विज्ञापन

बिज्ञापन नं. विवरण पद संख्या अन्तिम मिति दोब्बर दस्तुर मिति फार्इल
16681/075-76 शाखा अधिकृत वा सो सरह, लेखापरीण, सामान्य प्रशासन (खुला) पदको विज्ञापन 19 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16680/075-76 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, कानून (पि.क्षे.) पदको विज्ञापन 1 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16680/075-76 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, न्याय (पि.क्षे.) पदको विज्ञापन 3 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16679/075-76 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (अपाग) पदको विज्ञापन 1 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16679/075-76 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, कानून (अपाग)) पदको विज्ञापन 1 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16679/075-76 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, न्याय (अपाग) पदको विज्ञापन 3 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16678/075-76 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (दलित) पदको विज्ञापन 1 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16678/075-76 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, कानून (दलित) पदको विज्ञापन 2 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16678/075-76 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, न्याय (दलित) पदको विज्ञापन 7 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16677/075-76 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (मधेसी) पदको विज्ञापन 2 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16677/075-76 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, कानून (मधेसी) पदको विज्ञापन 5 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16677/075-76 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, न्याय (मधेसी) पदको विज्ञापन 15 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16676/075-76 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (आ.ज.) पदको विज्ञापन 2 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16676/075-76 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, कानून (आ.ज.) पदको विज्ञापन 7 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16676/075-76 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, न्याय (आ.ज.) पदको विज्ञापन 20 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16675/075-76 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (महिला) पदको विज्ञापन 4 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16675/075-76 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, कानून (महिला) पदको विज्ञापन 8 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16675/075-76 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, न्याय (महिला) पदको विज्ञापन 23 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16674/075-76 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (खुला) पदको विज्ञापन 13 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16674/075-76 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, कानून (खुला) पदको विज्ञापन 28 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16674/075-76 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, न्याय (खुला) पदको विज्ञापन 87 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
17151/075-76 शाखा अधिकृत वा सो सरह, व्यवस्थापिका - ससद, शिक्षा तथा मुद्रण (मुद्रण अधिकृत) पदको विज्ञापन 1 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16673/075-76 उप–सचिव वा सो सरह, व्यवस्थापिका ससद (खुला) 1 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16672/075-76 उप–सचिव वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (मधेसी) 1 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16671/075-76 उप–सचिव वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (महिला) 1 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16670/075-76 उप–सचिव वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (खुला) 2 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16669/075-76 उप–सचिव वा सो सरह, न्याय, कानून (दलित) 1 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16668/075-76 उप–सचिव वा सो सरह, न्याय, कानून (महिला) 1 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16667/075-76 उप–सचिव वा सो सरह, न्याय, कानून (खुला) 2 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16666/075-76 उप–सचिव वा सो सरह, न्याय, न्याय (मधेसी) 1 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16665/075-76 उप–सचिव वा सो सरह, न्याय, न्याय (आ.ज.) 1 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16664/075-76 उप–सचिव वा सो सरह, न्याय, न्याय (महिला) 1 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16663/075-76 उप–सचिव वा सो सरह, न्याय, न्याय (खुला) 5 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16662/075-76 उप–सचिव वा सो सरह, व्यवस्थापिका ससद (आ.प्र.) 1 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16661/075-76 उप–सचिव वा सो सरह, लेखापरीक्षण (आ.प्र.) 1 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16660/075-76 उप–सचिव वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (आ.प्र.) 9 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16659/075-76 उप–सचिव वा सो सरह, न्याय, कानून (आ.प्र.) 8 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16658/075-76 उप–सचिव वा सो सरह, न्याय, न्याय (आ.प्र.) 17 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16657/075-76 सह–सचिव वा सो सरह, व्यवस्थापिका ससद (महिला) 1 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16656/075-76 सह–सचिव वा सो सरह, लेखापरीक्षण (आ.ज.) 1 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16655/075-76 सह–सचिव वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (आ.ज.) 1 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16654/075-76 सह–सचिव वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (खुला) 1 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16653/075-76 सह–सचिव वा सो सरह, न्याय, कानून (आ.ज.) 1 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16652/075-76 सह–सचिव वा सो सरह, न्याय, न्याय, सरकारी वकिल (आ.प्र.) 2 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16651/075-76 सह–सचिव वा सो सरह, न्याय, कानून (आ.प्र.) 1 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
8/075-76 उप–सचिव वा सो सरह, लेखापरीक्षण (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2075-10-01 2018-12-13 12:35:06 0000-00-00
