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17121/074-75 नवौं (खुला) कन्सल्टेण्ट अर्थोपेडिक सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, अर्थोपेडिक सर्जरी पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17120/074-75 नवौं (आ.प्र.) कन्सल्टेण्ट अर्थोपेडिक सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, अर्थोपेडिक सर्जरी पदको विज्ञापन 4 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17119/074-75 नवौं (महिला) कन्सल्टेण्ट न्यूरो सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, न्यूरो सर्जरी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17118/074-75 नवौं (आ.प्र.) कन्सल्टेण्ट न्यूरो सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, न्यूरो सर्जरी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17117/074-75 नवौं (महिला) कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रोइन्टेरोलोजिकल सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, ग्याष्ट्रोइन्टेरोलोजिकल सर्जरी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17116/074-75 नवौं (खुला) कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रोइन्टेरोलोजिकल सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, ग्याष्ट्रोइन्टेरोलोजिकल सर्जरी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17115/074-75 नवौं (महिला) कन्सल्टेण्ट युरो सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, यूरो सर्जरी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17114/074-75 नवौं (आ.प्र.) कन्सल्टेण्ट युरो सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, यूरो सर्जरी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17113/074-75 नवौं (महिला) कन्सल्टेण्ट कार्डियोथोरासिक सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, कार्डियोथोरासिक सर्जरी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17112/074-75 नवौं (आ.प्र.) कन्सल्टेण्ट कार्डियोथोरासिक सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, कार्डियोथोरासिक सर्जरी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17111/074-75 नवौं (दलित) कन्सल्टेण्ट सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, जनरल सर्जरी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17110/074-75 नवौं (आ.ज.) कन्सल्टेण्ट सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, जनरल सर्जरी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17109/074-75 नवौं (खुला) कन्सल्टेण्ट सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, जनरल सर्जरी पदको विज्ञापन 3 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17108/074-75 नवौं (आ.प्र.) कन्सल्टेण्ट सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, जनरल सर्जरी पदको विज्ञापन 3 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17107/074-75 नवौं (महिला) फरेन्सिक मेडिसिन अधिकृत, स्वास्थ्य, मेडिसिन, फरेन्सिक मेडिसिन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17106/074-75 नवौं (खुला) कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रोइन्टेरोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, ग्यास्ट्रोइन्टोरोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17105/074-75 नवौं (आ.प्र.) कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रोइन्टेरोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, ग्यास्ट्रोइन्टोरोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17104/074-75 नवौं (महिला) कन्सल्टेण्ट चेष्ट डिजिज फिजिसियन, स्वास्थ्य, मेडिसिन, चेष्ट डिजिजेज पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17103/074-75 नवौं (आ.प्र.) कन्सल्टेण्ट ट्रपिकल मेडिसिन फिजिसियन, स्वास्थ्य, मेडिसिन, ट्रपिकल मेडिसिन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17102/074-75 नवौं (खुला) कन्सल्टेण्ट कार्डियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, कार्डियोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17101/074-75 नवौं (आ.प्र.) कन्सल्टेण्ट कार्डियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, कार्डियोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17100/074-75 नवौं (महिला) कन्सल्टेण्ट न्यूरोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, न्यूरोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17099/074-75 नवौं (खुला) कन्सल्टेण्ट न्यूरोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, न्यूरोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17098/074-75 नवौं (महिला) कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, नेफ्रोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17097/074-75 नवौं (आ.प्र.) कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, नेफ्रोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17096/074-75 नवौं (दलित) कन्सल्टेण्ट जनरल फिजिसियन, स्वास्थ्य, मेडिसिन, जनरल मेडिसिन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17095/074-75 नवौं (आ.ज.) कन्सल्टेण्ट जनरल फिजिसियन, स्वास्थ्य, मेडिसिन, जनरल मेडिसिन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17094/074-75 नवौं (महिला) कन्सल्टेण्ट जनरल फिजिसियन, स्वास्थ्य, मेडिसिन, जनरल मेडिसिन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17093/074-75 नवौं (खुला ) कन्सल्टेण्ट जनरल फिजिसियन, स्वास्थ्य, मेडिसिन, जनरल मेडिसिन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17092/074-75 नवौं (आ.प्र.) कन्सल्टेण्ट जनरल फिजिसियन, स्वास्थ्य, मेडिसिन, जनरल मेडिसिन पदको विज्ञापन 4 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17091/074-75 रा.प.द्वितीय (अपाङ्ग) शिक्षा, शिक्षा प्रशासन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17090/074-75 रा.प.द्वितीय (महिला) शिक्षा, शिक्षा प्रशासन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17089/074-75 रा.प.द्वितीय (खुला) शिक्षा, शिक्षा प्रशासन पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17088/074-75 रा.प.द्वितीय (आ.प्र.) शिक्षा, शिक्षा प्रशासन पदको विज्ञापन 6 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17087/074-75 रा.प.द्वितीय (महिला) विविध,  प्रमुख महिला विकास अधिकृत पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17086/074-75 रा.प.द्वितीय (आ.प्र.) वन, वोटानी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17085/074-75 रा.प.द्वितीय (आ.प्र.) वन, स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेशन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17084/074-75 रा.प.द्वितीय (महिला) वन, फरेष्ट रिसर्च पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17083/074-75 रा.प.द्वितीय (महिला) वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17082/074-75 रा.प.द्वितीय (खुला) वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17081/074-75 रा.प.द्वितीय (आ.प्र.) वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 4 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17080/074-75 रा.प.द्वितीय (आ.प्र.) कृषि, खा.पो.तथा गु.नि. पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17079/074-75 रा.प.द्वितीय (आ.प्र.) कृषि, कृषि इञ्जि. पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17078/074-75 रा.प.द्वितीय (मधेसी) कृषि, भेटेरिनरी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17077/074-75 रा.प.द्वितीय (आ.प्र.) कृषि, भेटेरिनरी पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17076/074-75 रा.प.द्वितीय (आ.प्र.) कृषि, माटो विज्ञान पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17075/074-75 रा.प.द्वितीय (आ.प्र.) कृषि, एगृ.इको. मार्केटिङ्ग एण्ड स्टाटिष्टिक्स पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17074/074-75 रा.प.द्वितीय (मधेसी) कृषि, बाली संरक्षण पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17073/074-75 रा.प.द्वितीय (आ.प्र.) कृषि, बाली संरक्षण पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17072/074-75 रा.प.द्वितीय (खुला) कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे. पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17071/074-75 रा.प.द्वितीय (आ.प्र.) कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे. पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17070/074-75 रा.प.द्वितीय (महिला) कृषि, मत्स्य पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17069/074-75 रा.प.द्वितीय (आ.प्र.) कृषि, बागवानी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17068/074-75 रा.प.द्वितीय (दलित) कृषि, कृषि प्रसार पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17067/074-75 रा.प.द्वितीय (दलित) इञ्जिनियरिङ्ग, सर्भे पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17066/074-75 रा.प.द्वितीय (आ.प्र.) इञ्जिनियरिङ्ग, सर्भे पदको विज्ञापन 3 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17065/074-75 रा.प.द्वितीय (आ.प्र.) इञ्जिनियरिङ्ग, जियोलोजी, जनरल जियोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17064/074-75 रा.प.द्वितीय (आ.प्र.) इञ्जिनियरिङ्ग, मेटेरियोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17063/074-75 रा.प.द्वितीय (आ.प्र.) इञ्जिनियरिङ्ग, मेटालर्जिकल पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17062/074-75 रा.प.द्वितीय (खुला) इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइड्रोपावर पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17061/074-75 रा.प.द्वितीय (आ.प्र.) इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइड्रोपावर पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17060/074-75 रा.प.द्वितीय (मधेसी) इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल इरिगेशन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17059/074-75 रा.प.द्वितीय (खुला) इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल इरिगेशन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17058/074-75 रा.प.द्वितीय (आ.प्र.) इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल इरिगेशन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17057/074-75 रा.प.द्वितीय (आ.प्र.) इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, वि.एण्ड.आ. पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17056/074-75 रा.प.द्वितीय (दलित) इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, स्यानिटरी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17055/074-75 रा.प.द्वितीय (खुला) इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, स्यानिटरी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17054/074-75 रा.प.द्वितीय (आ.प्र.) इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, स्यानिटरी पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17053/074-75 रा.प.द्वितीय (आ.प्र.) इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइवे पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17052/074-75 रा.प.द्वितीय (खुला) इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, जनरल पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17051/074-75 रा.प.द्वितीय (आ.प्र.) इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, जनरल पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17050/074-75 रा.प.द्वितीय (महिला) आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17049/074-75 रा.प.द्वितीय (खुला) आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16529/074-75 रा.प.द्वितीय (मधेसी) व्यवस्थापिका–संसद पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16528/074-75 रा.प.द्वितीय (दलित) लेखापरीक्षण पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16527/074-75 रा.प.द्वितीय (अपाङ्ग) प्रशासन, राजश्व पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16526/074-75 रा.प.द्वितीय (खुला) प्रशासन, राजश्व पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16525/074-75 रा.प.द्वितीय (अपाङ्ग) प्रशासन, लेखा पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16524/074-75 रा.प.द्वितीय (खुला) प्रशासन, लेखा पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16523/074-75 रा.प.द्वितीय (दलित) प्रशासन, सामान्य प्रशासन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16522/074-75 रा.प.द्वितीय (मधेसी) प्रशासन, सामान्य प्रशासन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16521/074-75 रा.प.द्वितीय (आ.ज.) प्रशासन, सामान्य प्रशासन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16520/074-75 रा.प.द्वितीय (महिला) प्रशासन, सामान्य प्रशासन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16519/074-75 रा.प.द्वितीय (खुला) प्रशासन, सामान्य प्रशासन पदको विज्ञापन 5 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16518/074-75 रा.प.द्वितीय (खुला) परराष्ट्र पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16517/074-75 रा.प.द्वितीय (खुला) न्याय, सरकारी वकिल पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16516/074-75 रा.प.द्वितीय (अपाङ्ग) न्याय, न्याय पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16515/074-75 रा.प.द्वितीय (आ.प्र.) व्यवस्थापिका–संसद पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16514/074-75 रा.प.द्वितीय (आ.प्र.) लेखापरीक्षण पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16513/074-75 रा.प.द्वितीय (आ.प्र.) प्रशासन, राजश्व पदको विज्ञापन 3 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16512/074-75 रा.प.द्वितीय (आ.प्र.) प्रशासन, लेखा पदको विज्ञापन 3 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16511/074-75 रा.प.द्वितीय (आ.प्र.) प्रशासन, सामान्य प्रशासन पदको विज्ञापन 18 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16510/074-75 रा.प.द्वितीय (आ.प्र.) न्याय, सरकारी वकिल पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16509/074-75 रा.प.द्वितीय (आ.प्र.) न्याय, न्याय पदको विज्ञापन 3 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17048/074-75 एघारौं (आ.प्र.) प्रमुख कम्युनिटी नर्सिङ्ग प्रशासक, स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17047/074-75 एघारौं (खुला) निर्देशक/प्रमुख स्वास्थ्य प्रशासक, स्वास्थ्य, एकीकृत चिकित्सा पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17046/074-75 एघारौं (आ.प्र.) प्रमुख स्वाथ्य शिक्षा प्रशासक, स्वास्थ्य, हेल्थ एजुकेशन पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17045/074-75 एघारौं (आ.ज.) प्रमुख कन्सल्टेण्ट आयुर्वेद विज्ञ, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17044/074-75 एघारौं (आ.प्र.) प्रमुख कन्सल्टेण्ट डेण्टल सर्जन, स्वास्थ्य, डेण्टिष्ट्री, जनरल डेण्टल पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17043/074-75 एघारौं (आ.प्र.) प्रमुख अस्पताल नर्सिङ्ग प्रशासक, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17042/074-75 एघारौं (आ.प्र.) प्रमुख कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, जनरल प्याथोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17041/074-75 एघारौं (खुला) प्रमुख कन्सल्टेण्ट मेडिकल जनरलिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिकल जनरलिष्ट पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17040/074-75 एघारौं (आ.प्र.) प्रमुख कन्सल्टेण्ट मेडिकल जनरलिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिकल जनरलिष्ट पदको विज्ञापन 3 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17039/074-75 एघारौं (आ.ज.) प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेण्ट, स्वास्थ्य, ज.हे.स. पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17038/074-75 एघारौं (आ.प्र.) प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेण्ट, स्वास्थ्य, ज.हे.स. पदको विज्ञापन 4 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17037/074-75 एघारौं (खुला) निर्देशक/क्षेत्रीय निर्देशक, स्वास्थ्य, प.हे.ए. पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17036/074-75 एघारौं (आ.प्र.) निर्देशक/क्षेत्रीय निर्देशक, स्वास्थ्य, प.हे.ए. पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17035/074-75 एघारौं (खुला) प्रमुख कन्सल्टेण्ट अब्स्टेट्रिक्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, अब्स्टेट्रिक्स तथा गाइनोकोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17034/074-75 एघारौं (आ.प्र.) प्रमुख कन्सल्टेण्ट अब्स्टेट्रिक्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, अब्स्टेट्रिक्स तथा गाइनोकोलोजी पदको विज्ञापन 3 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17033/074-75 एघारौं (खुला) प्रमुख कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, एनेस्थेसियोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17032/074-75 एघारौं (आ.प्र.) प्रमुख कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, एनेस्थेसियोलोजी पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17031/074-75 एघारौं (महिला) प्रमुख कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन, स्वास्थ्य, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17030/074-75 एघारौं (आ.प्र.) प्रमुख कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन, स्वास्थ्य, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17029/074-75 एघारौं (आ.