7/075-76 सह–सचिव वा सो सरह, लेखापरीक्षण (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2075-10-01 2018-12-13 12:35:06 0000-00-00
6/075-76 शाखा अधिकृत वा सो सरह,लेखापरीक्षण (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 15 2075-10-01 2018-12-13 12:35:06 0000-00-00
5/075-76 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 9 2075-10-01 2018-12-13 12:35:06 0000-00-00
4/075-76 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, कानून (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 22 2075-10-01 2018-12-13 12:35:06 0000-00-00
3/075-76 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, न्याय (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 68 2075-10-01 2018-12-13 12:35:06 0000-00-00
2/075-76 उप–सचिव वा सो सरह, लेखापरीक्षण (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2075-10-01 2018-12-13 12:35:06 0000-00-00
1/075-76 सह–सचिव वा सो सरह, लेखापरीक्षण (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2075-10-01 2018-12-13 12:35:06 0000-00-00
16686/075-76 शाखा अधिकृत वा सो सरह, लेखापरीक्षण, सामान्य प्रशासन (अपाग) पदको विज्ञापन 1 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16685/075-76 शाखा अधिकृत वा सो सरह, लेखापरीक्षण, सामान्य प्रशासन (दलित) पदको विज्ञापन 2 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16684/075-76 शाखा अधिकृत वा सो सरह, व्यवस्थापिका ससद, सामान्य प्रशासन (मधेसी) पदको विज्ञापन 1 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16684/075-76 शाखा अधिकृत वा सो सरह, लेखापरीण, सामान्य प्रशासन (मधेसी) पदको विज्ञापन 3 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16683/075-76 शाखा अधिकृत वा सो सरह, लेखापरीक्षण, सामान्य प्रशासन (आ.ज.) पदको विज्ञापन 4 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16682/075-76 शाखा अधिकृत वा सो सरह, लेखापरीक्षण, सामान्य प्रशासन (महिला) पदको विज्ञापन 6 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16681/075-76 शाखा अधिकृत वा सो सरह, व्यवस्थापिका ससद, सामान्य प्रशासन (खुला) पदको विज्ञापन 1 2075-09-17 2018-12-13 12:35:06 2075-09-24
16531/074-75 एकीकृत, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह (महिला) पदको विज्ञापन 59 2074-09-18 2017-12-13 11:26:48 2074-09-25 Download PDF
16532/074-75 एकीकृत, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह (आ.ज.) पदको विज्ञापन 52 2074-09-18 2017-12-13 11:26:48 2074-09-25
16533/074-75 एकीकृत, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह (मधेसी) पदको विज्ञापन 39 2074-09-18 2017-12-13 11:26:48 2074-09-25
16534/074-75 एकीकृत, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह (दलित) पदको विज्ञापन 18 2074-09-18 2017-12-13 11:26:48 2074-09-25
16535/074-75 एकीकृत, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह (अपाङ्ग) पदको विज्ञापन 9 2074-09-18 2017-12-13 11:26:48 2074-09-25
16536/074-75 एकीकृत, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह (पि.क्षे.) पदको विज्ञापन 7 2074-09-18 2017-12-13 11:26:48 2074-09-25
16530/074-75 एकीकृत, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह (खुला) पदको विज्ञापन 206 2074-09-18 2017-12-13 11:26:48 2074-09-25 Download PDF
16530-16536/074-75 शाखा अधिकृत पदको विज्ञापन नं. 16530-16530/074-75 390 2074-09-18 2017-12-12 18:43:44 2074-09-25 Download PDF
180-187/074-75 राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना 145 2074-10-02 2017-12-12 18:40:31 0000-00-00 Download PDF
17157/074-75 नवौं (आ.प्र.) मेडिकल सुपरिन्टेण्डेण्ट, स्वास्थ्य, ज.हे.स. पदको विज्ञापन 4 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16687/073-74 रा.प.तृतीय, दलित लेखा अधिकृत, प्रशासन, लेखा पदको विज्ञापन 4 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16675/073-74 नवौं, आ.प्र. उपप्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., ज.मे.ल्या.टे. पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
17156/074-75 नवौं (मधेसी) उपस्वास्थ्य प्रशासक, स्वास्थ्य, प.हे.ए. पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16686/073-74 रा.प.तृतीय, मधेसी लेखा अधिकृत, प्रशासन, लेखा पदको विज्ञापन 8 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16674/073-74 नवौं, खुला स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षण प्रशासक, स्वास्थ्य, हेल्थ एजुकेशन पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
17155/074-75 नवौं (खुला) उपस्वास्थ्य प्रशासक, स्वास्थ्य, प.हे.ए. पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16685/073-74 रा.प.तृतीय, आ.ज. लेखा अधिकृत, प्रशासन, लेखा पदको विज्ञापन 10 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16673/073-74 नवौं, आ.प्र. स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षण प्रशासक, स्वास्थ्य, हेल्थ एजुकेशन पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
17154/074-75 नवौं (आ.प्र.) उपस्वास्थ्य प्रशासक, स्वास्थ्य, प.हे.ए. पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16684/073-74 रा.प.तृतीय, महिला लेखा अधिकृत, प्रशासन, लेखा पदको विज्ञापन 11 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16672/073-74 नवौं, आ.प्र. कन्सल्टेण्ट कौमारभृत्य चिकित्सक, स्वास्थ्य, आयुर्वेद कौमारभृत्य पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
17153/074-75 नवौं (आ.ज.) कन्सल्टेण्ट अब्स्टेट्रिक्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, अब्स्टे«टिक्स तथा गाइनोकोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16683/073-74 रा.प.तृतीय, खुला लेखा अधिकृत, प्रशासन, लेखा पदको विज्ञापन 43 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16671/073-74 नवौं, खुला कन्सल्टेण्ट स्त्रीरोग तथा प्रसूति चिकित्सक, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, स्त्रीरोग तथा प्रसूति पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
17152/074-75 नवौं (महिला) कन्सल्टेण्ट अब्स्टेट्रिक्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, अब्स्टे«टिक्स तथा गाइनोकोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16689/073-74 रा.प.तृतीय, पि.क्षे. शाखा अधिकृत, प्रशासन, सा.प्र. पदको विज्ञापन 4 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16670/073-74 नवौं, आ.प्र. कन्सल्टेण्ट स्त्रीरोग तथा प्रसूति चिकित्सक, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, स्त्रीरोग तथा प्रसूति पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
17151/074-75 नवौं (खुला) कन्सल्टेण्ट अब्स्टेट्रिक्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, अब्स्टे«टिक्स तथा गाइनोकोलोजी पदको विज्ञापन 3 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16688/073-74 रा.प.तृतीय, अपाङ्ग शाखा अधिकृत, प्रशासन, सा.प्र. पदको विज्ञापन 5 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16669/073-74 नवौं, आ.प्र. कन्सल्टेण्ट शल्य चिकित्सक, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, शल्य तथा संज्ञाहरण पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
17150/074-75 नवौं (आ.प्र.) कन्सल्टेण्ट अब्स्टेट्रिक्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, अब्स्टे«टिक्स तथा गाइनोकोलोजी पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16687/073-74 रा.प.तृतीय, दलित शाखा अधिकृत, प्रशासन, सा.प्र. पदको विज्ञापन 9 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16668/073-74 नवौं, खुला कन्सल्टेण्ट शालाक्य चिकित्सक, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, शालाक्य पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
17149/074-75 नवौं (दलित) कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, एनेस्थेसियोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16686/073-74 रा.प.तृतीय, मधेसी शाखा अधिकृत, प्रशासन, सा.प्र. पदको विज्ञापन 22 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16667/073-74 नवौं, आ.ज. कन्सल्टेण्ट आयुर्वेद विज्ञ, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
17148/074-75 नवौं (मधेसी) कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, एनेस्थेसियोलोजी पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16685/073-74 रा.प.तृतीय, आ.ज. शाखा अधिकृत, प्रशासन, सा.प्र. पदको विज्ञापन 27 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16666/073-74 नवौं, खुला कन्सल्टेण्ट आयुर्वेद विज्ञ, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
17147/074-75 नवौं (महिला) कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, एनेस्थेसियोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16684/073-74 रा.प.तृतीय, महिला शाखा अधिकृत, प्रशासन, सा.प्र. पदको विज्ञापन 32 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16665/073-74 नवौं, खुला कन्सल्टेण्ट अर्थौडौण्टिष्ट, स्वास्थ्य, डेन्टिष्ट्री, अर्थोडौण्टिष्ट पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
17146/074-75 नवौं (खुला) कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, एनेस्थेसियोलोजी पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16683/073-74 रा.प.तृतीय, खुला शाखा अधिकृत, प्रशासन, सा.प्र. पदको विज्ञापन 121 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16664/073-74 नवौं, खुला कन्सल्टेण्ट पेरियोडौण्टिष्ट, स्वास्थ्य, डेन्टिष्ट्री, पेरियोडौण्टिष्ट पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
17145/074-75 नवौं (आ.प्र.) कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, एनेस्थेसियोलोजी पदको विज्ञापन 8 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16689/073-74 रा.प.तृतीय, पि.क्षे. शाखा अधिकृत, परराष्ट्र पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16663/073-74 नवौं, खुला कन्सल्टेण्ट प्रोस्थोडौण्टिष्ट, स्वास्थ्य, डेन्टिष्ट्री, प्रोस्थोडौण्टिष्ट पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
17144/074-75 नवौं (दलित) कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन, स्वास्थ्य, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16688/073-74 रा.प.तृतीय, अपाङ्ग शाखा अधिकृत, परराष्ट्र पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16662/073-74 नवौं, आ.प्र. कन्सल्टेण्ट प्रोस्थोडौण्टिष्ट, स्वास्थ्य, डेन्टिष्ट्री, प्रोस्थोडौण्टिष्ट पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
17143/074-75 नवौं (मधेसी) कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन, स्वास्थ्य, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16686/073-74 रा.प.तृतीय, मधेसी शाखा अधिकृत, परराष्ट्र पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16661/073-74 नवौं, खुला कन्सल्टेण्ट ओरल सर्जन, स्वास्थ्य, डेन्टिष्ट्री, ओरल सर्जरी पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
17142/074-75 नवौं (आ.प्र.) कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन, स्वास्थ्य, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16685/073-74 रा.प.तृतीय, आ.ज. शाखा अधिकृत, परराष्ट्र पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16660/073-74 नवौं, आ.प्र. कन्सल्टेण्ट ओरल सर्जन, स्वास्थ्य, डेन्टिष्ट्री, ओरल सर्जरी पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
17141/074-75 नवौं (महिला) कन्सल्टेण्ट निओनेटोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक्स, निओनेटोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16684/073-74 रा.प.तृतीय, महिला शाखा अधिकृत, परराष्ट्र पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16659/073-74 नवौं, आ.प्र. कन्सल्टेण्ट इण्डोडौण्टिष्ट, स्वास्थ्य, डेन्टिष्ट्री, इण्डोडौण्टिष्ट पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
17140/074-75 नवौं (आ.प्र.) कन्सल्टेण्ट निओनेटोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक्स, निओनेटोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16683/073-74 रा.प.तृतीय, खुला शाखा अधिकृत, परराष्ट्र पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16658/073-74 नवौं, खुला कन्सल्टेण्ट डेण्टल सर्जन, स्वास्थ्य, डेण्टिष्ट्री, जनरल डेण्टल पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
17139/074-75 नवौं (दलित) कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिसियन, स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक्स, पेडियाट्रिक मेडिसिन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16689/073-74 रा.प.तृतीय, पि.क्षे. शाखा अधिकृत, न्याय, सरकारी वकिल पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16657/073-74 नवौं, आ.प्र. कन्सल्टेण्ट डेण्टल सर्जन, स्वास्थ्य, डेण्टिष्ट्री, जनरल डेण्टल पदको विज्ञापन 3 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
17138/074-75 नवौं (मधेसी) कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिसियन, स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक्स, पेडियाट्रिक मेडिसिन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16688/073-74 रा.प.तृतीय, अपाङ्ग शाखा अधिकृत, न्याय, सरकारी वकिल पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16656/073-74 नवौं, आ.ज. कम्यूनिटी नर्सिङ्ग प्रशासक, स्वास्थ्य, कम्युनिटी नर्सिङ्ग (प.हे.न.) रद्द गरिएको पदको विज्ञापन 0 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