ज.) प्रमुख कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिसियन, स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक्स, पेडियाट्रिक मेडिसिन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17028/074-75 एघारौं (आ.प्र.) प्रमुख कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिसियन, स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक्स, पेडियाट्रिक मेडिसिन पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17027/074-75 एघारौं (आ.प्र.) प्रमुख कन्सल्टेण्ट डर्माटोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, डर्माटोलोजी, लेप्रोलोजी, भेनरल डिजिज पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17026/074-75 एघारौं (आ.प्र.) प्रमुख कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, रेडियोलोजी, रेडियोडाइग्नोसिस पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17025/074-75 एघारौं (खुला) प्रमुख कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिक सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, पेडियाट्रिक सर्जरी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17024/074-75 एघारौं (महिला) प्रमुख कन्सल्टेण्ट अर्थोपेडिक सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, अर्थोपेडिक सर्जरी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17023/074-75 एघारौं (आ.प्र.) प्रमुख कन्सल्टेण्ट अर्थोपेडिक सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, अर्थोपेडिक सर्जरी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17022/074-75 एघारौं (आ.प्र.) प्रमुख कन्सल्टेण्ट कार्डियोथोरासिक सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, कार्डियोथोरासिक सर्जरी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17021/074-75 एघारौं (खुला) प्रमुख कन्सल्टेण्ट सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, जनरल सर्जरी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17020/074-75 एघारौं (आ.प्र.) प्रमुख कन्सल्टेण्ट सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, जनरल सर्जरी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17019/074-75 एघारौं (खुला) प्रमुख फरेन्सिक मेडिसिन अधिकृत, स्वास्थ्य, मेडिसिन, फरेन्सिक मेडिसिन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17018/074-75 एघारौं (खुला) प्रमुख कन्सल्टेण्ट चेष्ट डिजिज फिजिसियन, स्वास्थ्य, मेडिसिन, चेष्ट डिजिजेज पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17017/074-75 एघारौं (खुला) प्रमुख कन्सल्टेण्ट कार्डियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, कार्डियोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17016/074-75 एघारौं (आ.प्र.) प्रमुख कन्सल्टेण्ट न्यूरोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, न्यूरोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17015/074-75 एघारौं (आ.प्र.) प्रमुख कन्सल्टेण्ट जनरल फिजिसियन, स्वास्थ्य, मेडिसिन, जनरल मेडिसिन पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17014/074-75 रा.प.प्रथम (खुला) वन, बोटानी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17013/074-75 रा.प.प्रथम (आ.प्र.) वन, स्वायल एण्ड वाटर कञ्जरभेसन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17012/074-75 रा.प.प्रथम (आ.ज.) वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17011/074-75 रा.प.प्रथम (खुला) कृषि, भेटेरिनरी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17010/074-75 रा.प.प्रथम (महिला) कृषि, बाली संरक्षण पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17009/074-75 रा.प.प्रथम (आ.प्र.) कृषि, बाली विकास पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17008/074-75 रा.प.प्रथम (आ.प्र.) कृषि, ला.पो.एण्ड डे.डे. पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17007/074-75 रा.प.प्रथम (आ.प्र.) कृषि, कृषि प्रसार पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17006/074-75 रा.प.प्रथम (महिला) इञ्जिनियरिङ्ग, सर्भे पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17005/074-75 रा.प.प्रथम (आ.प्र.) इञ्जिनियरिङ्ग, सर्भे पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17004/074-75 रा.प.प्रथम (आ.प्र.) इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइड्रोपावर पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17003/074-75 रा.प.प्रथम (आ.प्र.) इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, बि.एण्ड आ. पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17002/074-75 रा.प.प्रथम (आ.प्र.) इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, स्यानिटरी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17001/074-75 रा.प.प्रथम (आ.प्र.) इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइवे पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16508/074-75 रा.प.प्रथम (आ.ज.) लेखापरीक्षण पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16507/074-75 रा.प.प्रथम (दलित) प्रशासन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16506/074-75 रा.प.प्रथम (आ.ज.) प्रशासन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16505/074-75 रा.प.प्रथम (महिला) प्रशासन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16504/074-75 रा.प.प्रथम (खुला) प्रशासन पदको विज्ञापन 3 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16503/074-75 रा.प.प्रथम (आ.प्र.) प्रशासन पदको विज्ञापन 12 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16502/074-75 रा.प.प्रथम (आ.प्र.) न्याय, कानून पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16501/074-75 रा.प.प्रथम (आ.प्र.) न्याय, न्याय पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
967/073-74 विहिन, दलित माहुत, वन, हात्तीसार पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
966/073-74 विहिन, मधेसी माहुत, वन, हात्तीसार पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
965/073-74 विहिन, आ.ज. माहुत, वन, हात्तीसार पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
964/073-74 विहिन, महिला माहुत, वन, हात्तीसार पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
963/073-74 विहिन, खुला माहुत, वन, हात्तीसार पदको विज्ञापन 5 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
962/073-74 विहिन, पि.क्षे. गेम स्काउट, वन, नेशनल पार्क्स एण्ड वाइल्ड लाइफ पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
961/073-74 विहिन, अपाङ्ग गेम स्काउट, वन, नेशनल पार्क्स एण्ड वाइल्ड लाइफ पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
960/073-74 विहिन, दलित गेम स्काउट, वन, नेशनल पार्क्स एण्ड वाइल्ड लाइफ पदको विज्ञापन 3 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
959/073-74 विहिन, मधेसी गेम स्काउट, वन, नेशनल पार्क्स एण्ड वाइल्ड लाइफ पदको विज्ञापन 7 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
958/073-74 विहिन, आ.ज. गेम स्काउट, वन, नेशनल पार्क्स एण्ड वाइल्ड लाइफ पदको विज्ञापन 9 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
957/073-74 विहिन, महिला गेम स्काउट, वन, नेशनल पार्क्स एण्ड वाइल्ड लाइफ पदको विज्ञापन 11 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
956/073-74 विहिन, खुला गेम स्काउट, वन, नेशनल पार्क्स एण्ड वाइल्ड लाइफ पदको विज्ञापन 40 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
955/073-74 विहिन, अपाङ्ग वन रक्षक, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
954/073-74 विहिन, मधेसी वन रक्षक, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
953/073-74 विहिन, आ.ज. वन रक्षक, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 3 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
952/073-74 विहिन, महिला वन रक्षक, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 7 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
951/073-74 विहिन, खुला वन रक्षक, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 7 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16191/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला सहायक महिला विकास निरीक्षक, विविध पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16190/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, मधेसी सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16189/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, महिला सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16188/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको विज्ञापन 3 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16187/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.प्र. सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16186/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, मधेसी सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला. पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16185/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.प्र. सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला. पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16184/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, अपाङ्ग फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16183/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, मधेसी फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16182/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, महिला फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16181/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 4 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16180/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.प्र. फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16179/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, महिला नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16178/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, वाली संरक्षण पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16177/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, मधेसी नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, बागवानी पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16176/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.ज. नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, बागवानी पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16175/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, बागवानी पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16174/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, दलित नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, कृषि प्रसार पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16173/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, कृषि प्रसार पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16172/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.प्र. नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, कृषि प्रसार पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16171/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, महिला एशोसिएसन अर्गनाइजर, इञ्जि., एगृ. इरिगेशन इञ्जि. पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16170/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला एशोसिएसन अर्गनाइजर, इञ्जि., एगृ. इरिगेशन इञ्जि. पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16169/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, मधेसी अमिन, इञ्जि., सर्भे पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16168/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.ज. अमिन, इञ्जि., सर्भे पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16167/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, महिला अमिन, इञ्जि., सर्भे पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16166/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला अमिन, इञ्जि., सर्भे पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16165/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, दलित खा.पा.स.टे., इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16164/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, मधेसी खा.पा.स.टे., इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16163/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला खा.पा.स.टे., इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16162/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.प्र. खा.पा.स.टे., इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16161/073-74 चौथो, पि.क्षे. अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16160/073-74 चौथो, दलित अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16159/073-74 चौथो, मधेसी अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16158/073-74 चौथो, आ.ज. अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन पदको विज्ञापन 3 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16157/073-74 चौथो, महिला अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन पदको विज्ञापन 4 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16156/073-74 चौथो, खुला अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन पदको विज्ञापन 15 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16155/073-74 चौथो, पि.क्षे. अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16154/073-74 चौथो, मधेसी अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16153/073-74 चौथो, आ.ज. अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16152/073-74 चौथो, महिला अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16151/073-74 चौथो, खुला अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 6 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16110/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, अपाङ्ग खरिदार वा सो सरह, एकीकृत पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16109/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, दलित खरिदार वा सो सरह, एकीकृत पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16108/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, मधेसी खरिदार वा सो सरह, एकीकृत पदको विज्ञापन 4 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16107/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.ज. खरिदार वा सो सरह, एकीकृत पदको विज्ञापन 3 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16106/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, महिला खरिदार वा सो सरह, एकीकृत पदको विज्ञापन 5 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16105/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला खरिदार वा सो सरह, एकीकृत पदको विज्ञापन 15 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16104/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.प्र. सहलेखापाल, प्रशासन, लेखा पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16103/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.प्र. खरिदार, प्रशासन, सामान्य प्रशासन पदको विज्ञापन 5 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16102/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.प्र. डिठ्ठा, न्याय, न्याय पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
811/073-74 विहिन, पि.क्षे. गेम स्काउट, वन, नेशनल पार्क्स एण्ड वाइल्ड लाइफ पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
810/073-74 विहिन, अपाङ्ग गेम स्काउट, वन, नेशनल पार्क्स एण्ड वाइल्ड लाइफ पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
809/073-74 विहिन, दलित गेम स्काउट, वन, नेशनल पार्क्स एण्ड वाइल्ड लाइफ पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
808/073-74 विहिन, मधेसी गेम स्काउट, वन, नेशनल पार्क्स एण्ड वाइल्ड लाइफ पदको विज्ञापन 5 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
807/073-74 विहिन, आ.ज. गेम स्काउट, वन, नेशनल पार्क्स एण्ड वाइल्ड लाइफ पदको विज्ञापन 7 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
806/073-74 विहिन, महिला गेम स्काउट, वन, नेशनल पार्क्स एण्ड वाइल्ड लाइफ पदको विज्ञापन 8 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
805/073-74 विहिन, खुला गेम स्काउट, वन, नेशनल पार्क्स एण्ड वाइल्ड लाइफ पदको विज्ञापन 30 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
804/073-74 विहिन, मधेसी वन रक्षक, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
803/073-74 विहिन, आ.ज. वन रक्षक, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
802/073-74 विहिन, महिला वन रक्षक, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