17137/074-75 नवौं (आ.ज.) कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिसियन, स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक्स, पेडियाट्रिक मेडिसिन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16687/073-74 रा.प.तृतीय, दलित शाखा अधिकृत, न्याय, सरकारी वकिल पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16655/073-74 नवौं, आ.प्र. कम्यूनिटी नर्सिङ्ग प्रशासक, स्वास्थ्य, कम्युनिटी नर्सिङ्ग (प.हे.न.) रद्द गरिएको पदको विज्ञापन 0 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
17136/074-75 नवौं (महिला) कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिसियन, स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक्स, पेडियाट्रिक मेडिसिन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16686/073-74 रा.प.तृतीय, मधेसी शाखा अधिकृत, न्याय, सरकारी वकिल पदको विज्ञापन 5 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16654/073-74 नवौं, दलित अस्पताल नर्सिङ्ग प्रशासक, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
17135/074-75 नवौं (खुला) कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिसियन, स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक्स, पेडियाट्रिक मेडिसिन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16685/073-74 रा.प.तृतीय, आ.ज. शाखा अधिकृत, न्याय, सरकारी वकिल पदको विज्ञापन 6 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16653/073-74 नवौं, खुला अस्पताल नर्सिङ्ग प्रशासक, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
17134/074-75 नवौं (आ.प्र.) कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिसियन, स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक्स, पेडियाट्रिक मेडिसिन पदको विज्ञापन 4 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16684/073-74 रा.प.तृतीय, महिला शाखा अधिकृत, न्याय, सरकारी वकिल पदको विज्ञापन 7 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16652/073-74 नवौं, आ.प्र. अस्पताल नर्सिङ्ग प्रशासक, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 4 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
17133/074-75 नवौं (मधेसी) कन्सल्टेण्ट साइक्याट्रिष्ट, स्वास्थ्य, साइक्याट्री पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16683/073-74 रा.प.तृतीय, खुला शाखा अधिकृत, न्याय, सरकारी वकिल पदको विज्ञापन 30 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16651/073-74 नवौं, खुला कन्सल्टेण्ट माइक्रोबायोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, माइक्रोबायोलोजी (ब्याक्ट्रियोलोजी) पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
17132/074-75 नवौं (खुला) कन्सल्टेण्ट साइक्याट्रिष्ट, स्वास्थ्य, साइक्याट्री पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16689/073-74 रा.प.तृतीय, पि.क्षे. शाखा अधिकृत, न्याय, कानुन पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16650/073-74 नवौं, मधेसी कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, जनरल प्याथोलोजी पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
17131/074-75 नवौं (आ.प्र.) कन्सल्टेण्ट साइक्याट्रिष्ट, स्वास्थ्य, साइक्याट्री पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16688/073-74 रा.प.तृतीय, अपाङ्ग शाखा अधिकृत, न्याय, कानुन पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16649/073-74 नवौं, खुला कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, जनरल प्याथोलोजी पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
17130/074-75 नवौं (खुला) कन्सल्टेण्ट डर्माटोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, डर्माटोलोजी, लेप्रोलोजी, भेनरल डिजिज पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16686/073-74 रा.प.तृतीय, मधेसी शाखा अधिकृत, न्याय, कानुन पदको विज्ञापन 3 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16648/073-74 नवौं, आ.प्र. कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, जनरल प्याथोलोजी पदको विज्ञापन 4 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
17129/074-75 नवौं (आ.प्र.) कन्सल्टेण्ट डर्माटोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, डर्माटोलोजी, लेप्रोेलोजी, भेनरल डिजिज पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16685/073-74 रा.प.तृतीय, आ.ज. शाखा अधिकृत, न्याय, कानुन पदको विज्ञापन 4 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16647/073-74 नवौं, दलित कन्सल्टेण्ट मेडिकल जनरलिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिकल जनरलिष्ट पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
17128/074-75 नवौं (दलित) कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, रेडियोलोजी, रेडियोडाइग्नोसिस पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16684/073-74 रा.प.तृतीय, महिला शाखा अधिकृत, न्याय, कानुन पदको विज्ञापन 3 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16646/073-74 नवौं, आ.ज. कन्सल्टेण्ट मेडिकल जनरलिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिकल जनरलिष्ट पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
17127/074-75 नवौं (मधेसी) कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, रेडियोलोजी, रेडियोडाइग्नोसिस पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16683/073-74 रा.प.तृतीय, खुला शाखा अधिकृत, न्याय, कानुन पदको विज्ञापन 9 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16645/073-74 नवौं, महिला कन्सल्टेण्ट मेडिकल जनरलिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिकल जनरलिष्ट पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
17126/074-75 नवौं (आ.ज.) कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, रेडियोलोजी, रेडियोडाइग्नोसिस पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16689/073-74 रा.प.तृतीय, पि.क्षे. शाखा अधिकृत, न्याय, न्याय पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16644/073-74 नवौं, खुला कन्सल्टेण्ट मेडिकल जनरलिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिकल जनरलिष्ट पदको विज्ञापन 3 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
17125/074-75 नवौं (महिला) कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, रेडियोलोजी, रेडियोडाइग्नोसिस पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16688/073-74 रा.प.तृतीय, अपाङ्ग शाखा अधिकृत, न्याय, न्याय पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16643/073-74 नवौं, आ.प्र. कन्सल्टेण्ट मेडिकल जनरलिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिकल जनरलिष्ट पदको विज्ञापन 11 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
17124/074-75 नवौं (खुला) कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, रेडियोलोजी, रेडियोडाइग्नोसिस पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16687/073-74 रा.प.तृतीय, दलित शाखा अधिकृत, न्याय, न्याय पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16642/073-74 नवौं, दलित मेडिकल सुपरिन्टेण्डेण्ट, स्वास्थ्य, ज.हे.स. पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
17379/074-75 सातौं (खुला) मेडिकल रेकर्डर अधिकृत, स्वास्थ्य, मेडिकल रेकर्डस पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17123/074-75 नवौं (आ.प्र.) कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, रेडियोलोजी, रेडियोडाइग्नोसिस पदको विज्ञापन 6 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16686/073-74 रा.प.तृतीय, मधेसी शाखा अधिकृत, न्याय, न्याय पदको विज्ञापन 5 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16641/073-74 नवौं, आ.ज. मेडिकल सुपरिन्टेण्डेण्ट, स्वास्थ्य, ज.हे.स. पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
17378/074-75 सातौं (आ.ज.) जनस्वास्थ अधिकृत/इन्टोमोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्सपेक्सन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17122/074-75 नवौं (दलित) कन्सल्टेण्ट अर्थोपेडिक सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, अर्थोपेडिक सर्जरी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16685/073-74 रा.प.तृतीय, आ.ज. शाखा अधिकृत, न्याय, न्याय पदको विज्ञापन 8 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16640/073-74 नवौं, खुला मेडिकल सुपरिन्टेण्डेण्ट, स्वास्थ्य, ज.हे.स. पदको विज्ञापन 4 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
17377/074-75 सातौं (महिला) जनस्वास्थ अधिकृत/इन्टोमोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्सपेक्सन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17121/074-75 नवौं (खुला) कन्सल्टेण्ट अर्थोपेडिक सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, अर्थोपेडिक सर्जरी पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16684/073-74 रा.प.तृतीय, महिला शाखा अधिकृत, न्याय, न्याय पदको विज्ञापन 9 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16639/073-74 नवौं, आ.प्र. मेडिकल सुपरिन्टेण्डेण्ट, स्वास्थ्य, ज.हे.स. पदको विज्ञापन 8 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
17376/074-75 सातौं (खुला) जनस्वास्थ अधिकृत/इन्टोमोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्सपेक्सन पदको विज्ञापन 3 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17120/074-75 नवौं (आ.प्र.) कन्सल्टेण्ट अर्थोपेडिक सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, अर्थोपेडिक सर्जरी पदको विज्ञापन 4 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16683/073-74 रा.प.तृतीय, खुला शाखा अधिकृत, न्याय, न्याय पदको विज्ञापन 31 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16638/073-74 नवौं, मधेसी उपस्वास्थ्य प्रशासक, स्वास्थ्य, प.हे.ए. पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
17375/074-75 सातौं (आ.प्र.) जनस्वास्थ अधिकृत/इन्टोमोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्सपेक्सन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17119/074-75 नवौं (महिला) कन्सल्टेण्ट न्यूरो सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, न्यूरो सर्जरी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16682/073-74 रा.प.तृतीय, आ.प्र. शाखा अधिकृत, व्यवस्थापिका संसद, सा.प्र. पदको विज्ञापन 4 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16637/073-74 नवौं, आ.ज. उपस्वास्थ्य प्रशासक, स्वास्थ्य, प.हे.ए. पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
17374/074-75 सातौं (पि.क्षे.) फार्मेसी अधिकृत, स्वास्थ्य, फार्मेसी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17118/074-75 नवौं (आ.प्र.) कन्सल्टेण्ट न्यूरो सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, न्यूरो सर्जरी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17282/073-74 सातौं, आ.ज. मेडिकल रेकर्डर अधिकृत, स्वास्थ्य, मेडिकल रेकर्डस, सातौं पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16636/073-74 नवौं, खुला उपस्वास्थ्य प्रशासक, स्वास्थ्य, प.हे.ए. पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
17373/074-75 सातौं (अपाङ्ग) फार्मेसी अधिकृत, स्वास्थ्य, फार्मेसी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17117/074-75 नवौं (महिला) कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रोइन्टेरोलोजिकल सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, ग्याष्ट्रोइन्टेरोलोजिकल सर्जरी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17281/073-74 सातौं, आ.ज. फार्मेसी अधिकृत, स्वास्थ्य, फार्मेसी, सातौँ पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16635/073-74 नवौं, आ.प्र. उपस्वास्थ्य प्रशासक, स्वास्थ्य, प.हे.ए. पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
17372/074-75 सातौं (मधेसी) फार्मेसी अधिकृत, स्वास्थ्य, फार्मेसी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17116/074-75 नवौं (खुला) कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रोइन्टेरोलोजिकल सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, ग्याष्ट्रोइन्टेरोलोजिकल सर्जरी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17280/073-74 सातौं, महिला फार्मेसी अधिकृत, स्वास्थ्य, फार्मेसी, सातौँ पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16634/073-74 नवौं, दलित कन्सल्टेण्ट अब्सटेट्रिक्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, अब्स्टे«टिक्स तथा गाइनोकोलोजी पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
17371/074-75 सातौं (खुला) फार्मेसी अधिकृत, स्वास्थ्य, फार्मेसी पदको विज्ञापन 4 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17115/074-75 नवौं (महिला) कन्सल्टेण्ट युरो सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, यूरो सर्जरी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17279/073-74 सातौं, खुला फार्मेसी अधिकृत, स्वास्थ्य, फार्मेसी, सातौँ पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16633/073-74 नवौं, आ.ज. कन्सल्टेण्ट अब्सटेट्रिक्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, अब्स्टे«टिक्स तथा गाइनोकोलोजी पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
17370/074-75 सातौं (आ.प्र.) फार्मेसी अधिकृत, स्वास्थ्य, फार्मेसी पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17114/074-75 नवौं (आ.प्र.) कन्सल्टेण्ट युरो सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, यूरो सर्जरी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17278/073-74 सातौं, आ.प्र. फार्मेसी अधिकृत, स्वास्थ्य, फार्मेसी, सातौँ पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16632/073-74 नवौं, महिला कन्सल्टेण्ट अब्सटेट्रिक्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, अब्स्टे«टिक्स तथा गाइनोकोलोजी पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