801/073-74 विहिन, खुला वन रक्षक, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 7 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15248/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला सहायक महिला विकास निरीक्षक, विविध पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15247/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, महिला सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15246/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15245/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, दलित सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला. पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15244/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, मधेसी सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला. पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15243/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.ज. सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला. पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15242/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, महिला सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला. पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15241/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला. पदको विज्ञापन 5 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15240/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.प्र. सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला. पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15239/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला हेड फिल्ड असिष्टेण्ट, वन, बोटानी पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15238/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, दलित फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15237/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.ज. फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15236/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, महिला फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15235/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 4 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15234/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.प्र. फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15233/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, दलित नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15232/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15231/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.प्र. नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15230/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला नायव पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे. पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15229/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, बागवानी पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15228/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.प्र. नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, बागवानी पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15227/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला एशोसिएसन अर्गनाइजर, इञ्जि., एगृ. इरिगेशन इञ्जि. पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15226/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.ज. अमिन, इञ्जि., सर्भे पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15225/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, महिला अमिन, इञ्जि., सर्भे पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15224/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला अमिन, इञ्जि., सर्भे पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15223/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.प्र. अमिन, इञ्जि., सर्भे पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15222/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, मधेसी खा.पा.स.टे., इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15221/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.ज. खा.पा.स.टे., इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15220/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, महिला खा.पा.स.टे., इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15219/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला खा.पा.स.टे., इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15218/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.प्र. खा.पा.स.टे., इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15217/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, महिला गणक, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15216/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला गणक, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15215/073-74 चौथो, महिला डार्करुम असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, रेडियोग्राफी पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15214/073-74 चौथो, अपाङ्ग अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15213/073-74 चौथो, दलित अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15212/073-74 चौथो, मधेसी अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन पदको विज्ञापन 3 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15211/073-74 चौथो, आ.ज. अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन पदको विज्ञापन 5 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15210/073-74 चौथो, महिला अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन पदको विज्ञापन 5 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15209/073-74 चौथो, खुला अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन पदको विज्ञापन 21 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15208/073-74 चौथो, मधेसी वैद्य, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15207/073-74 चौथो, आ.ज. वैद्य, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15206/073-74 चौथो, खुला वैद्य, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15205/073-74 चौथो, अपाङ्ग अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15204/073-74 चौथो, मधेसी अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15203/073-74 चौथो, आ.ज. अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15202/073-74 चौथो, महिला अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 3 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15201/073-74 चौथो, खुला अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 8 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15160/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, पि.क्षे. खरिदार वा सो सरह, एकीकृत पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15159/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, दलित खरिदार वा सो सरह, एकीकृत पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15158/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, मधेसी खरिदार वा सो सरह, एकीकृत पदको विज्ञापन 3 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15157/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.ज. खरिदार वा सो सरह, एकीकृत पदको विज्ञापन 5 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15156/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, महिला खरिदार वा सो सरह, एकीकृत पदको विज्ञापन 6 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15155/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला खरिदार वा सो सरह, एकीकृत पदको विज्ञापन 20 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15154/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.प्र. सहलेखापाल, प्रशासन, लेखा पदको विज्ञापन 3 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15153/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.प्र. खरिदार, प्रशासन, सामान्य प्रशासन पदको विज्ञापन 5 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15152/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.प्र. डिठ्ठा, न्याय, न्याय पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
756/073-74 विहिन, पि.क्षे. वन रक्षक, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
755/073-74 विहिन, दलित वन रक्षक, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
754/073-74 विहिन, मधेसी वन रक्षक, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 5 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
753/073-74 विहिन, आ.ज. वन रक्षक, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 3 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
752/073-74 विहिन, महिला वन रक्षक, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 5 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
751/073-74 विहिन, खुला वन रक्षक, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 14 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
14905/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, मधेसी सहायक महिला विकास निरीक्षक, विविध पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
14904/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.ज. सहायक महिला विकास निरीक्षक, विविध पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
14903/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, महिला सहायक महिला विकास निरीक्षक, विविध पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
14902/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला सहायक महिला विकास निरीक्षक, विविध पदको विज्ञापन 3 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
14901/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.प्र. सहायक महिला विकास निरीक्षक, विविध पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
14900/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, पि.क्षे. सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
14899/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.ज. सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
14898/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, महिला सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
14897/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको विज्ञापन 6 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
14896/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, पि.क्षे. फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
14895/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, अपाङ्ग फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
14894/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, मधेसी फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
14893/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.ज. फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
14892/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, महिला फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
14891/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 9 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
14890/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.प्र. फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 3 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
14889/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, अपाङ्ग नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
14888/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.ज. नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
14887/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, महिला नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
14886/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी पदको विज्ञापन 3 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
14885/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.प्र. नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
14884/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, एगृ.इको. मार्केटिङ एण्ड स्टाटिस्टिक्स पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
14883/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, वाली संरक्षण पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
14882/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, मधेसी नायव पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे. पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
14881/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, महिला नायव पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे. पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
14880/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला नायव पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे. पदको विज्ञापन 3 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
14879/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, मत्स्य पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
14878/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, बागवानी पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
14877/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, अपाङ्ग नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, कृषि प्रसार पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
14876/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, दलित नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, कृषि प्रसार पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
14875/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, कृषि प्रसार पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
14874/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला एशोसिएसन अर्गनाइजर, इञ्जि., एगृ. इरिगेशन इञ्जि. पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
14873/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, दलित अमिन, इञ्जि., सर्भे पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
14872/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, मधेसी अमिन, इञ्जि., सर्भे पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
14871/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.ज. अमिन, इञ्जि., सर्भे पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
14870/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, महिला अमिन, इञ्जि., सर्भे पदको विज्ञापन 3 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
14869/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला अमिन, इञ्जि., सर्भे पदको विज्ञापन 9 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
14868/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.प्र. अमिन, इञ्जि., सर्भे पदको विज्ञापन 4 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
14867/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, महिला अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स. पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
14866/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स. पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
14865/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स. पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
14864/073-74 चौथो, अपाङ्ग अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
14863/073-74 चौथो, दलित अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
14862/073-74 चौथो, मधेसी अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन पदको विज्ञापन 4 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
14861/073-74 चौथो, आ.ज. अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन पदको विज्ञापन 5 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
14860/073-74 चौथो, महिला अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन पदको विज्ञापन 7 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
14859/073-74 चौथो, खुला अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन पदको विज्ञापन 24 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
14858/073-74 चौथो, मधेसी वैद्य, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
14857/073-74 चौथो, खुला वैद्य, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
14856/073-74 चौथो, अपाङ्ग अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
14855/073-74 चौथो, दलित अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
14854/073-74 चौथो, मधेसी अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 5 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
14853/073-74 चौथो, आ.ज. अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 6 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
14852/073-74 चौथो, महिला अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 7 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
14851/073-74 चौथो, खुला अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 26 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
14810/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, अपाङ्ग खरिदार वा सो सरह, एकीकृत पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