17369/074-75 सातौं (महिला) फिजियोथेरापिष्ट, स्वास्थ्य, फिजियोथेरापी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17113/074-75 नवौं (महिला) कन्सल्टेण्ट कार्डियोथोरासिक सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, कार्डियोथोरासिक सर्जरी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17277/073-74 सातौं, दलित फिजियोथेरापिष्ट, स्वास्थ्य, फिजियोथेरापी, सातौं पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16631/073-74 नवौं, खुला कन्सल्टेण्ट अब्सटेट्रिक्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, अब्स्टे«टिक्स तथा गाइनोकोलोजी पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
17368/074-75 सातौं (खुला) फिजियोथेरापिष्ट, स्वास्थ्य, फिजियोथेरापी पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17112/074-75 नवौं (आ.प्र.) कन्सल्टेण्ट कार्डियोथोरासिक सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, कार्डियोथोरासिक सर्जरी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17276/073-74 सातौं, मधेसी फिजियोथेरापिष्ट, स्वास्थ्य, फिजियोथेरापी, सातौं पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16630/073-74 नवौं, आ.प्र. कन्सल्टेण्ट अब्सटेट्रिक्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, अब्स्टे«टिक्स तथा गाइनोकोलोजी पदको विज्ञापन 7 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
17367/074-75 सातौं (आ.प्र.) फिजियोथेरापिष्ट, स्वास्थ्य, फिजियोथेरापी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17111/074-75 नवौं (दलित) कन्सल्टेण्ट सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, जनरल सर्जरी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17275/073-74 सातौं, खुला फिजियोथेरापिष्ट, स्वास्थ्य, फिजियोथेरापी, सातौं पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16629/073-74 नवौं, मधेसी कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, एनेस्थेसियोलोजी पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
17366/074-75 सातौं (पि.क्षे.) मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., जनरल मे.ल्या.टे. पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17110/074-75 नवौं (आ.ज.) कन्सल्टेण्ट सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, जनरल सर्जरी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17274/073-74 सातौं, आ.प्र. फिजियोथेरापिष्ट, स्वास्थ्य, फिजियोथेरापी, सातौं पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16628/073-74 नवौं, आ.ज. कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, एनेस्थेसियोलोजी पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
17365/074-75 सातौं (मधेसी) मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., जनरल मे.ल्या.टे. पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17109/074-75 नवौं (खुला) कन्सल्टेण्ट सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, जनरल सर्जरी पदको विज्ञापन 3 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17273/073-74 सातौं, अपाङ्ग जनस्वास्थ अधिकृत, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्सपेक्सन, सातौं पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16627/073-74 नवौं, महिला कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, एनेस्थेसियोलोजी पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
17364/074-75 सातौं (खुला) मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., जनरल मे.ल्या.टे. पदको विज्ञापन 4 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17108/074-75 नवौं (आ.प्र.) कन्सल्टेण्ट सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, जनरल सर्जरी पदको विज्ञापन 3 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17272/073-74 सातौं, मधेसी जनस्वास्थ अधिकृत, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्सपेक्सन, सातौं पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16626/073-74 नवौं, खुला कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, एनेस्थेसियोलोजी पदको विज्ञापन 3 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
17363/074-75 सातौं (आ.प्र.) मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., जनरल मे.ल्या.टे. पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17107/074-75 नवौं (महिला) फरेन्सिक मेडिसिन अधिकृत, स्वास्थ्य, मेडिसिन, फरेन्सिक मेडिसिन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17271/073-74 सातौं, महिला जनस्वास्थ अधिकृत, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्सपेक्सन, सातौं पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16625/073-74 नवौं, आ.प्र. कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, एनेस्थेसियोलोजी पदको विज्ञापन 11 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
17362/074-75 सातौं (पि.क्षे.) स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत, स्वास्थ्य, हेल्थ एजुकेशन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17106/074-75 नवौं (खुला) कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रोइन्टेरोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, ग्यास्ट्रोइन्टोरोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17270/073-74 सातौं, खुला जनस्वास्थ अधिकृत, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्सपेक्सन, सातौं पदको विज्ञापन 3 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16624/073-74 नवौं, मधेसी कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन, स्वास्थ्य, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
17361/074-75 सातौं (मधेसी) स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत, स्वास्थ्य, हेल्थ एजुकेशन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17105/074-75 नवौं (आ.प्र.) कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रोइन्टेरोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, ग्यास्ट्रोइन्टोरोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17269/073-74 सातौं, आ.प्र. जनस्वास्थ अधिकृत, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्सपेक्सन, सातौं पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16623/073-74 नवौं, खुला कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन, स्वास्थ्य, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
17360/074-75 सातौं (आ.ज.) स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत, स्वास्थ्य, हेल्थ एजुकेशन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17104/074-75 नवौं (महिला) कन्सल्टेण्ट चेष्ट डिजिज फिजिसियन, स्वास्थ्य, मेडिसिन, चेष्ट डिजिजेज पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17268/073-74 सातौं, अपाङ्ग मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., जनरल मे.ल्या.टे., सातौँ पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16622/073-74 नवौं, आ.प्र. कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन, स्वास्थ्य, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी पदको विज्ञापन 4 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