14809/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, दलित खरिदार वा सो सरह, एकीकृत पदको विज्ञापन 3 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
14808/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, मधेसी खरिदार वा सो सरह, एकीकृत पदको विज्ञापन 4 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
14807/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.ज. खरिदार वा सो सरह, एकीकृत पदको विज्ञापन 8 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
14806/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, महिला खरिदार वा सो सरह, एकीकृत पदको विज्ञापन 8 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
14805/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला खरिदार वा सो सरह, एकीकृत पदको विज्ञापन 32 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
14804/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.प्र. सहलेखापाल, प्रशासन, लेखा पदको विज्ञापन 4 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
14803/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.प्र. खरिदार, प्रशासन, सामान्य प्रशासन पदको विज्ञापन 9 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
14802/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.प्र. डिठ्ठा, न्याय, न्याय पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
562/073-74 विहिन, पि.क्षे. गेम स्काउट, वन, नेशनल पार्क्स एण्ड वाइल्ड लाइफ पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
561/073-74 विहिन, अपाङ्ग गेम स्काउट, वन, नेशनल पार्क्स एण्ड वाइल्ड लाइफ पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
560/073-74 विहिन, दलित गेम स्काउट, वन, नेशनल पार्क्स एण्ड वाइल्ड लाइफ पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
559/073-74 विहिन, मधेसी गेम स्काउट, वन, नेशनल पार्क्स एण्ड वाइल्ड लाइफ पदको विज्ञापन 3 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
558/073-74 विहिन, आ.ज. गेम स्काउट, वन, नेशनल पार्क्स एण्ड वाइल्ड लाइफ पदको विज्ञापन 4 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
557/073-74 विहिन, महिला गेम स्काउट, वन, नेशनल पार्क्स एण्ड वाइल्ड लाइफ पदको विज्ञापन 6 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
556/073-74 विहिन, खुला गेम स्काउट, वन, नेशनल पार्क्स एण्ड वाइल्ड लाइफ पदको विज्ञापन 18 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
555/073-74 विहिन, दलित वन रक्षक, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
554/073-74 विहिन, मधेसी वन रक्षक, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
553/073-74 विहिन, आ.ज. वन रक्षक, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
552/073-74 विहिन, महिला वन रक्षक, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
551/073-74 विहिन, खुला वन रक्षक, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 8 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13946/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, मधेसी सहायक महिला विकास निरीक्षक, विविध पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13945/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, महिला सहायक महिला विकास निरीक्षक, विविध पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13944/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला सहायक महिला विकास निरीक्षक, विविध पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13943/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.प्र. सहायक महिला विकास निरीक्षक, विविध पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13942/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, महिला सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13941/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13940/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.प्र. सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13939/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.प्र. फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13938/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, मधेसी नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13937/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, महिला नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13936/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13935/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, दलित नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, एगृ.इको. मार्केटिङ एण्ड स्टाटिस्टिक्स पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13934/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, एगृ.इको. मार्केटिङ एण्ड स्टाटिस्टिक्स पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13933/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, महिला नायव पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे. पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13932/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला नायव पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे. पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13931/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.प्र. नायव पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे. पदको विज्ञापन 3 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13930/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, दलित नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, वाली संरक्षण पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13929/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.प्र. नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, वाली संरक्षण पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13928/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, महिला नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, कृषि प्रसार पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13927/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, कृषि प्रसार पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13926/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला एशोसिएसन अर्गनाइजर, इञ्जि., एगृ. इरिगेशन इञ्जि. पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13925/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, महिला अमिन, इञ्जि., सर्भे पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13924/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.प्र. अमिन, इञ्जि., सर्भे पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13923/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, महिला खा.पा.स.टे., इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13922/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला खा.पा.स.टे., इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13921/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.प्र. खा.पा.स.टे., इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13920/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, मधेसी गणक, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13919/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला गणक, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13918/073-74 चौथो, पि.क्षे. अ.हे.व./मलेरिया इन्स्पेक्टर, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13917/073-74 चौथो, अपाङ्ग अ.हे.व./मलेरिया इन्स्पेक्टर, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13916/073-74 चौथो, दलित अ.हे.व./मलेरिया इन्स्पेक्टर, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13915/073-74 चौथो, मधेसी अ.हे.व./मलेरिया इन्स्पेक्टर, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन पदको विज्ञापन 4 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13914/073-74 चौथो, आ.ज. अ.हे.व./मलेरिया इन्स्पेक्टर, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन पदको विज्ञापन 5 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13913/073-74 चौथो, महिला अ.हे.व./मलेरिया इन्स्पेक्टर, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन पदको विज्ञापन 7 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13912/073-74 चौथो, खुला अ.हे.व./मलेरिया इन्स्पेक्टर, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन पदको विज्ञापन 25 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13911/073-74 चौथो, खुला ल्याब असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे, ज.मे.ल्या.टे. पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13910/073-74 चौथो, मधेसी वैद्य, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13909/073-74 चौथो, आ.ज. वैद्य, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13908/073-74 चौथो, खुला वैद्य, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13907/073-74 चौथो, पि.क्षे. अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13906/073-74 चौथो, अपाङ्ग अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13905/073-74 चौथो, दलित अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13904/073-74 चौथो, मधेसी अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 3 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13903/073-74 चौथो, आ.ज. अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 4 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13902/073-74 चौथो, महिला अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 5 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13901/073-74 चौथो, खुला अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 18 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13860/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, पि.क्षे. खरिदार वा सो सरह, एकीकृत पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13859/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, दलित खरिदार वा सो सरह, एकीकृत पदको विज्ञापन 3 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13858/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, मधेसी खरिदार वा सो सरह, एकीकृत पदको विज्ञापन 3 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13857/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.ज. खरिदार वा सो सरह, एकीकृत पदको विज्ञापन 4 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13856/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, महिला खरिदार वा सो सरह, एकीकृत पदको विज्ञापन 3 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13855/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला खरिदार वा सो सरह, एकीकृत पदको विज्ञापन 19 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13854/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.प्र. सहलेखापाल, प्रशासन, लेखा पदको विज्ञापन 3 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13853/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.प्र. खरिदार, प्रशासन, सामान्य प्रशासन पदको विज्ञापन 7 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13852/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.प्र. डिठ्ठा, न्याय, न्याय पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
607/073-74 विहिन, पि.क्षे. वन रक्षक, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
606/073-74 विहिन, अपाङ्ग वन रक्षक, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
605/073-74 विहिन, दलित वन रक्षक, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
604/073-74 विहिन, मधेसी वन रक्षक, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 6 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
603/073-74 विहिन, आ.ज. वन रक्षक, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 6 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
602/073-74 विहिन, महिला वन रक्षक, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 9 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
601/073-74 विहिन, खुला वन रक्षक, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 26 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13601/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, मधेसी सहायक महिला विकास निरीक्षक, विविध पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13600/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला सहायक महिला विकास निरीक्षक, विविध पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13599/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.प्र. सहायक महिला विकास निरीक्षक, विविध पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13598/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, मधेसी सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13597/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.ज. सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13596/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, महिला सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13595/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको विज्ञापन 5 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13594/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, दलित फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13593/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, मधेसी फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13592/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.ज. फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13591/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, महिला फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13590/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 7 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13589/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.प्र. फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 3 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13588/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.ज. नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13587/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13586/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला नायव पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे. पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13585/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, बागवानी पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13584/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला एशोसिएसन अर्गनाइजर, इञ्जि., एगृ. इरिगेशन इञ्जि. पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13583/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, दलित अमिन, इञ्जि., सर्भे पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13582/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, मधेसी अमिन, इञ्जि., सर्भे पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13581/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.ज. अमिन, इञ्जि., सर्भे पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13580/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, महिला अमिन, इञ्जि., सर्भे पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13579/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला अमिन, इञ्जि., सर्भे पदको विज्ञापन 7 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13578/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.प्र. अमिन, इञ्जि., सर्भे पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13577/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला सिनियर मिस्त्री, इञ्जि., मेट्रोलोजी पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13576/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, दलित अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स. पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13575/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, मधेसी अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स. पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13574/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, महिला अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स. पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13573/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स. पदको विज्ञापन 3 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13572/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.प्र. अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स. पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13571/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स. पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13570/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला खा.पा.स.टे., इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13569/073-74 चौथो, खुला डार्करुम असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, रेडियोग्राफी पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13568/073-74 चौथो, पि.क्षे. अ.हे.व./मलेरिया इन्स्पेक्टर, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13567/073-74 चौथो, अपाङ्ग अ.हे.व./मलेरिया इन्स्पेक्टर, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13566/073-74 चौथो, दलित अ.हे.व./मलेरिया इन्स्पेक्टर, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन पदको विज्ञापन 3 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13565/073-74 चौथो, मधेसी अ.हे.व./मलेरिया इन्स्पेक्टर, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन पदको विज्ञापन 6 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13564/073-74 चौथो, आ.ज. अ.हे.व./मलेरिया इन्स्पेक्टर, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन पदको विज्ञापन 7 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13563/073-74 चौथो, महिला अ.हे.व./मलेरिया इन्स्पेक्टर, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन पदको विज्ञापन 9 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13562/073-74 चौथो, खुला अ.हे.व./मलेरिया इन्स्पेक्टर, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन पदको विज्ञापन 33 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13561/073-74 चौथो, मधेसी ल्याब असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे, ज.मे.ल्या.टे. पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13560/073-74 चौथो, आ.ज. ल्याब असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे, ज.मे.ल्या.टे. पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13559/073-74 चौथो, खुला ल्याब असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे, ज.मे.ल्या.टे. पदको विज्ञापन 6 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13558/073-74 चौथो, खुला वैद्य, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13557/073-74 चौथो, पि.क्षे. अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13556/073-74 चौथो, अपाङ्ग अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13555/073-74 चौथो, दलित अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13554/073-74 चौथो, मधेसी अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 3 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13553/073-74 चौथो, आ.ज. अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 5 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13552/073-74 चौथो, महिला अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 6 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13551/073-74 चौथो, खुला अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 21 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13511/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, पि.क्षे. खरिदार वा सो सरह, एकीकृत पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13510/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, अपाङ्ग खरिदार वा सो सरह, एकीकृत पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13509/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, दलित खरिदार वा सो सरह, एकीकृत पदको विज्ञापन 3 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13508/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, मधेसी खरिदार वा सो सरह, एकीकृत पदको विज्ञापन 7 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13507/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.ज. खरिदार वा सो सरह, एकीकृत पदको विज्ञापन 8 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13506/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, महिला खरिदार वा सो सरह, एकीकृत पदको विज्ञापन 12 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13505/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला खरिदार वा सो सरह, एकीकृत पदको विज्ञापन 45 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13504/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.प्र. सहलेखापाल, प्रशासन, लेखा पदको विज्ञापन 4 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13503/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.प्र. खरिदार, प्रशासन, सामान्य प्रशासन पदको विज्ञापन 13 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
13502/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.प्र. डिठ्ठा, न्याय, न्याय पदको विज्ञापन 3 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
419/073-74 विहिन, अपाङ्ग माहुत, वन, हात्तीसार पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
418/073-74 विहिन, दलित माहुत, वन, हात्तीसार पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
417/073-74 विहिन, मधेसी माहुत, वन, हात्तीसार पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
416/073-74 विहिन, आ.ज. माहुत, वन, हात्तीसार पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
415/073-74 विहिन, महिला माहुत, वन, हात्तीसार पदको विज्ञापन 3 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
414/073-74 विहिन, खुला माहुत, वन, हात्तीसार पदको विज्ञापन 10 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
413/073-74 विहिन, पि.क्षे. गेम स्काउट, वन, नेशनल पार्क्स एण्ड वाइल्ड लाइफ पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
412/073-74 विहिन, अपाङ्ग गेम स्काउट, वन, नेशनल पार्क्स एण्ड वाइल्ड लाइफ पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
411/073-74 विहिन, दलित गेम स्काउट, वन, नेशनल पार्क्स एण्ड वाइल्ड लाइफ पदको विज्ञापन 5 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
410/073-74 विहिन, मधेसी गेम स्काउट, वन, नेशनल पार्क्स एण्ड वाइल्ड लाइफ पदको विज्ञापन 11 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
409/073-74 विहिन, आ.ज. गेम स्काउट, वन, नेशनल पार्क्स एण्ड वाइल्ड लाइफ पदको विज्ञापन 13 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
408/073-74 विहिन, महिला गेम स्काउट, वन, नेशनल पार्क्स एण्ड वाइल्ड लाइफ पदको विज्ञापन 17 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
407/073-74 विहिन, खुला गेम स्काउट, वन, नेशनल पार्क्स एण्ड वाइल्ड लाइफ पदको विज्ञापन 61 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
406/073-74 विहिन, अपाङ्ग वन रक्षक, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
405/073-74 विहिन, दलित वन रक्षक, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
404/073-74 विहिन, मधेसी वन रक्षक, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 3 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
403/073-74 विहिन, आ.ज. वन रक्षक, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 4 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
402/073-74 विहिन, महिला वन रक्षक, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 5 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
401/073-74 विहिन, खुला वन रक्षक, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 18 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12661/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, महिला सहायक महिला विकास निरीक्षक, विविध पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12660/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला सहायक महिला विकास निरीक्षक, विविध पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12659/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, मधेसी सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12658/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.ज. सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12657/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, महिला सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12656/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको विज्ञापन 4 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12655/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.प्र. सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12654/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, मधेसी सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला. पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12653/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.ज. सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला. पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12652/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, महिला सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला. पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12651/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला. पदको विज्ञापन 5 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12650/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.प्र. सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला. पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12649/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला दरोगा, वन, हात्तीसार पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12648/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, दलित फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12647/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, मधेसी फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12646/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.ज. फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 3 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12645/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, महिला फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 4 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12644/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 13 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12643/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.प्र. फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 6 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12642/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, महिला नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12641/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12640/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, माटो विज्ञान पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12639/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, वाली संरक्षण पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12638/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, महिला नायव पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे. पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12637/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला नायव पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे. पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12636/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, महिला नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, मत्स्य पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12635/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, मत्स्य पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12634/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, महिला नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, बागवानी पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12633/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, बागवानी पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12632/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, मधेसी अमिन, इञ्जि., सर्भे पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12631/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.ज. अमिन, इञ्जि., सर्भे पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12630/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, महिला अमिन, इञ्जि., सर्भे पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12629/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला अमिन, इञ्जि., सर्भे पदको विज्ञापन 4 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12628/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.प्र. अमिन, इञ्जि., सर्भे पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12627/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला सिनियर मिस्त्री, इञ्जि., मेट्रोलोजी पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12626/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, दलित अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स. पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12625/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, मधेसी अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स. पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12624/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.ज. अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स. पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12623/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, महिला अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स. पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12622/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स. पदको विज्ञापन 5 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12621/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.प्र. अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स. पदको विज्ञापन 3 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12620/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, महिला खा.पा.स.टे., इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12619/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला खा.पा.स.टे., इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12618/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला गणक, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12617/073-74 चौथो, पि.क्षे. अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन पदको विज्ञापन 3 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12616/073-74 चौथो, अपाङ्ग अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन पदको विज्ञापन 4 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12615/073-74 चौथो, दलित अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन पदको विज्ञापन 7 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12614/073-74 चौथो, मधेसी अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन पदको विज्ञापन 17 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12613/073-74 चौथो, आ.ज. अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन पदको विज्ञापन 21 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12612/073-74 चौथो, महिला अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन पदको विज्ञापन 25 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12611/073-74 चौथो, खुला अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन पदको विज्ञापन 94 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12610/073-74 चौथो, खुला ल्याब असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे, ज.मे.ल्या.टे. पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12609/073-74 चौथो, महिला वैद्य, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12608/073-74 चौथो, खुला वैद्य, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12607/073-74 चौथो, पि.क्षे. अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12606/073-74 चौथो, अपाङ्ग अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12605/073-74 चौथो, दलित अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 4 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12604/073-74 चौथो, मधेसी अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 9 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12603/073-74 चौथो, आ.ज. अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 12 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12602/073-74 चौथो, महिला अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 14 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12601/073-74 चौथो, खुला अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 54 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12561/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, पि.क्षे. खरिदार वा सो सरह, एकीकृत पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12560/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, अपाङ्ग खरिदार वा सो सरह, एकीकृत पदको विज्ञापन 3 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12559/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, दलित खरिदार वा सो सरह, एकीकृत पदको विज्ञापन 3 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12558/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, मधेसी खरिदार वा सो सरह, एकीकृत पदको विज्ञापन 7 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12557/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.ज. खरिदार वा सो सरह, एकीकृत पदको विज्ञापन 10 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12556/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, महिला खरिदार वा सो सरह, एकीकृत पदको विज्ञापन 12 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12555/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला खरिदार वा सो सरह, एकीकृत पदको विज्ञापन 44 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12554/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.प्र. सहलेखापाल, प्रशासन, लेखा पदको विज्ञापन 3 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12553/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.प्र. खरिदार, प्रशासन, सामान्य प्रशासन पदको विज्ञापन 10 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12552/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.प्र. डिठ्ठा, न्याय, न्याय पदको विज्ञापन 8 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