17359/074-75 सातौं (खुला) स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत, स्वास्थ्य, हेल्थ एजुकेशन पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17103/074-75 नवौं (आ.प्र.) कन्सल्टेण्ट ट्रपिकल मेडिसिन फिजिसियन, स्वास्थ्य, मेडिसिन, ट्रपिकल मेडिसिन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17267/073-74 सातौं, आ.ज. मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., जनरल मे.ल्या.टे., सातौँ पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16621/073-74 नवौं, आ.प्र. कन्सल्टेण्ट निओनेटोलोजिष्ट, स्वाथ्य, पेडियाट्रिक, निओनेटोलोजी पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
17358/074-75 सातौं (आ.प्र.) स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत, स्वास्थ्य, हेल्थ एजुकेशन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17102/074-75 नवौं (खुला) कन्सल्टेण्ट कार्डियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, कार्डियोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17266/073-74 सातौं, महिला मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., जनरल मे.ल्या.टे., सातौँ पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16620/073-74 नवौं, दलित कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिसियन, स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक्स, पेडियाट्रिक मेडिसिन पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
17357/074-75 सातौं (खुला) कम्युनिटी नर्सिङ्ग अधिकृत, स्वास्थ्य, कम्युनिटी नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17101/074-75 नवौं (आ.प्र.) कन्सल्टेण्ट कार्डियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, कार्डियोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17265/073-74 सातौं, खुला मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., जनरल मे.ल्या.टे., सातौँ पदको विज्ञापन 4 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16619/073-74 नवौं, खुला कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिसियन, स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक्स, पेडियाट्रिक मेडिसिन पदको विज्ञापन 3 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
17356/074-75 सातौं (अपाङ्ग) नर्सिङ्ग अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17100/074-75 नवौं (महिला) कन्सल्टेण्ट न्यूरोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, न्यूरोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17264/073-74 सातौं, आ.प्र. मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., जनरल मे.ल्या.टे., सातौँ पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16618/073-74 नवौं, आ.प्र. कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिसियन, स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक्स, पेडियाट्रिक मेडिसिन पदको विज्ञापन 7 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
17355/074-75 सातौं (दलित) नर्सिङ्ग अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17099/074-75 नवौं (खुला) कन्सल्टेण्ट न्यूरोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, न्यूरोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17263/073-74 सातौं, खुला रेडियोग्राफी टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, विविध, सातौ पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16617/073-74 नवौं, आ.ज. कन्सल्टेण्ट साइक्याट्रिष्ट, स्वास्थ्य, साइक्याट्री पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
17354/074-75 सातौं (मधेसी) नर्सिङ्ग अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 3 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17098/074-75 नवौं (महिला) कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, नेफ्रोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17262/073-74 सातौं, आ.ज. नर्सिङ्ग अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ्ग, सातौ पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16616/073-74 नवौं, आ.प्र. कन्सल्टेण्ट साइक्याट्रिष्ट, स्वास्थ्य, साइक्याट्री पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
17353/074-75 सातौं (आ.ज.) नर्सिङ्ग अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17097/074-75 नवौं (आ.प्र.) कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, नेफ्रोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17261/073-74 सातौं, खुला नर्सिङ्ग अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ्ग, सातौ पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16615/073-74 नवौं, मधेसी कन्सल्टेण्ट डर्माटोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, डर्माटोलोजी, लेप्रोलोजी, भेनरल डिजिज पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
17352/074-75 सातौं (महिला) नर्सिङ्ग अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 3 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17096/074-75 नवौं (दलित) कन्सल्टेण्ट जनरल फिजिसियन, स्वास्थ्य, मेडिसिन, जनरल मेडिसिन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17260/073-74 सातौं, आ.प्र. नर्सिङ्ग अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ्ग, सातौ पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16614/073-74 नवौं, आ.ज. कन्सल्टेण्ट डर्माटोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, डर्माटोलोजी, लेप्रोलोजी, भेनरल डिजिज पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
17351/074-75 सातौं (खुला) नर्सिङ्ग अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 13 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17095/074-75 नवौं (आ.ज.) कन्सल्टेण्ट जनरल फिजिसियन, स्वास्थ्य, मेडिसिन, जनरल मेडिसिन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17259/073-74 आठौं , दलित आयुर्वेद चिकित्सक, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद, आठौँ पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16613/073-74 नवौं, खुला कन्सल्टेण्ट डर्माटोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, डर्माटोलोजी, लेप्रोलोजी, भेनरल डिजिज पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
17350/074-75 सातौं (आ.प्र.) नर्सिङ्ग अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 7 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17094/074-75 नवौं (महिला) कन्सल्टेण्ट जनरल फिजिसियन, स्वास्थ्य, मेडिसिन, जनरल मेडिसिन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17258/073-74 आठौं , खुला आयुर्वेद चिकित्सक, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद, आठौँ पदको विज्ञापन 4 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16612/073-74 नवौं, आ.प्र. कन्सल्टेण्ट डर्माटोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, डर्माटोलोजी, लेप्रोेलोजी, भेनरल डिजिज पदको विज्ञापन 3 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