356/073-74 विहिन, अपाङ्ग वन रक्षक, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
355/073-74 विहिन, दलित वन रक्षक, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
354/073-74 विहिन, मधेसी वन रक्षक, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 5 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
353/073-74 विहिन, आ.ज. वन रक्षक, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 6 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
352/073-74 विहिन, महिला वन रक्षक, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 7 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
351/073-74 विहिन, खुला वन रक्षक, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 25 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12293/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, दलित सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12292/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, मधेसी सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12291/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको विज्ञापन 3 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12290/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.प्र. सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12289/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, अपाङ्ग फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12288/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, दलित फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12287/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, मधेसी फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12286/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.ज. फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12285/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, महिला फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 3 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12284/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 10 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12283/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.प्र. फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 3 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12282/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, मधेसी नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12281/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12280/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, महिला नायव पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे. पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12279/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला नायव पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे. पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12278/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, बागवानी पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12277/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, कृषि प्रसार पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12276/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, मधेसी अमिन, इञ्जि., सर्भे पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12275/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.ज. अमिन, इञ्जि., सर्भे पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12274/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, महिला अमिन, इञ्जि., सर्भे पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12273/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला अमिन, इञ्जि., सर्भे पदको विज्ञापन 4 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12272/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.प्र. अमिन, इञ्जि., सर्भे पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12271/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, महिला असिष्टेण्ट सब इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, बि. एण्ड आ. पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12270/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला असिष्टेण्ट सब इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, बि. एण्ड आ. पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12269/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, महिला खा.पा.स.टे., इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12268/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला खा.पा.स.टे., इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12267/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, महिला गणक, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12266/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला गणक, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12265/073-74 चौथो, पि.क्षे. अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12264/073-74 चौथो, अपाङ्ग अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12263/073-74 चौथो, दलित अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन पदको विज्ञापन 4 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12262/073-74 चौथो, मधेसी अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन पदको विज्ञापन 11 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12261/073-74 चौथो, आ.ज. अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन पदको विज्ञापन 13 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12260/073-74 चौथो, महिला अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन पदको विज्ञापन 16 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12259/073-74 चौथो, खुला अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन पदको विज्ञापन 58 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12258/073-74 चौथो, खुला ल्याब असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे, ज.मे.ल्या.टे. पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12257/073-74 चौथो, पि.क्षे. अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12256/073-74 चौथो, अपाङ्ग अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12255/073-74 चौथो, दलित अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12254/073-74 चौथो, मधेसी अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 6 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12253/073-74 चौथो, आ.ज. अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 7 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12252/073-74 चौथो, महिला अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 8 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12251/073-74 चौथो, खुला अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 30 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12210/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, अपाङ्ग खरिदार वा सो सरह, एकीकृत पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12209/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, दलित खरिदार वा सो सरह, एकीकृत पदको विज्ञापन 3 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12208/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, मधेसी खरिदार वा सो सरह, एकीकृत पदको विज्ञापन 6 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12207/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.ज. खरिदार वा सो सरह, एकीकृत पदको विज्ञापन 7 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12206/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, महिला खरिदार वा सो सरह, एकीकृत पदको विज्ञापन 11 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12205/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला खरिदार वा सो सरह, एकीकृत पदको विज्ञापन 34 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12204/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.प्र. सहलेखापाल, प्रशासन, लेखा पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12203/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.प्र. खरिदार, प्रशासन, सामान्य प्रशासन पदको विज्ञापन 6 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
12202/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.प्र. डिठ्ठा, न्याय, न्याय पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
212/073-74 विहिन, पि.क्षे. गेम स्काउट, वन, नेशनल पार्क्स एण्ड वाइल्ड लाइफ पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
211/073-74 विहिन, अपाङ्ग गेम स्काउट, वन, नेशनल पार्क्स एण्ड वाइल्ड लाइफ पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
210/073-74 विहिन, दलित गेम स्काउट, वन, नेशनल पार्क्स एण्ड वाइल्ड लाइफ पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
209/073-74 विहिन, मधेसी गेम स्काउट, वन, नेशनल पार्क्स एण्ड वाइल्ड लाइफ पदको विज्ञापन 3 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
208/073-74 विहिन, आ.ज. गेम स्काउट, वन, नेशनल पार्क्स एण्ड वाइल्ड लाइफ पदको विज्ञापन 4 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
207/073-74 विहिन, महिला गेम स्काउट, वन, नेशनल पार्क्स एण्ड वाइल्ड लाइफ पदको विज्ञापन 5 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
206/073-74 विहिन, खुला गेम स्काउट, वन, नेशनल पार्क्स एण्ड वाइल्ड लाइफ पदको विज्ञापन 19 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
205/073-74 विहिन, दलित वन रक्षक, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
204/073-74 विहिन, मधेसी वन रक्षक, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
203/073-74 विहिन, आ.ज. वन रक्षक, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 3 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
202/073-74 विहिन, महिला वन रक्षक, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 4 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
201/073-74 विहिन, खुला वन रक्षक, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 15 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
11051/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, दलित सहायक महिला विकास निरीक्षक, विविध पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
11050/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, मधेसी सहायक महिला विकास निरीक्षक, विविध पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
11049/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.ज. सहायक महिला विकास निरीक्षक, विविध पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
11048/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला सहायक महिला विकास निरीक्षक, विविध पदको विज्ञापन 3 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
11047/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, दलित सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
11046/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, मधेसी सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
11045/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.ज. सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
11044/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, महिला सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको विज्ञापन 3 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
11043/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको विज्ञापन 6 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
11042/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.प्र. सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
11041/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, महिला सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला. पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
11040/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला. पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
11039/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, मधेसी फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
11038/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.ज. फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
11037/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, महिला फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
11036/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 4 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
11035/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.प्र. फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
11034/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.ज. नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
11033/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, महिला नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
11032/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
11031/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, महिला नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, मत्स्य पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
11030/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, दलित अमिन, इञ्जि., सर्भे पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
11029/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, मधेसी अमिन, इञ्जि., सर्भे पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
11028/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला अमिन, इञ्जि., सर्भे पदको विज्ञापन 4 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
11027/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स. पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
11026/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, मधेसी असिष्टेण्ट सब इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, बि. एण्ड आ. पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
11025/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.ज. असिष्टेण्ट सब इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, बि. एण्ड आ. पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
11024/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला असिष्टेण्ट सब इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, बि. एण्ड आ. पदको विज्ञापन 3 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
11023/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.प्र. असिष्टेण्ट सब इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, बि. एण्ड आ. पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
11022/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला खा.पा.स.टे., इञ्जि, सिभिल, स्यानिटरी पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
11021/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला गणक, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
11020/073-74 चौथो, पि.क्षे. अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
11019/073-74 चौथो, अपाङ्ग अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
11018/073-74 चौथो, दलित अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन पदको विज्ञापन 3 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
11017/073-74 चौथो, मधेसी अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन पदको विज्ञापन 7 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
11016/073-74 चौथो, आ.ज. अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन पदको विज्ञापन 9 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
11015/073-74 चौथो, महिला अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन पदको विज्ञापन 10 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
11014/073-74 चौथो, खुला अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन पदको विज्ञापन 40 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
11013/073-74 चौथो, आ.ज. डार्करुम असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, रेडियोग्राफी पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
11012/073-74 चौथो, दलित ल्याब असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे, ज.मे.ल्या.टे. पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
11011/073-74 चौथो, खुला ल्याब असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे, ज.मे.ल्या.टे. पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
11010/073-74 चौथो, दलित वैद्य, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
11009/073-74 चौथो, महिला वैद्य, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
11008/073-74 चौथो, खुला वैद्य, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद पदको विज्ञापन 3 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
11007/073-74 चौथो, पि.क्षे. अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
11006/073-74 चौथो, अपाङ्ग अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
11005/073-74 चौथो, दलित अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
11004/073-74 चौथो, मधेसी अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 3 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
11003/073-74 चौथो, आ.ज. अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 3 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
11002/073-74 चौथो, महिला अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 5 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
11001/073-74 चौथो, खुला अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 18 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
10961/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, पि.क्षे. खरिदार वा सो सरह, एकीकृत पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
10960/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, अपाङ्ग खरिदार वा सो सरह, एकीकृत पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
10959/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, दलित खरिदार वा सो सरह, एकीकृत पदको विज्ञापन 3 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
10958/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, मधेसी खरिदार वा सो सरह, एकीकृत पदको विज्ञापन 7 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
10957/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.ज. खरिदार वा सो सरह, एकीकृत पदको विज्ञापन 8 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
10956/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, महिला खरिदार वा सो सरह, एकीकृत पदको विज्ञापन 9 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
10955/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला खरिदार वा सो सरह, एकीकृत पदको विज्ञापन 34 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
10954/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.प्र. सहलेखापाल, प्रशासन, लेखा पदको विज्ञापन 7 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
10953/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.प्र. खरिदार, प्रशासन, सामान्य प्रशासन पदको विज्ञापन 10 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
10952/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.प्र. डिठ्ठा, न्याय, न्याय पदको विज्ञापन 4 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
157/073-74 विहिन, पि.क्षे. वन रक्षक, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
156/073-74 विहिन, अपाङ्ग वन रक्षक, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
155/073-74 विहिन, दलित वन रक्षक, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
154/073-74 विहिन, मधेसी वन रक्षक, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 3 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
153/073-74 विहिन, आ.ज. वन रक्षक, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 4 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
152/073-74 विहिन, महिला वन रक्षक, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 4 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
151/073-74 विहिन, खुला वन रक्षक, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 15 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
10696/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, मधेसी सहायक महिला विकास निरीक्षक, विविध पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
10695/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, महिला सहायक महिला विकास निरीक्षक, विविध पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
10694/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला सहायक महिला विकास निरीक्षक, विविध पदको विज्ञापन 3 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
10693/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, अपाङ्ग सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
10692/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, दलित सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
10691/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, मधेसी सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
10690/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.ज. सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
10689/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, महिला सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
10688/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको विज्ञापन 7 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
10687/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, अपाङ्ग फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
10686/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.ज. फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
10685/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, महिला फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
10684/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 6 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
10683/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.प्र. फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
10682/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
10681/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, एगृ.इको. मार्केटिङ एण्ड स्टाटिस्टिक्स पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
10680/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, बागवानी पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
10679/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, पि.क्षे. अमिन, इञ्जि., सर्भे पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
10678/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, मधेसी अमिन, इञ्जि., सर्भे पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
10677/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.ज. अमिन, इञ्जि., सर्भे पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
10676/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला अमिन, इञ्जि., सर्भे पदको विज्ञापन 3 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
10675/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.प्र. अमिन, इञ्जि., सर्भे पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
10674/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.ज. अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स. पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
10673/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, महिला अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स. पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
10672/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स. पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
10671/073-74 चौथो, पि.क्षे. अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
10670/073-74 चौथो, अपाङ्ग अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
10669/073-74 चौथो, दलित अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन पदको विज्ञापन 3 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
10668/073-74 चौथो, मधेसी अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन पदको विज्ञापन 7 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
10667/073-74 चौथो, आ.ज. अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन पदको विज्ञापन 8 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
10666/073-74 चौथो, महिला अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन पदको विज्ञापन 9 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
10665/073-74 चौथो, खुला अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन पदको विज्ञापन 36 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
10664/073-74 चौथो, दलित ल्याब असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे, ज.मे.ल्या.टे. पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
10663/073-74 चौथो, मधेसी ल्याब असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे, ज.मे.ल्या.टे. पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
10662/073-74 चौथो, महिला ल्याब असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे, ज.मे.ल्या.टे. पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
10661/073-74 चौथो, खुला ल्याब असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे, ज.मे.ल्या.टे. पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
10660/073-74 चौथो, आ.ज. वैद्य, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
10659/073-74 चौथो, महिला वैद्य, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
10658/073-74 चौथो, खुला वैद्य, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद पदको विज्ञापन 4 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
10657/073-74 चौथो, पि.क्षे. अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
10656/073-74 चौथो, अपाङ्ग अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
10655/073-74 चौथो, दलित अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
10654/073-74 चौथो, मधेसी अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 3 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
10653/073-74 चौथो, आ.ज. अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 4 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
10652/073-74 चौथो, महिला अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 4 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
10651/073-74 चौथो, खुला अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 17 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
10611/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, पि.क्षे. खरिदार वा सो सरह, एकीकृत पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
10610/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, अपाङ्ग खरिदार वा सो सरह, एकीकृत पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
10609/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, दलित खरिदार वा सो सरह, एकीकृत पदको विज्ञापन 3 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
10608/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, मधेसी खरिदार वा सो सरह, एकीकृत पदको विज्ञापन 7 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
10607/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.ज. खरिदार वा सो सरह, एकीकृत पदको विज्ञापन 10 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
10606/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, महिला खरिदार वा सो सरह, एकीकृत पदको विज्ञापन 10 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
10605/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला खरिदार वा सो सरह, एकीकृत पदको विज्ञापन 32 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
10604/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.प्र. सहलेखापाल, प्रशासन, लेखा पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
10603/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.प्र. खरिदार, प्रशासन, सामान्य प्रशासन पदको विज्ञापन 9 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
10602/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.प्र. डिठ्ठा, न्याय, न्याय पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
913/073-74 विहिन, पि.क्षे. गेम स्काउट, वन, नेशनल पार्क्स एण्ड वाइल्ड लाइफ पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
912/073-74 विहिन, अपाङ्ग गेम स्काउट, वन, नेशनल पार्क्स एण्ड वाइल्ड लाइफ पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
911/073-74 विहिन, दलित गेम स्काउट, वन, नेशनल पार्क्स एण्ड वाइल्ड लाइफ पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
910/073-74 विहिन, मधेसी गेम स्काउट, वन, नेशनल पार्क्स एण्ड वाइल्ड लाइफ पदको विज्ञापन 3 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
909/073-74 विहिन, आ.ज. गेम स्काउट, वन, नेशनल पार्क्स एण्ड वाइल्ड लाइफ पदको विज्ञापन 4 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
908/073-74 विहिन, महिला गेम स्काउट, वन, नेशनल पार्क्स एण्ड वाइल्ड लाइफ पदको विज्ञापन 5 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
907/073-74 विहिन, खुला गेम स्काउट, वन, नेशनल पार्क्स एण्ड वाइल्ड लाइफ पदको विज्ञापन 19 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
906/073-74 विहिन, पि.क्षे. वन रक्षक, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
905/073-74 विहिन, अपाङ्ग वन रक्षक, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
904/073-74 विहिन, मधेसी वन रक्षक, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 3 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
903/073-74 विहिन, आ.ज. वन रक्षक, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
902/073-74 विहिन, महिला वन रक्षक, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 4 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
901/073-74 विहिन, खुला वन रक्षक, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 13 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15726/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, दलित सहायक महिला विकास निरीक्षक, विविध पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15725/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, महिला सहायक महिला विकास निरीक्षक, विविध पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15724/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला सहायक महिला विकास निरीक्षक, विविध पदको विज्ञापन 3 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15723/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, मधेसी सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15722/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.ज. सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15721/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, महिला सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15720/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको विज्ञापन 3 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15719/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.प्र. सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15718/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, दलित सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला. पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15717/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.ज. सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला. पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15716/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, महिला सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला. पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15715/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला सिनियर गेम स्काउट, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला. पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15714/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, दलित फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15713/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, मधेसी फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15712/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.ज. फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15711/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, महिला फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15710/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 5 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15709/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.