17349/074-75 आठौं (मधेसी) आयुर्वेद चिकित्सक, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17093/074-75 नवौं (खुला ) कन्सल्टेण्ट जनरल फिजिसियन, स्वास्थ्य, मेडिसिन, जनरल मेडिसिन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17257/073-74 आठौं , पि.क्षे. डेन्टल सर्जन, स्वास्थ्य, डेन्टिष्ट्री, आठौं पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16611/073-74 नवौं, दलित कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, रेडियोलोजी, रेडियोडाइग्नोसिस पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
17348/074-75 आठौं (आ.ज.) आयुर्वेद चिकित्सक, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17092/074-75 नवौं (आ.प्र.) कन्सल्टेण्ट जनरल फिजिसियन, स्वास्थ्य, मेडिसिन, जनरल मेडिसिन पदको विज्ञापन 4 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17256/073-74 आठौं , मधेसी डेन्टल सर्जन, स्वास्थ्य, डेन्टिष्ट्री, आठौं पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16610/073-74 नवौं, महिला कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, रेडियोलोजी, रेडियोडाइग्नोसिस पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
17347/074-75 आठौं (महिला) आयुर्वेद चिकित्सक, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17091/074-75 रा.प.द्वितीय (अपाङ्ग) शिक्षा, शिक्षा प्रशासन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17255/073-74 आठौं , आ.ज. डेन्टल सर्जन, स्वास्थ्य, डेन्टिष्ट्री, आठौं पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16609/073-74 नवौं, खुला कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, रेडियोलोजी, रेडियोडाइग्नोसिस पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
17346/074-75 आठौं (खुला) आयुर्वेद चिकित्सक, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद पदको विज्ञापन 6 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17090/074-75 रा.प.द्वितीय (महिला) शिक्षा, शिक्षा प्रशासन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17254/073-74 आठौं , खुला डेन्टल सर्जन, स्वास्थ्य, डेन्टिष्ट्री, आठौं पदको विज्ञापन 4 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16608/073-74 नवौं, आ.प्र. कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, रेडियोलोजी, रेडियोडाइग्नोसिस पदको विज्ञापन 9 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
17345/074-75 आठौं (मधेसी) डेण्टल सर्जन, स्वास्थ्य, डेण्टिष्ट्री पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17089/074-75 रा.प.द्वितीय (खुला) शिक्षा, शिक्षा प्रशासन पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17253/073-74 आठौं , पि.क्षे. मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल हेल्थ सर्भिसेज, आठौं पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16607/073-74 नवौं, महिला कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिक सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, पेडियाट्रिक सर्जरी पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
17344/074-75 आठौं (महिला) डेण्टल सर्जन, स्वास्थ्य, डेण्टिष्ट्री पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17088/074-75 रा.प.द्वितीय (आ.प्र.) शिक्षा, शिक्षा प्रशासन पदको विज्ञापन 6 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17252/073-74 आठौं , अपाङ्ग मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल हेल्थ सर्भिसेज, आठौं पदको विज्ञापन 2 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16606/073-74 नवौं, आ.प्र. कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिक सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, पेडियाट्रिक सर्जरी पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
17343/074-75 आठौं (खुला) डेण्टल सर्जन, स्वास्थ्य, डेण्टिष्ट्री पदको विज्ञापन 4 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17087/074-75 रा.प.द्वितीय (महिला) विविध,  प्रमुख महिला विकास अधिकृत पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17251/073-74 आठौं , दलित मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल हेल्थ सर्भिसेज, आठौं पदको विज्ञापन 4 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16605/073-74 नवौं, दलित कन्सल्टेण्ट अर्थोपेडिक सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, अर्थोपेडिक सर्जरी पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
17342/074-75 आठौं (पि.क्षे.) मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल हेल्थ सर्भिसेज पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17086/074-75 रा.प.द्वितीय (आ.प्र.) वन, वोटानी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17250/073-74 आठौं , मधेसी मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल हेल्थ सर्भिसेज, आठौं पदको विज्ञापन 11 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16604/073-74 नवौं, खुला कन्सल्टेण्ट अर्थोपेडिक सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, अर्थोपेडिक सर्जरी पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
17341/074-75 आठौं (अपाङ्ग) मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल हेल्थ सर्भिसेज पदको विज्ञापन 6 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17085/074-75 रा.प.द्वितीय (आ.प्र.) वन, स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेशन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17249/073-74 आठौं , आ.ज. मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल हेल्थ सर्भिसेज, आठौं पदको विज्ञापन 13 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16603/073-74 नवौं, आ.प्र. कन्सल्टेण्ट अर्थोपेडिक सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, अर्थोपेडिक सर्जरी पदको विज्ञापन 4 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
17340/074-75 आठौं (दलित) मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल हेल्थ सर्भिसेज पदको विज्ञापन 4 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17084/074-75 रा.प.द्वितीय (महिला) वन, फरेष्ट रिसर्च पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17248/073-74 आठौं , महिला मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल हेल्थ सर्भिसेज, आठौं पदको विज्ञापन 15 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22 0000-00-00
16602/073-74 नवौं, महिला कन्सल्टेण्ट न्यूरो सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, न्यूरो सर्जरी पदको विज्ञापन 1 0000-00-00 2017-12-06 16:09:22