प्र. फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 3 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15708/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, मधेसी नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15707/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15706/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, वाली संरक्षण पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15705/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, अपाङ्ग नायव पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे. पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15704/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला नायव पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे. पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15703/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.प्र. नायव पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे. पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15702/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, मत्स्य पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15701/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, दलित नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, बागवानी पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15700/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, बागवानी पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15699/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.प्र. नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, कृषि प्रसार पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15698/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, अपाङ्ग अमिन, इञ्जि., सर्भे पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15697/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, मधेसी अमिन, इञ्जि., सर्भे पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15696/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला अमिन, इञ्जि., सर्भे पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15695/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.प्र. अमिन, इञ्जि., सर्भे पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15694/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स. पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15693/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, महिला मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, जनरल मेकानिकल पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15692/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, दलित खा.पा.स.टे., इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15691/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, महिला खा.पा.स.टे., इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15690/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला खा.पा.स.टे., इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी पदको विज्ञापन 3 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15689/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.प्र. खा.पा.स.टे., इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15688/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला गणक, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15687/073-74 चौथो, पि.क्षे. अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15686/073-74 चौथो, अपाङ्ग अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15685/073-74 चौथो, दलित अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15684/073-74 चौथो, मधेसी अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन पदको विज्ञापन 5 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15683/073-74 चौथो, आ.ज. अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन पदको विज्ञापन 6 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15682/073-74 चौथो, महिला अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन पदको विज्ञापन 9 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15681/073-74 चौथो, खुला अ.हे.व., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन पदको विज्ञापन 29 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15680/073-74 चौथो, मधेसी ल्याब असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे, ज.मे.ल्या.टे. पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15679/073-74 चौथो, खुला ल्याब असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे, ज.मे.ल्या.टे. पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15678/073-74 चौथो, अपाङ्ग वैद्य, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15677/073-74 चौथो, मधेसी वैद्य, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15676/073-74 चौथो, आ.ज. वैद्य, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15675/073-74 चौथो, महिला वैद्य, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15674/073-74 चौथो, खुला वैद्य, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद पदको विज्ञापन 3 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15673/073-74 चौथो, दलित अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15672/073-74 चौथो, मधेसी अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 3 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15671/073-74 चौथो, आ.ज. अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 3 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15670/073-74 चौथो, महिला अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 4 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15669/073-74 चौथो, खुला अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 15 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15519/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, पि.क्षे. खरिदार वा सो सरह, एकीकृत पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15518/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, अपाङ्ग खरिदार वा सो सरह, एकीकृत पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15517/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, दलित खरिदार वा सो सरह, एकीकृत पदको विज्ञापन 3 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15516/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, मधेसी खरिदार वा सो सरह, एकीकृत पदको विज्ञापन 6 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15515/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.ज. खरिदार वा सो सरह, एकीकृत पदको विज्ञापन 7 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15514/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, महिला खरिदार वा सो सरह, एकीकृत पदको विज्ञापन 8 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15513/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, खुला खरिदार वा सो सरह, एकीकृत पदको विज्ञापन 34 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15512/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.प्र. सहलेखापाल, प्रशासन, लेखा पदको विज्ञापन 4 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15511/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.प्र. खरिदार, प्रशासन, सामान्य प्रशासन पदको विज्ञापन 11 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15510/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.प्र. खरिदार, न्याय, सरकारी वकिल पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15509/073-74 रा.प.अनं.द्वितीय, आ.प्र. डिठ्ठा, न्याय, न्याय पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15668/073-74 पाँचौं, खुला स्वास्थ्य शिक्षा टेक्निसियन, स्वास्थ्य, हेल्थ एजुकेशन, पाँचौं थप भएको पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15667/073-74 रा.प.अनं.प्रथम, दलित प्राविधिक सहायक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15666/073-74 रा.प.अनं.प्रथम, खुला प्राविधिक सहायक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15665/073-74 रा.प.अनं.प्रथम, पि.क्षे. कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15664/073-74 रा.प.अनं.प्रथम, दलित कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15663/073-74 रा.प.अनं.प्रथम, मधेसी कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15662/073-74 रा.प.अनं.प्रथम, आ.ज. कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15661/073-74 रा.प.अनं.प्रथम, खुला कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको विज्ञापन 4 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15660/073-74 रा.प.अनं.प्रथम, अपाङ्ग रेञ्जर, वन, नेशनल पार्क्स् एण्ड वाइल्ड लाइफ पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15659/073-74 रा.प.अनं.प्रथम, दलित रेञ्जर, वन, नेशनल पार्क्स् एण्ड वाइल्ड लाइफ पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15658/073-74 रा.प.अनं.प्रथम, महिला रेञ्जर, वन, नेशनल पार्क्स् एण्ड वाइल्ड लाइफ पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15657/073-74 रा.प.अनं.प्रथम, दलित भू–संरक्षण सहायक, वन, स्वायल एण्ड वाटर कञ्जरभेशन पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15656/073-74 रा.प.अनं.प्रथम, खुला भू–संरक्षण सहायक, वन, स्वायल एण्ड वाटर कञ्जरभेशन पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15655/073-74 रा.प.अनं.प्रथम, मधेसी रेञ्जर, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15654/073-74 रा.प.अनं.प्रथम, आ.ज. रेञ्जर, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15653/073-74 रा.प.अनं.प्रथम, खुला रेञ्जर, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15652/073-74 रा.प.अनं.प्रथम, खुला ओभरसियर, कृषि, एगृ. इञ्जिनियरिङ पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15651/073-74 रा.प.अनं.प्रथम, मधेसी पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15650/073-74 रा.प.अनं.प्रथम, आ.ज. पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15649/073-74 रा.प.अनं.प्रथम, महिला पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15648/073-74 रा.प.अनं.प्रथम, खुला पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15647/073-74 रा.प.अनं.प्रथम, मधेसी प्राविधिक सहायक, कृषि, एगृ. इको. मार्केटिङ एण्ड स्टाटिस्टिक्स पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15646/073-74 रा.प.अनं.प्रथम, खुला प्राविधिक सहायक, कृषि, बाली संरक्षण पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15645/073-74 रा.प.अनं.प्रथम, महिला प्राविधिक सहायक, कृषि, बाली विकास पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15644/073-74 रा.प.अनं.प्रथम, खुला प्राविधिक सहायक, कृषि, बाली विकास पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15643/073-74 रा.प.अनं.प्रथम, महिला पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे. पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15642/073-74 रा.प.अनं.प्रथम, खुला प्राविधिक सहायक, कृषि, मत्स्य पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15641/073-74 रा.प.अनं.प्रथम, अपाङ्ग प्राविधिक सहायक, कृषि, कृषि प्रसार पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15640/073-74 रा.प.अनं.प्रथम, महिला प्राविधिक सहायक, कृषि, कृषि प्रसार पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15639/073-74 रा.प.अनं.प्रथम, खुला प्राविधिक सहायक, कृषि, कृषि प्रसार पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15638/073-74 रा.प.अनं.प्रथम, महिला सहायक केमिष्ट, इञ्जि., केमिष्ट्री पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15637/073-74 रा.प.अनं.प्रथम, मधेसी सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक, इञ्जि., सर्भे पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15636/073-74 रा.प.अनं.प्रथम, आ.ज. सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक, इञ्जि., सर्भे पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15635/073-74 रा.प.अनं.प्रथम, खुला सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक, इञ्जि., सर्भे पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15634/073-74 रा.प.अनं.प्रथम, खुला सिनियर मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, निर्माण उपकरण संभार पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15633/073-74 रा.प.अनं.प्रथम, मधेसी सिनियर अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, निर्माण उपकरण संभार पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15632/073-74 रा.प.अनं.प्रथम, आ.ज. सिनियर अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, निर्माण उपकरण संभार पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15631/073-74 रा.प.अनं.प्रथम, खुला सिनियर अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, निर्माण उपकरण संभार पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15630/073-74 रा.प.अनं.प्रथम, आ.ज. सिनियर मेकानिक्स/मेकानिकल सुपरभाइजर, इञ्जि., मेकानिकल, जनरल मेकानिकल पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15629/073-74 रा.प.अनं.प्रथम, खुला सिनियर मेकानिक्स/मेकानिकल सुपरभाइजर, इञ्जि., मेकानिकल, जनरल मेकानिकल पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15628/073-74 रा.प.अनं.प्रथम, दलित सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, इरिगेशन पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15627/073-74 रा.प.अनं.प्रथम, आ.ज. सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, इरिगेशन पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15626/073-74 रा.प.अनं.प्रथम, महिला सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, इरिगेशन पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15625/073-74 रा.प.अनं.प्रथम, खुला सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, इरिगेशन पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15624/073-74 रा.प.अनं.प्रथम, आ.ज. सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, बि. एण्ड आ. पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15623/073-74 रा.प.अनं.प्रथम, खुला सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15622/073-74 रा.प.अनं.प्रथम, मधेसी सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, जनरल पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15621/073-74 रा.प.अनं.प्रथम, आ.ज. सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, जनरल पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15620/073-74 रा.प.अनं.प्रथम, महिला सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, जनरल पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15619/073-74 पाँचौं, दलित एनेस्थेटिक सहायक, स्वास्थ्य, विविध, एनेस्थेसिया पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15618/073-74 पाँचौं, खुला मेडिकल रेकर्डर सुपरभाइजर, स्वास्थ्य, मेडिकल रेकर्डस् पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15617/073-74 पाँचौं, महिला रेडियोग्राफर/रेडियोग्राफी सुपरभाइजर, स्वास्थ्य, रेडियोग्राफी पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15616/073-74 पाँचौं, खुला रेडियोग्राफर/रेडियोग्राफी सुपरभाइजर, स्वास्थ्य, रेडियोग्राफी पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15615/073-74 पाँचौं, अपाङ्ग हेल्थ असिष्टेण्ट वा सो सरह/क्ष.कु.स./प.नि.सु/भे.क.सु., स्वास्थ्य, हे.ई. पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15614/073-74 पाँचौं, मधेसी हेल्थ असिष्टेण्ट वा सो सरह/क्ष.कु.स./प.नि.सु/भे.क.सु., स्वास्थ्य, हे.ई. पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15613/073-74 पाँचौं, आ.ज. हेल्थ असिष्टेण्ट वा सो सरह/क्ष.कु.स./प.नि.सु/भे.क.सु., स्वास्थ्य, हे.ई. पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15612/073-74 पाँचौं, महिला हेल्थ असिष्टेण्ट वा सो सरह/क्ष.कु.स./प.नि.सु/भे.क.सु., स्वास्थ्य, हे.ई. पदको विज्ञापन 3 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15611/073-74 पाँचौं, खुला हेल्थ असिष्टेण्ट वा सो सरह/क्ष.कु.स./प.नि.सु/भे.क.सु., स्वास्थ्य, हे.ई. पदको विज्ञापन 8 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15610/073-74 पाँचौं, आ.प्र. सि.अ.हे.व./हेल्थ असिष्टेण्ट वा सो सरह, स्वास्थ्य, हे.ई. पदको विज्ञापन 6 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15609/073-74 पाँचौं, खुला ल्याब टेक्निसियन, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., ज.मे.ल्या.टे. पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15608/073-74 पाँचौं, आ.प्र. ल्याब टेक्निसियन, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., ज.मे.ल्या.टे. पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15607/073-74 पाँचौं, आ.ज. आयुर्वेद सहायक/कविराज, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15606/073-74 पाँचौं, महिला आयुर्वेद सहायक/कविराज, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
15605/073-74 पाँचौं, खुला आयुर्वेद सहायक/कविराज, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00